หน้าแรก รายละเอียดโครงการ สมัครเข้าร่วมโครงการ แผนปฏิบัติงาน กิจกรรมสำหรับครู/นักเรียน ประกาศผลรางวัล สมุดบันทึก ติดต่อเรา
ตัวอย่างกิจกรรมสำหรับครู/นักเรียน เข้าสู่ระบบบันทึกการอ่าน กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการ นิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการประกวด
สำหรับครู และนักเรียน

15 กุมภาพันธ์ 2559

 

เรื่อง   ขอเชิญโรงเรียนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดสำหรับครูและนักเรียน ในโครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ

ปีที่ 16ปีการศึกษา 2559 “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เพื่อมุ่งสู่การเป็นพลเมืองดีมีคุณภาพ”

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

ด้วยบริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด ได้จัด“โครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ” ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมการอ่าน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 16

ในปี 2559และในโครงการปีนี้ ทางโครงการได้จัดกิจกรรมการประกวดขึ้น 3กิจกรรม โดยมีรายละเอียดกิจกรรมดังนี้

1. กิจกรรมประกวด สำหรับครู 2 กิจกรรม

(1.1) ประกวดแฟ้มสะสมผลงานกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโรงเรียน

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูมีบทบาทในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโรงเรียน

(1.2) ประกวด“จัดมุมหนังสือดีที่น่าอ่าน”ประเภทส่งเสริมคุณธรรม ความดีงาม และสร้างแรงบันดาลใจ

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทของครูและโรงเรียนในการส่งเสริมการอ่านด้วยการสร้างบรรยากาศการอ่าน กระตุ้นการอ่านในห้องสมุด ในห้องเรียน และบริเวณต่างๆที่เหมาะสม

 

2. กิจกรรมแข่งขันสำหรับนักเรียน 1 กิจกรรม

(2.1) ประกวดภาพถ่ายพร้อมคำบรรยาย และคลิปวิดีโอสั้น “แนะนำหนังสือในดวงใจ”

เป็นกิจกรรมสงเสริมและสร้างแรงบันดาลใจในการอ่านเพื่อยกระดับคุณภาพการอ่านของเยาวชนไทย

 

ทางบริษัทจึงขอเชิญโรงเรียนทุกสังกัด สมัครเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันดังกล่าว สมัครฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายส่งใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมทางโทรสาร ทางไปรษณีย์ หรือสมัครโดยตรงที่ www.nanmeebooksreadingclub.com  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสั่งซื้อสมุดบันทึกรักการอ่าน  ติดต่อคุณนิตยา ครุผาด และคุณสิตา อุตมัง โทรศัพท์ 0-2662-3000   ต่อ 4425, 5226  โทรสาร 0-2662-0919 e-mail:nmbrc@nanmeebooks.com

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นางสาวราตรี  สังสกฤษ)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

 

 

ใบสมัครประกวดกิจกรรม
 • คลิกดูข้อมูลการประกวดกิจกรรมสำหรับครู

  กิจกรรมสำหรับครู

  ในโครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2559

   

  กิจกรรมที่ 1 :

  ประกวดแฟ้มสะสมผลงานกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโรงเรียน

  หลักการและเหตุผล

  โครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ เป็นโครงการส่งเสริมการอ่านสำหรับเยาวชนเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในฐานะที่บริษัทนานมีบุ๊คส์ จำกัด เป็นสำนักพิมพ์ที่มองเห็นความสำคัญในการส่งเสริมการอ่าน และได้จัดทำโครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับมาตลอดระยะเวลา16 ปี และพยายามผลักดันให้ครูได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้เกิดขึ้นในโรงเรียน ในทุกๆส่วนของโรงเรียนเพื่อเป็นการดึงดูดใจให้นักเรียนอ่านหนังสือและรักการอ่านในอนาคต บริษัทจึงได้จัดประกวดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เพื่อช่วยยกระดับการอ่านของเยาวชนไทย กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ ปีที่16 ปีการศึกษา 2559

  วัตถุประสงค์

  1.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูมีหน้าที่และบทบาทในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโรงเรียน

  2. เพื่อส่งเสริมให้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียน

  3. เพื่อส่งเสริมให้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์อย่างหลากหลายโดยใช้สื่อที่น่าสนใจ

  4.เพื่อกระตุ้นและเชิญชวนให้เด็กและเยาวชนเกิดความสนใจอ่านหนังสือ และร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

  5.เพื่อจัดกิจกรรมทั้งในห้องสมุด และนอกห้องสมุด รวมถึงชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อสร้างสังคมแห่งการอ่านและการเรียนรู้

   

   

