หน้าแรก รายละเอียดโครงการ กิจกรรมสำหรับครู กิจกรรมสำหรับนักเรียน ประกาศผลรางวัล สมัครเข้าร่วมโครงการ สมุดบันทึก ติดต่อเรา
เข้าสู่ระบบบันทึกการอ่าน ตัวอย่างกิจกรรมสำหรับครู/นักเรียน หนังสือส่งเสริมกิจกรรม แกลเลอรีภาพครั้งที่ 16

ท่านสามารถกรอกใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับครูและนักเรียนจากไฟล์ PDF ที่ดาวน์โหลดจากเว็บต์ไซต์ www.nanmeebooksreadingclub.com โดยท่านสามารถส่งใบสมัครในรูปแบบไฟล์ PDF อัตโนมัติผ่านท่างระบบออนไลน์ได้โดยขั้นตอนดังนี้

  • ดาวน์โหลดใบสมัครในรูปแบบไฟล์ PDF ด้วยการคลิกปุ่ม "Download ใบสมัคร"
  • ดาวน์โหลดโปรแกรม Adobe Acrobat Reader  DC (ดาวน์โหลดได้จากปุ่มลิงค์ด้านล่าง)
  • กรอกใบสมัครให้ครบถ้วนแล้วกดปุ่มส่งใบสมัคร (ดูขั้นตอนจากลิงค์นี้ "ดูตัวอย่างการกรอกใบสมัครแบบ PDF")

ดูตัวอย่างการกรอกใบสมัครแบบ PDF

สมัครประกวดกิจกรรม Online Download ใบสมัคร

 ดาวน์โหลดโปรแกรม

Adobe Acrobat Reader ได้ที่นี่

 แนวทางตามกระแสพระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในเรื่องการศึกษาว่า การจัดการศึกษาต้องดูภาพรวมทั้งประเทศ เพราะทุกวันนี้การศึกษาค่อนข้างอ่อนแอ และมุ่งเน้นการเรียนการสอนเนื้อหาบางเรื่องมากเกินไป  ทรงพระราชดำริให้สอนองค์สี่แห่งการศึกษา คือ พุทธิศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษา และพลศึกษา รวมถึงหัวใจนักปราชญ์ คือ สุ จิ ปุ ลิ หมายถึง การฟัง การคิด การถาม และการเขียน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของนักปราชญ์และบัณฑิต ทั้งสองพระราชดำริเป็นเทคนิคช่วยให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนเก่งมากขึ้น จึงทรงนำมาใช้จัดการศึกษา ทำให้รัฐบาลมีแนวทางนโยบายหนึ่งเพื่อปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมคือ การลดเวลาเรียน แต่ต้องไม่กระทบเนื้อหาหลักที่เด็ก ๆ ควรเรียนรู้ ซึ่งหมายความว่าครูต้องใช้ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ให้นักเรียนได้สาระที่ต้องรู้ครบถ้วนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

 

วัตถุประสงค์

• รณรงค์ให้เด็กไทยอ่านหนังสือนอกเหนือจากตำราเรียนเพื่อให้เกิดนิสัยรักการอ่านและบอกต่อจนเกิดสังคมแห่งการอ่าน

• ส่งเสริมให้เด็กไทยมีนิสัยรักการอ่าน รักการค้นคว้าหา

ความรู้จากหนังสือ เพื่อพัฒนา 7 ทักษะสู่การเป็น Active Citizen พลเมืองดีเพื่อสังคมและส่วนรวม

• ดำเนินการตามแนวนโยบายของรัฐบาลเพื่อมุ่งปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมคือ การลดเวลาเรียน และ

เพิ่มการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับผู้เรียน

กลุ่มเป้าหมาย

• นักเรียนทุกระดับชั้นและโรงเรียนทุกสังกัด

 

 ในปี 2560 นี้ทางโครงการยังคงมุ่งส่งเสริมให้เด็กไทยอ่านหนังสือเพื่อพัฒนา 7 ทักษะสู่การเป็น Active Citizen และยังส่งเสริมกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เชื่อมโยงกับ 3R8C ทักษะของเด็กในศตวรรษที่ 21 ตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งสู่ประเทศไทย 4.0 โดยได้จัดประกวดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับนักเรียนและครู พร้อมทั้งคัดเลือกหนังสือที่พัฒนาทักษะสู่การเป็น Active Citizen เพื่อให้คุณครูจัดหาเข้าสู่ห้องสมุด

 

หน้าแรก รายละเอียดโครงการ กิจกรรมสำหรับครู กิจกรรมสำหรับนักเรียน ประกาศผลรางวัล สมุดบันทึก สมัครเข้าร่วมโครงการ ติดต่อเรา
เข้าสู่ระบบบันทึกการอ่าน ตัวอย่างกิจกรรมสำหรับครู/นักเรียน หนังสือส่งเสริมกิจกรรม แกลเลอรีภาพครั้งที่ 16

สอบถามเพิ่มเติมหรือสมัครเข้าร่วมโครงการ ติดต่อ: คุณนิตยา ครุผาด   e-mail:nmbrc@nanmeebooks.com

โทร. 0-2662-3000 ต่อ 4425,5226  www.nanmeebooksreadingclub.com

บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด เลขที่ 11 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

www.nanmeebooksreadingclub.com หรือ www.nanmeebooks.com