หน้าแรก รายละเอียดโครงการ สมัครเข้าร่วมโครงการ แผนปฏิบัติงาน กิจกรรมสำหรับครู/นักเรียน ประกาศผลรางวัล สมุดบันทึก ติดต่อเรา
ตัวอย่างกิจกรรมสำหรับครู/นักเรียน เข้าสู่ระบบบันทึกการอ่าน กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการ นิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ภาพกิจกรรม

กิจกรรมประกวดสำหรับครู

 • ประกวดแฟ้มสะสมผลงานกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโรงเรียน
 • ประกวด“จัดมุมหนังสือน่าอ่าน” ประเภทส่งเสริมคุณธรรมความดีงาม และสร้างแรงบันดาลใจ

 

กิจกรรมประกวดสำหรับนักเรียน

 • ประกวดภาพถ่ายพร้อมคำบรรยาย และคลิปวิดีโอสั้น “แนะนำหนังสือในดวงใจ”

สมัครง่าย สมัครฟรี

 • ติดต่อฝ่ายโครงการ คุณนิตยา ครุผาด คุณสิตา  โทรศัพท์ 0-2662-3000   ต่อ 4425, 5226
ดูรายละเอียดทั้งหมด
ใบสมัครประกวดกิจกรรม
ดูรายละเอียดทั้งหมด
ความตั้งใจของเรา

แนวทางตามกระแสพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในเรื่องการศึกษาว่าการจัดการศึกษาต้องดูภาพรวมทั้งประเทศ เพราะทุกวันนี้การศึกษาค่อนข้างอ่อนแอ และมุ่งเน้นการเรียนการสอนเนื้อหาบางเรื่องมากเกินไปทรงพระราชดำริให้มีการสอนองค์ 4 แห่งการศึกษา คือ พุทธิศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษา และพลศึกษา และหัวใจนักปราชญ์ คือ สุ จิ ปุ ลิ หมายถึง การฟัง การคิด การถาม และการเขียน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของนักปราชญ์และบัณฑิต อีกทั้งยังจะเป็นเทคนิคในการช่วยให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนเก่งมากขึ้น โดยทรงพระราชดำริให้นำ ทั้ง 2 เรื่องมาใช้ในการจัดการศึกษา รัฐบาลจึงมีแนวทางนโยบายหนึ่งเพื่อปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมคือ การลดเวลาเรียน แต่ต้องไม่กระทบเนื้อหาหลักที่เด็ก ๆ ควรเรียนรู้ ซึ่งหมายความว่าครูต้องใช้ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ให้นักเรียนได้สาระที่ต้องรู้ครบถ้วนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

วัตถุประสงค์

 1. รณรงค์ให้เด็กไทยอ่านหนังสือนอกเหนือจากตำราเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพการอ่าน
 2. ส่งเสริมให้เด็กไทยมีนิสัยรักการอ่านรักการค้นคว้าหาความรู้จากหนังสือ เพื่อพัฒนา 7 ทักษะสู่การเป็น Active Citizen พลเมืองดีเพื่อสังคมและส่วนรวม
 3. ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อมุ่งปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมคือ
 4. การลดเวลาเรียนและเพิ่มการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับผู้เรียน

กลุ่มเป้าหมาย

 • นักเรียนทุกระดับชั้น
 • โรงเรียนทุกสังกัด

จากนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด จึงจัดโครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ ปีที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2559  “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้เพื่อมุ่งสู่การ เป็นพลเมืองดีมีคุณภาพ”

 

ในปีนี้ทางโครงการยังคงมุ่งเน้นและส่งเสริมให้เยาวชนไทยอ่านหนังสือเพื่อพัฒนา 7 ทักษะสู่การเป็นActive Citizen และยังส่งเสริมกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ตาม นโยบายการเรียนรู้ของรัฐบาล โดยได้คัดเลือกหนังสือและตัวอย่างการนำเนื้อหาจากหนังสือมาทำกิจกรรม เพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมให้กับคุณครู