   ประเภทและระดับของการประกวด

  1. ครูระดับประถมศึกษา

  2. ครูระดับมัธยมศึกษา

  กติกาและแฟ้มสะสมผลงานที่ส่งเข้าประกวด

  (1) กติกาการประกวด

  (1.1) องค์ประกอบที่ต้องมีในแฟ้มผลงานที่ครูส่งเข้าประกวด

  1. โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านที่ผู้บริหารลงนามอนุมัติ

  2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการครูจากทุกกลุ่มสาระโดยผู้บริหารโรงเรียน

  3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน

  4. รายละเอียดขั้นตอน/วิธีการดำเนินงานของโครงการ

  5. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ครอบคลุมนักเรียนทุกระดับชั้น

  • กิจกรรมดีเด่นหรือกิจกรรมที่ประสบผลสำเร็จด้านการส่งเสริมการอ่าน

  • ความถี่ของการจัดกิจกรรม

  • กิจกรรมที่แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์

  • มีภาพถ่ายการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านทุกกิจกรรม

  • การสรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโครงการ

  6. สรุปผลการอ่านของนักเรียนในโรงเรียนลงในแบบฟอร์มของโครงการ

  (2) เกณฑ์การตัดสิน

  1. แฟ้มสะสมผลงานมีรายละเอียดครบถ้วนตามเงื่อนไขกติกาการประกวด

  2. ลำดับเนื้อหาในแฟ้มผลงานต้องจัดเรียงอย่างเป็นระบบ

  3. ความสวยงามของแฟ้มสะสมผลงาน

  (3) เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน

  1. องค์ประกอบที่ต้องมีในแฟ้มผลงาน ตามที่กำหนด  20 คะแนน

  2. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ประสบความสำเร็จ  20 คะแนน

  3. กิจกรรมที่แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ (เป็นกิจกรรมที่พัฒนาจากกิจกรรมปีก่อน ไม่ซ้ำกิจกรรมเดิม)  20 คะแนน

  4. ความถี่ของการจัดกิจกรรม    20 คะแนน

  5. ภาพถ่ายกิจกรรม     10 คะแนน

  6. ความสวยงามของการจัดเรียงแฟ้ม   10 คะแนน

  รายละเอียดระยะเวลา และวิธีดำเนินการ

  เมษายน-30 ธันวาคม 2559

  (1)  เปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมประกวด

  (2)  ส่งใบสมัครเข้าร่วมประกวดได้หลายช่องทาง ดังนี้

  • ทางอีเมล: คุณนิตยา ศรุผาด e-mail: Nittaya_k@nanmeebooks.com  และ e-mail: sita@nanmeebooks.com

  • ทางโทรสาร: 0-2662-0919

  • ทางไปรษณีย์:  จ่าหน้าซองถึงคุณนิตยา ศรุผาด หรือ คุณสิตา อุตมัง บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด 
  เลขที่ 11 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

  พฤษภาคม-ธันวาคม 2559

   ครู/บรรณารักษ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านตลอดภาคเรียนประจำปี 2559 (พฤษภาคม – ธันวาคม 2559)

  ธันวาคม 2559

  ครู/บรรณารักษ์ส่งแฟ้มสะสมผลงานกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโรงเรียน

  • ปิดรับผลงาน 30 ธันวาคม 2559

  • ส่งผลงานมาที่ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด เลขที่  11 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี)
  ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

   

  เมษายน 2560

  ประกาศผลและมอบรางวัล 2 เมษายน 2556 (ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 45)

   

  รางวัล การประกวดแฟ้มสะสมผลงานกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโรงเรียน

  รางวัลครูและโรงเรียนส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยมระดับประเทศ จำนวน 50 รางวัล

  • โรงเรียน:  ได้รับป้ายประกาศเกียรติคุณ “โรงเรียนส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยมระดับประเทศ” พร้อมเกียรติบัตร

  • ครู: ได้รับเกียรติบัตร “คุณครูส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยมระดับประเทศ”

  หมายเหตุ: ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

   

  กิจกรรมที่ 2 :

  ประกวด “จัดมุมหนังสือดีที่น่าอ่าน” ประเภทส่งเสริมคุณธรรม ความดีงาม และสร้างแรงบันดาลใจ

