• CSR

  โครงการมอบอนาคต มอบหนังสือ เพื่อเพิ่มศักยภาพเด็กไทยด้วยการมอบหนังสือหรือสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัยให้กับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารเป็นการเสริมสร้างความรู้ สติปัญญา ช่วยให้นักเรียนมีชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคต

  อ่านรายละเอียด
 • หลักสูตรพัฒนาองค์กร

  เราเชื่อว่า...  “คน คือ ทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อองค์กร”

  ทุกคนมีศักยภาพที่ซ่อนอยู่ภายใน การนำศักยภาพนั้นออกมาใช้ จำเป็นต้องมีการเรียนรู้และเข้าใจ ตลอดจนยอมรับความเป็นตัวตนของตัวเอง เห็นคุณค่าของตนเอง และพร้อมที่จะปรับเพื่อยอมให้ศักยภาพที่ซ่อนอยู่ได้แสดงออกมาอย่างทรงพลัง และมีคุณค่า
  เพื่อนำพาตัวเองให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จ ทั้งเรื่องงาน และชีวิตส่วนตัว
      องค์ประกอบความสำเร็จ มี 3 ส่วน คือ
     -มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน
     -มีความเป็นเจ้าของในงานที่ทำ
     -มีความมุ่งมั่น เพื่อไปสู่เป้าหมายร่วมกัน

  อ่านรายละเอียด
 • บริการออกแบบ Kiddy Room

  รับจัดและออกแบบศูนย์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย ให้แก่ โรงเรียน โรงพยาบาล และหน่วยงานอื่น ๆ ตามความต้องการและงบประมาณ เรามุ่งหวังที่จะสร้างรากฐานการเรียนรู้ปฐมวัยที่ดีเพื่อการเรียนรู้ในอนาคตของเด็กไทย

  อ่านรายละเอียด