 เป็นกิจกรรมที่โรงเรียนจัดได้อย่างหลากหลาย เพื่อช่วยเพิ่มทักษะการคิดวิเคราะห์ ความมีน้ำใจ การทำงานเป็นทีม  และกระตุ้นให้นักเรียนค้นหาความชอบและศักยภาพ  ตามความเชื่อที่ว่านักเรียนสร้างความรู้ได้ด้วยตนเองจากการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและสิ่งแวดล้อมอย่างกระตือรือร้น  และเพื่อเพิ่มทักษะการแก้ปัญหา ก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตและนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ ซึ่งการเรียนรู้เช่นนี้จะช่วยให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข

1. เป็นกิจกรรมทางเลือกสนองตอบความสนใจความถนัดของผู้เรียนอย่างหลากหลาย

2. เรียนรู้หลักการสร้างความรู้ผ่านกระบวนการและกิจกรรม (Process&Content)

3. ลงมือปฏิบัติและสร้างความรู้ในบรรยากาศที่อบอุ่น อิสระ และปลอดภัย

4. ปรับบทบาทครูจากการเป็นผู้สอนเป็นผู้ให้คำปรึกษาชี้แนะ (Coach&Mentor)

5. ผู้สอนใช้การประเมินผลที่หลากหลายจากการวิเคราะห์คุณภาพและพัฒนาการของนักเรียน

โดยแบ่งออกเป็น 4 หมวดกิจกรรม คือ

ทางเลือกที่ 1:

นำความรู้จากหนังสือมาสร้างสรรค์กิจกรรม

• รายชื่อหนังสือที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับแต่ละหัวข้อของ 4H    โดยแยกตามระดับชั้น

• ตัวอย่างกิจกรรมที่นำมาจากหนังสือแยกตามแต่ละหัวข้อ 4H

• การอบรมเชิงปฏิบัติการจากหนังสือสู่กิจกรรม Hands-on 4H:   Head Heart Hand Health

 

 

ทางเลือกที่ 2:

นำนวัตกรรมการเรียนรู้มาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรม

• ห้องเรียนทดลองวิทย์ Science Experiment Classroom

• Maths-Whizz เซียนคณิตศาสตร์

 

เป้าหมายที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน

1. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมบังคับตามหลักสูตร)

2. สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้

3. สร้างเสริมคุณลักษณะและค่านิยม

4. สร้างเสริมทักษะการทำงาน การดำรงชีพ และทักษะชีวิต

นานมีบุ๊คส์ ให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบของกิจกรรม เพื่อพัฒนาผู้เรียนมาโดยตลอด และเพื่อสนับสนุนโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ จึงขอนำเสนอตัวช่วย 2 รูปแบบ คือ
ดูรายละเอียดทั้งหมด
หน้าแรก
รายละเอียดโครงการ
แผนปฏิบัติงาน
กิจกรรมสำหรับครู/นักเรียน
ประกาศผลรางวัล
สมุดบันทึก
สมัครเข้าร่วมโครงการ
ติดต่อเรา
เข้าสู่ระบบบันทึกการอ่าน
ตัวอย่างกิจกรรมสำหรับครู/นักเรียน
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
นิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ภาพกิจกรรม

สนับสนุนโดย

บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด เลขที่ 11 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ฝ่ายโครงการ: คุณสิตา อุตมัง โทร.0-2662-3000 ต่อ 4425, 5226 
www.nanmeebooksreadingclub.com หรือ www.nanmeebooks.com

กิจกรรมการประกวด สำหรับครู และนักเรียน
ดูรายละเอียดทั้งหมด ดูรายละเอียดทั้งหมด
ความตั้งใจของเรา

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

โดยแบ่งออกเป็น 4 หมวดกิจกรรม คือ
เป้าหมายที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน นานมีบุ๊คส์ ให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบของกิจกรรม เพื่อพัฒนาผู้เรียนมาโดยตลอด และเพื่อสนับสนุนโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ จึงขอนำเสนอตัวช่วย 2 รูปแบบ คือ
หน้าแรก รายละเอียดโครงการ แผนปฏิบัติงาน กิจกรรมสำหรับครู/นักเรียน ประกาศผลรางวัล สมุดบันทึก สมัครเข้าร่วมโครงการ ติดต่อเรา
ตัวอย่างกิจกรรมสำหรับครู/นักเรียน เข้าสู่ระบบบันทึกการอ่าน กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการ นิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ภาพกิจกรรม
 •  