  หลักการและเหตุผล

  ในปัจจุบัน ทุกหน่วยงานในประเทศไทยตระหนักถึงความสำคัญของการอ่าน และร่วมกันรณรงค์สร้างนิสัยรักการอ่านให้แก่คนทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน  พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ สถานศึกษา รวมถึงผู้ผลิตและผู้จำหน่ายหนังสือ ล้วนมีหน้าที่สำคัญในการแนะนำหนังสือดีมีคุณภาพให้เด็กและเยาวชนได้อ่าน สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งคือการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา  บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด ในฐานะสำนักพิมพ์ที่จัดพิมพ์หนังสือเพื่อผู้อ่านชาวไทยมากว่า 23 ปี มองเห็นความสำคัญของการอ่าน รวมถึงยังตระหนักเรื่องคุณธรรมอีกด้วย เพราะคุณธรรมส่งผลต่อพฤติกรรม  ความคิด และจิตใจของเด็ก  ทำให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดี อยู่ร่วมกับคนในสังคมได้อย่างมีความสุข การจัดมุมแสดงหนังสือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะทำให้หนังสือเข้าถึงผู้อ่าน ได้ใกล้ชิดและสัมผัสกับหนังสือมากขึ้น บริษัทจึงได้จัด ประกวด “จัดมุมหนังสือดีที่น่าอ่าน” หนังสือประเภทส่งเสริมคุณธรรม ความดีงาม และสร้างแรงบันดาลใจ ในห้องสมุด รวมถึงในสถานที่ต่างๆ ที่เหมาะสม เพื่อช่วยสร้างบรรยากาศการอ่านหนังสือในกลุ่มนักเรียนให้มากขึ้น กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2559

  วัตถุประสงค์

  1. ส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทของครูและโรงเรียนในการส่งเสริมการอ่าน ด้วยการสร้างบรรยากาศการอ่านในห้องเรียนในห้องสมุด สถานที่ต่างๆ ที่เหมาะสม

  2. ส่งเสริมและกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนได้รู้จักหนังสือหลากหลายประเภทยิ่งขึ้น

  3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้เข้าถึงผู้อ่าน

  ประเภทและระดับของการประกวด

  1. ครูระดับประถมศึกษา

  2. ครูระดับมัธยมศึกษา

  กติกาและลักษณะผลงานที่ส่งเข้าประกวด

  (1) กติกาการประกวด

  (1.1) หนังสือที่ใช้ในการประกวดจัดมุม หนังสือคือหนังสือในกลุ่มส่งเสริมการพัฒนาตนเอง สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม   (ดูรายชื่อหนังสือในโบร์ชัวร์หนังสือส่งเสริมการพัฒนาตนเองฯ โรงเรียนสร้างคนดี) หนังสือต้องหลากหลาย และมีการ หมุนเวียนหนังสือที่จัดแสดง

  (1.2) ครู/บรรณารักษ์ จัดมุมหนังสือ และจัดบอร์ดนิทรรศการหนังสือในห้องสมุด ในห้องเรียน หรือบริเวณต่างๆ ในโรงเรียน โดยเลือกจุดที่นักเรียนสามารถเข้าถึงได้สะดวก เพื่อช่วยสร้างบรรยากาศการอ่านให้เกิดในกลุ่มนักเรียน

  (1.3) ตั้งชื่อมุมหนังสือให้น่าสนใจ เพื่อเชิญชวนให้นักเรียนสนใจ

  (1.4) การจัดมุมมีความคิดสร้างสรรค์ และสวยงาม

  (1.5) ถ่ายภาพกิจกรรมการจัดมุมหนังสือ และการจัดแสดงบอร์ดนิทรรศการหนังสือในบริเวณต่างๆ จำนวนขั้นต่ำ 20 ภาพ พร้อมคำอธิบายภาพ และสรุปรายละเอียดต่างๆ เช่น กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ทำควบคู่กัน จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ฯลฯ โดยจัดทำเป็นแฟ้มเพื่อส่งประกวด

  (1.6) องค์ประกอบที่ต้องมีในแฟ้ม ผลงานที่ครูต้องจัดทำและส่งเข้าประกวด

  1. ระบุชื่อกิจกรรมประกวดจัดมุมหนังสือ

  2. ระบุชื่อครู/บรรณารักษ์ ที่รับผิดชอบ

  3. ระบุชื่อโรงเรียน

  4. ระบุระดับชั้นที่ส่งเข้าประกวด (ระดับประถมศึกษา  หรือระดับมัธยมศึกษา)

  5. ระบุจุดที่จัดมุมหนังสือโดยเน้นการจัดหนังสือและบอร์ดนิทรรศการในห้องสมุดเป็นหลัก

  6. ถ่ายภาพกิจกรรมการจัดมุมหนังสือและภาพการจัดแสดงบอร์ดนิทรรศการ จำนวน 20 ภาพ

  7. ระบุกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอื่นๆ ที่จัดควบคู่กัน พร้อมจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม

  8. รายละเอียดการดำเนินงาน ความพึงพอใจของนักเรียน/ครู ที่เข้าร่วมกิจกรรม

  9. สรุปรายชื่อหนังสือที่นำมาจัดมุม โดยระบุหนังสือที่ได้รับความสนใจสูงสุด และหนังสือที่ไม่ได้รับความสนใจวัดผลจากการยืมหนังสือที่จัดแสดง (สำหรับหนังสือที่ไม่ได้รับความสนใจ ครู/บรรณารักษ์ มีวิธีการทำอย่างไรกับหนังสือเล่มนั้น)

  10. ระบุแนวคิดรูปแบบการจัดมุมหนังสือ

  (2) เกณฑ์การตัดสิน

  (2.1) พิจารณาจากความคิดสร้างสรรค์ และความสวยงาม ในการจัดมุมหนังสือ และการจัดบอร์ดนิทรรศการ

  (2.2) ความสมบูรณ์ของเนื้อหาและรายละเอียดรูปแบบการจัดแฟ้มสะสมผลงาน

  (3) เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน

  1. องค์ประกอบที่ต้องมีในแฟ้มผลงานตามที่กำหนด   20 คะแนน

  2. สถานที่จัดมุมหนังสือห้องสมุดเป็นหลัก ห้องเรียน  และบริเวณต่างๆ 20 คะแนน

  3. ความคิดสร้างสรรค์ในการจัดมุมหนังสือ    20 คะแนน

  4. ความถี่ของการจัดกิจกรรม     20 คะแนน

  5. ภาพถ่ายกิจกรรมจำนวนขั้นต่ำ 20 ภาพ    10 คะแนน

  6. ความสวยงามของการจัดเรียงแฟ้ม    10 คะแนน

   

  รายละเอียดระยะเวลา และวิธีดำเนินการ

  เมษายน-30 ธันวาคม 2559

  (1) เปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมประกวด

  (2) ส่งใบสมัครเข้าร่วมประกวดได้หลายช่องทาง ดังนี้

  ทางอีเมล: คุณนิตยา ครุผาด e-mail: nittaya_k@nanmeebooks.com  คุณสิตา e-mail: sita@nanmeebooks.com ทางโทรสาร: 0-2662-0919

  ทางไปรษณีย์:  จ่าหน้าซองถึงคุณนิตยา ครุผาด หรือ คุณสิตา อุตมัง บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด เลขที่ 11 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

  พฤษภาคม-ธันวาคม 2559

  (1) จัดมุมหนังสือและจัดบอร์ดนิทรรศการ “หนังสือดีที่น่าอ่าน” ประเภทส่งเสริมคุณธรรมฯ

  1. ครู/บรรณารักษ์ สามารถเลือกจัดมุมหนังสือและบอร์ดนิทรรศการในห้องเรียน ในห้องสมุด หรือบริเวณต่างๆ ในโรงเรียนได้ตามความเหมาะสม

  2. ครู/บรรณารักษ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านต่างๆ ควบคู่กับการจัดมุมหนังสือ เพื่อสร้างบรรยากาศการอ่านให้น่าสนใจมากขึ้นได้ตามความเหมาะสม

  3. ใช้หนังสือในกลุ่มส่งเสริมการพัฒนาตนเอง สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม (ดูรายชื่อหนังสือในโบร์ชัวร์หนังสือส่งเสริมการพัฒนาตนเองฯ โรงเรียนสร้างคนดี ตามที่ระบุในกติกาการประกวดสำหรับจัดมุมหนังสือ และจัดบอร์ดนิทรรศการ)

  ธันวาคม 2559

  ครู/บรรณารักษ์ส่งแฟ้มสะสมผลงานการประกวดจัดมุมหนังสือ

  • ปิดรับผลงาน 30 ธันวาคม 2559

  • ส่งผลงานมาที่ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด เลขที่ 11 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

   

   เมษายน 2560

  2 เมษายน 2559 ประกาศผลและมอบรางวัล (ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 45)

   

  รางวัลการประกวด “จัดมุมหนังสือดีที่น่าอ่าน” ประเภทส่งเสริมคุณธรรมฯ

   

  รางวัลชนะเลิศ ประเภทละ 1 รางวัล

  • ครูได้รับคูปองซื้อหนังสือมูลค่า 10,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตร

  • โรงเรียนได้รับโล่เกียรติคุณ

  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทละ 1 รางวัล

  • ครูได้รับคูปองซื้อหนังสือมูลค่า 8,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตร

  • โรงเรียนได้รับโล่เกียรติคุณ

  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทละ 1 รางวัล

  • ครูได้รับคูปองซื้อหนังสือมูลค่า 5,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตร

  • โรงเรียนได้รับโล่เกียรติคุณ

  รางวัลชมเชย  ประเภทละ 2 รางวัล

  • ครูได้รับคูปองซื้อหนังสือมูลค่า 3,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตร

  • โรงเรียนได้รับโล่เกียรติคุณ

   

   

   

   

 • คลิกดูข้อมูลการประกวดกิจกรรมสำหรับนักเรียน

  กิจกรรมสำหรับนักเรียน

  ในโครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2559

   

  กิจกรรมที่ 1:

  ประกวดภาพถ่ายพร้อมคำบรรยาย  และคลิปวิดีโอสั้น “แนะนำหนังสือในดวงใจ”

   

  หลักการและเหตุผล

  จากนโยบายของรัฐบาลในการปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม นโยบายหนึ่งคือการปรับลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ปรับลดชั่วโมงเรียน แต่ต้องไม่กระทบต่อการเรียน โดยครูผู้สอนต้องจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ให้เด็กอย่างหลากหลาย เพื่อเพิ่มพูนทักษะการคิดวิเคราะห์ความมีน้ำใจต่อกัน การทำงานเป็นทีม กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ค้นหาศักยภาพ และความชอบของตนเอง

  บริษัท นานมีบุ๊คส์  จำกัด จึงได้จัดกิจกรรมการประกวดภาพถ่ายพร้อมคำบรรยาย และคลิปวิดีโอสั้น “แนะนำหนังสือในดวงใจ”  ขึ้นเพื่อส่งเสริมการอ่านหนังสือ กระตุ้นให้นักเรียนได้พัฒนาตัวตน กล้าแสดงออก เพื่อให้สอดคล้องกับคุณลักษณะและทักษะ 7 ประการสู่การเป็นactive citizen พลเมืองดีเพื่อส่วนรวม ดังนี้

  1. มีภาวะผู้นำ  มุ่งมั่น กล้าตัดสินใจ รับผิดชอบให้งานสำเร็จ มีอุดมการณ์

  2. มีทักษะประกอบวิชาชีพ  สามารถสร้างรายได้จากความสามารถในวิชาชีพ

  3. มีจิตสำนึกพลเมืองดี  รู้หน้าที่ มีจริยธรรม อยู่ร่วมกันในสังคมได้ และเคารพความแตกต่างระหว่างคน

  4. รู้จักคิดวิเคราะห์  คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้

  5. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  แสดงทัศนคติของตนเองได้สร้างสรรค์ รู้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ

  6. สร้างสรรค์ต่อยอดคิดนอกกรอบ  พัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจินตนาการ

  7. ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  รักธรรมชาติและแผ่นดิน อยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างสุนทรีย์

  วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการอ่านหนังสือในกลุ่มนักเรียน

  2. เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

  3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีกิจกรรมกระตุ้นการอ่าน

  ประเภทและระดับของการประกวด

  1. ประกวดภาพถ่ายพร้อมคำบรรยาย “แนะนำหนังสือในดวงใจ”

  • สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6

  2. ประกวดคลิปวิดีโอสั้น “แนะนำหนังสือในดวงใจ”

  • สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

  กติกาและลักษณะผลงานที่ส่งเข้าประกวด

  (1) คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด

  1.  เป็นนักเรียนของโรงเรียน ส่งเข้าประกวดในนามโรงเรียนเท่านั้น

  2.  กำลังศึกษาอยู่ในนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

  3.  ประกวดเป็นทีม ทีมละ 2 คน

  4.  โรงเรียนสามารถส่งทีมนักเรียนเข้าประกวดได้ทั้ง 2 ระดับโดยไม่จำกัดจำนวนทีมของแต่ละระดับ

  5.  ทีมที่เข้าประกวดสามารถส่งคลิปวิดีโอสั้น หรือภาพถ่ายได้ทีมละ 1 ผลงาน

  6.  ส่งใบสมัครเข้าร่วมประกวดได้ในช่องทางต่อไปนี้

  • ทางอีเมล: คุณนิตยา ครุผาด e-mail: nittaya_k@nanmeebooks.com  คุณสิตา e-mail: sita@nanmeebooks.com

  • ทางโทรสาร: 0-2662-0919

  • ทางไปรษณีย์:  จ่าหน้าซองถึงคุณนิตยา ครุผาด หรือ คุณสิตา อุตมัง บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด เลขที่ 11 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา

   กรุงเทพฯ 10110

  • ทางเว็บไซต์: www.nanmeebooksreadingclub.com

  (2)  ผลงานที่ส่งประกวดภาพถ่ายพร้อมคำบรรยาย “แนะนำหนังสือในดวงใจ”

  1) หนังสือที่ใช้แนะนำต้องเป็นหนังสือในกลุ่มส่งเสริมกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (ดูรายชื่อหนังสือในโบร์ชัวร์หนังสือส่งเสริมกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของนานมีบุ๊คส์)