  หน้าแรกรายละเอียดโครงการแผนปฏิบัติงานกิจกรรมสำหรับครู/นักเรียนประกาศผลรางวัลสมุดบันทึกสมัครเข้าร่วมโครงการติดต่อเราเข้าสู่ระบบบันทึกการอ่านตัวอย่างกิจกรรมสำหรับครู/นักเรียนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการนิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านภาพกิจกรรม
กิจกรรมการประกวด สำหรับครู และนักเรียน
ความตั้งใจของเรา

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

โดยแบ่งออกเป็น 4 หมวดกิจกรรม คือ เป้าหมายที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน
นานมีบุ๊คส์ ให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบของกิจกรรม เพื่อพัฒนาผู้เรียนมาโดยตลอด และเพื่อสนับสนุนโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ จึงขอนำเสนอตัวช่วย 2 รูปแบบ คือ
กิจกรรมการประกวด สำหรับครู และนักเรียน
ความตั้งใจของเรา

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

โดยแบ่งออกเป็น 4 หมวดกิจกรรม คือ เป้าหมายที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน
นานมีบุ๊คส์ ให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบของกิจกรรม เพื่อพัฒนาผู้เรียนมาโดยตลอด และเพื่อสนับสนุนโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ จึงขอนำเสนอตัวช่วย 2 รูปแบบ คือ
 • หน้าแรก
  รายละเอียดโครงการ
  แผนปฏิบัติงาน
  กิจกรรมสำหรับครู/นักเรียน
  ประกาศผลรางวัล
  สมุดบันทึก
  สมัครเข้าร่วมโครงการ
  ติดต่อเรา
  เข้าสู่ระบบบันทึกการอ่าน
  กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
  นิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
  ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการประกวด สำหรับครู และนักเรียน
ความตั้งใจของเรา

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

โดยแบ่งออกเป็น 4 หมวดกิจกรรม คือ เป้าหมายที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน
นานมีบุ๊คส์ ให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบของกิจกรรม เพื่อพัฒนาผู้เรียนมาโดยตลอด และเพื่อสนับสนุนโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ จึงขอนำเสนอตัวช่วย 2 รูปแบบ คือ
กิจกรรมการประกวด สำหรับครู และนักเรียน
ใบสมัครประกวดกิจกรรม
ความตั้งใจของเรา

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

โดยแบ่งออกเป็น 4 หมวดกิจกรรม คือ เป้าหมายที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน
นานมีบุ๊คส์ ให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบของกิจกรรม เพื่อพัฒนาผู้เรียนมาโดยตลอด และเพื่อสนับสนุนโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ จึงขอนำเสนอตัวช่วย 2 รูปแบบ คือ
กิจกรรมการประกวด สำหรับครู และนักเรียน
ความตั้งใจของเรา

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

โดยแบ่งออกเป็น 4 หมวดกิจกรรม คือ เป้าหมายที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน
นานมีบุ๊คส์ ให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบของกิจกรรม เพื่อพัฒนาผู้เรียนมาโดยตลอด และเพื่อสนับสนุนโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ จึงขอนำเสนอตัวช่วย 2 รูปแบบ คือ
กิจกรรมการประกวด สำหรับครู และนักเรียน
ความตั้งใจของเรา

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

โดยแบ่งออกเป็น 4 หมวดกิจกรรม คือ เป้าหมายที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน
นานมีบุ๊คส์ ให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบของกิจกรรม เพื่อพัฒนาผู้เรียนมาโดยตลอด และเพื่อสนับสนุนโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ จึงขอนำเสนอตัวช่วย 2 รูปแบบ คือ
กิจกรรมการประกวด สำหรับครู และนักเรียน
ความตั้งใจของเรา

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

โดยแบ่งออกเป็น 4 หมวดกิจกรรม คือ เป้าหมายที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน
นานมีบุ๊คส์ ให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบของกิจกรรม เพื่อพัฒนาผู้เรียนมาโดยตลอด และเพื่อสนับสนุนโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ จึงขอนำเสนอตัวช่วย 2 รูปแบบ คือ