  2) ถ่ายภาพคู่กับหนังสือที่แนะนำ พร้อมเขียนบรรยายเชิญชวนให้เพื่อนๆ มาอ่านหนังสือ โดยใช้ภาษาที่สุภาพ ไม่มีคำหยาบ

  • เนื้อหาของการเขียนบรรยายต้องมีความสอดคล้องกับหนังสือ

  • มีความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอ

  • ใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง

  • ภาพถ่ายต้องเห็นปกหนังสือที่แนะนำชัดเจน

  3) จัดทำไฟล์ภาพถ่ายคู่กับหนังสือพร้อมคำบรรยายส่งเข้าประกวด

  • ไฟล์ภาพถ่ายต้องมี ขนาด 960*640PX ขึ้นไป

  • ข้อความบรรยายแนะนำหนังสือความยาวประมาณ 500 ตัวอักษร (200 คำ)

  4) เข้าร่วม Facebook กลุ่ม “Nanmeebooks Reading Club 16 ประกวดภาพถ่าย” เพื่อโพสต์ส่งผลงานเข้าประกวด

  วิธีการเข้าร่วม สามารถทำได้โดยเข้าไปที่ www.facebook.com ค้นหา กลุ่ม “Nanmeebooks Reading Club16 การประกวดภาพถ่าย”    แล้วกด ‘เข้าร่วม’

  5) ส่งผลงานภาพถ่ายคู่หนังสือพร้อมคำบรรยาย โดยอัพโหลดภาพถ่ายที่ Facebook กลุ่ม “Nanmeebooks Reading Club 16 ประกวดภาพถ่าย”

  ภายในโพสต์ต้องระบุรายละเอียดข้อมูลดังนี้

  (1) รหัสผลงานที่ส่งเข้าประกวด (รอรับแจ้งจากทางทีมงานโครงการประกวด แล้วจึงมาใส่เพิ่ม)

  (2) ชื่อโรงเรียน

  (3) ชื่อครูที่ปรึกษา

  (4) ชื่อนักเรียน และระดับชั้นผู้เข้าร่วมประกวดทั้งสองคน

  (5) ชื่อหนังสือที่แนะนำ

  6) ทีมงานจะตรวจสอบภาพถ่ายพร้อมคำบรรยายที่ส่งเข้าประกวด และกำหนด “รหัสของผลงานที่ส่งเข้าประกวด” เช่น RC16_P1001 พร้อมแจ้งให้ผู้ส่งผลงานทราบทางกลุ่ม Facebook ประเภทที่ส่งเข้าประกวด

  7) เมื่อได้รับ “รหัสของผลงานที่ส่งเข้าประกวด” แล้ว ผู้เข้าประกวดต้องดำเนินการแก้ไขโพสต์โดยเพิ่ม “รหัสของผลงานที่ส่งเข้าประกวด”

  8) ผู้เข้าประกวดสามารถเผยแพร่ผลงานทาง Facebook ของตนเอง โดยการเชิญชวน หรือแชร์ เพื่อให้เพื่อนมากดไลค์ โพสต์ผลงานในกลุ่ม “Nanmeebooks Reading Club 16 ประกวดภาพถ่าย”

  (3) ผลงานที่ส่งประกวดคลิปวิดีโอสั้น “แนะนำหนังสือในดวงใจ”

  1) หนังสือที่ใช้แนะนำต้องเป็นหนังสือในกลุ่มส่งเสริมกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (ดูรายชื่อหนังสือในโบร์ชัวร์หนังสือส่งเสริมกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของนานมีบุ๊คส์)

  2) จัดทำคลิปวิดีโอสั้นเชิญชวนให้เพื่อนๆ มาอ่านหนังสือ โดยใช้ข้อความและคำพูดที่สุภาพ ไม่มีคำหยาบ

  • เนื้อหาของคลิปวิดีโอมีความสอดคล้องกับหนังสือที่แนะนำ

  • มีความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอ

  • การใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง

  • คลิปวิดีโอต้องเห็นปกหนังสือแนะนำชัดเจน

  3) คลิปวิดีโอสั้นแนะนำหนังสือในดวงใจ 1 เรื่อง ต้องมีความยาวไม่เกิน 3 นาที (โดยใช้อุปกรณ์ง่ายๆ  เช่น ถ่ายคลิปวิดีโอจากโทรศัพท์มือถือ หรือกล้องวิดีโอ เป็นต้น)

  4) เข้าร่วม Facebook กลุ่ม “Nanmeebooks Reading Club 16 การประกวดคลิปวิดีโอสั้น” เพื่อโพสต์ส่งผลงานเข้าประกวด

  วิธีการเข้าร่วม สามารถทำได้โดยเข้าไปที่ www.facebook.com ค้นหา กลุ่ม “Nanmeebooks Reading Club16 การประกวดคลิปวีดีโอสั้น”   แล้วกด ‘เข้าร่วม’

  5) ส่งผลงานคลิปวิดีโอสั้นเข้าประกวด โดยวิธีการดังนี้

  • สมัครสมาชิกเว็บไซต์  Yotube.com และอัพโหลดผลงานคลิปวิดีโอที่จะส่งเข้าประกวด

  • Copy Link ผลงานจากเว็บไซต์ YouTube.com  เพื่อนำมาโพสต์ที่ Facebook  กลุ่ม “Nanmeebooks Reading Club 16 ประกวดคลิปวีดีโอสั้น”

  • รายละเอียดข้อมูลที่ต้องโพสต์มีดังนี้

  (1) รหัสผลงานที่ส่งเข้าประกวด (รอรับแจ้งจากทางทีมงานโครงการประกวด แล้วจึงมาใส่เพิ่ม)

  (2) ชื่อโรงเรียน

  (3) ชื่อครูที่ปรึกษา

  (4) ชื่อนักเรียน และระดับชั้นผู้เข้าร่วมประกวดทั้งสองคน

  (5) ชื่อหนังสือที่แนะนำ

  6) ทีมงานจะตรวจสอบคลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวด และกำหนด “รหัสของผลงานที่ส่งเข้าประกวด” เช่น RC16_V1001 พร้อมแจ้งให้ผู้ส่งผลงานทราบทางกลุ่ม Facebook ประเภทที่ส่งเข้าประกวด

  7) เมื่อได้รับ “รหัสของผลงานที่ส่งเข้าประกวด” แล้ว ผู้เข้าประกวดต้องดำเนินการแก้ไขโพสต์โดยเพิ่ม“รหัสของผลงานที่ส่งเข้าประกวด”

  8) ผู้เข้าประกวดสามารถเผยแพร่ผลงานทาง Facebook ของตนเอง โดยการเชิญชวน หรือแชร์ เพื่อให้เพื่อนมากดไลค์ โพสต์ผลงานในกลุ่ม “Nanmeebooks Reading Club 16 ประกวดคลิปวิดีโอสั้น”

  ระยะเวลา

  (1)  การรับสมัครและส่งผลงานเข้าประกวด

  • 1 เมษายน-30 พฤศจิกายน 2559: เปิดรับสมัครและส่งผลงานเข้าประกวด

  • กรอกใบสมัครลงในแบบฟอร์มที่กำหนด และส่งใบสมัครเข้าร่วมประกวดตามช่องทาง ดังนี้

  ทางอีเมล: คุณนิตยา ครุผาด e-mail: nittaya_k@nanmeebooks.com

  คุณสิตา e-mail: sita@nanmeebooks.com

  ทางโทรสาร: 0-2662-0919

  ทางไปรษณีย์:  จ่าหน้าซองถึงคุณนิตยา ครุผาด หรือ คุณสิตา อุตมัง  บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด

  เลขที่ 11 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

  ทางเว็บไซต์: www.nanmeebooksreadingclub.com

   

  (2)  การตัดสินผลงาน

  • ธันวาคม 2559-มกราคม 2560: เปิดโหวตผลงานที่ส่งเข้าประกวดทาง Facebook กลุ่ม “Nanmeebooks Reading Club 16 ประกวดภาพถ่าย” และ Facebook  กลุ่ม “Nanmeebooks Reading Club 16 ประกวดคลิปวิดีโอสั้น”

  • กุมภาพันธ์ 2560: คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินผลงาน คะแนนมาจาก 2 ส่วน คือจากคะแนนโหวต และจากการตัดสินของคณะกรรมการ (การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด)

   

  (3)  ประกาศผลและรับรางวัล

  • 2 เมษายน 2560 (ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 45)

   

  รางวัลการประกวดภาพถ่ายพร้อมคำบรรยาย และคลิปวิดีโอสั้น “แนะนำหนังสือในดวงใจ”

   

  (1) รางวัลการประกวดภาพถ่ายพร้อมคำบรรยาย “แนะนำหนังสือในดวงใจ”

   

  ระดับประถมศึกษา

  รางวัลชนะเลิศ  จำนวน 1 รางวัล

  • นักเรียนได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตร และเป็นสมาชิกนิตยสาร Go Genius ฟรี 1 ปี (12 ฉบับ)

  • คุณครูผู้ดูแลได้รับคูปองซื้อหนังสือมูลค่า 3,000 บาทและเกียรติบัตร

  • โรงเรียนได้รับโล่เกียรติคุณ

   

  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล

  • นักเรียนได้รับทุนการศึกษา 2,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตร และเป็นสมาชิกนิตยสาร Go Genius ฟรี 1 ปี (12 ฉบับ)

  • คุณครูผู้ดูแลได้รับคูปองซื้อหนังสือมูลค่า 3,000 บาทและเกียรติบัตร

  • โรงเรียนได้รับโล่เกียรติคุณ

   

  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  จำนวน 1 รางวัล

  • นักเรียนได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตร และเป็นสมาชิกนิตยสาร Go Genius ฟรี 1 ปี (12 ฉบับ)

  • คุณครูผู้ดูแลได้รับคูปองซื้อหนังสือมูลค่า 3,000 บาทและเกียรติบัตร

  • โรงเรียนได้รับโล่เกียรติคุณ

   

  (2) รางวัลการประกวดคลิปวิดีโอสั้น “แนะนำหนังสือในดวงใจ”

   

  ระดับมัธยมศึกษา

  รางวัลชนะเลิศ  จำนวน 1 รางวัล

  • นักเรียนได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตร และเป็นสมาชิกนิตยสาร Go Genius ฟรี 1 ปี (12 ฉบับ)

  • คุณครูผู้ดูแลได้รับคูปองซื้อหนังสือมูลค่า 3,000 บาทและเกียรติบัตร

  • โรงเรียนได้รับโล่เกียรติคุณ

   

  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล

  • นักเรียนได้รับทุนการศึกษา 2,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตร และเป็นสมาชิกนิตยสาร Go Genius ฟรี 1 ปี (12 ฉบับ)

  • คุณครูผู้ดูแลได้รับคูปองซื้อหนังสือมูลค่า 3,000 บาทและเกียรติบัตร

  • โรงเรียนได้รับโล่เกียรติคุณ

   

  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล

  • นักเรียนได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตร และเป็นสมาชิกนิตยสาร Go Genius ฟรี 1 ปี (12 ฉบับ)

  • คุณครูผู้ดูแลได้รับคูปองซื้อหนังสือมูลค่า 3,000 บาทและเกียรติบัตร

  • โรงเรียนได้รับโล่เกียรติคุณ

ใบสมัครประกวดกิจกรรม
หน้าแรก
รายละเอียดโครงการ
แผนปฏิบัติงาน
กิจกรรมสำหรับครู/นักเรียน
ประกาศผลรางวัล
สมุดบันทึก
สมัครเข้าร่วมโครงการ
ติดต่อเรา
เข้าสู่ระบบบันทึกการอ่าน
ตัวอย่างกิจกรรมสำหรับครู/นักเรียน
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
นิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ภาพกิจกรรม

สนับสนุนโดย

บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด เลขที่ 11 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ฝ่ายโครงการ: คุณสิตา อุตมัง โทร.0-2662-3000 ต่อ 4425, 5226 
www.nanmeebooksreadingclub.com หรือ www.nanmeebooks.com

กิจกรรมการประกวด
สำหรับครู และนักเรียน
หน้าแรก รายละเอียดโครงการ แผนปฏิบัติงาน กิจกรรมสำหรับครู/นักเรียน ประกาศผลรางวัล สมุดบันทึก สมัครเข้าร่วมโครงการ ติดต่อเรา
ตัวอย่างกิจกรรมสำหรับครู/นักเรียน เข้าสู่ระบบบันทึกการอ่าน กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการ นิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ภาพกิจกรรม
 •  

  หน้าแรกรายละเอียดโครงการแผนปฏิบัติงานกิจกรรมสำหรับครู/นักเรียนประกาศผลรางวัลสมุดบันทึกสมัครเข้าร่วมโครงการติดต่อเราเข้าสู่ระบบบันทึกการอ่านตัวอย่างกิจกรรมสำหรับครู/นักเรียนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการนิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านภาพกิจกรรม
กิจกรรมการประกวด
สำหรับครู และนักเรียน
กิจกรรมการประกวด
สำหรับครู และนักเรียน
 • หน้าแรก
  รายละเอียดโครงการ
  แผนปฏิบัติงาน
  กิจกรรมสำหรับครู/นักเรียน
  ประกาศผลรางวัล
  สมุดบันทึก
  สมัครเข้าร่วมโครงการ
  ติดต่อเรา
  เข้าสู่ระบบบันทึกการอ่าน
  กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
  นิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
  ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการประกวด
สำหรับครู และนักเรียน
กิจกรรมการประกวด
สำหรับครู และนักเรียน ใบสมัครประกวดกิจกรรม
ใบสมัครประกวดกิจกรรม
กิจกรรมการประกวด
สำหรับครู และนักเรียน
กิจกรรมการประกวด
สำหรับครู และนักเรียน
กิจกรรมการประกวด
สำหรับครู และนักเรียน