หน้าแรก รายละเอียดโครงการ สมัครเข้าร่วมโครงการ แผนปฏิบัติงาน กิจกรรมสำหรับครู/นักเรียน ประกาศผลรางวัล สมุดบันทึก ติดต่อเรา
ตัวอย่างกิจกรรมสำหรับครู/นักเรียน เข้าสู่ระบบบันทึกการอ่าน กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการ นิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ภาพกิจกรรม
นานมีบุ๊คส์มีหนังสือและนวัตกรรมที่จะช่วยให้โรงเรียนและคุณครู ได้ทั้งกิจกรรมสนุก ๆ และสร้างสรรค์ได้ทั้ง 8 สาระ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

หนังสือและนวัตกรรมส่งเสริมกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

หนังสือและนวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนและสนับสนุนโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ของรัฐบาล  รวบรวม Top 100 หนังสือส่งเสริมกิจกรรมครอบคลุมทุกชั้นระดับชั้น เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม ประกวดคลิปวิดีโอสั้น หรือภาพถ่าย “แนะนำหนังสือในดวงใจ”  ในโครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับปีที่ 16

ใบสมัครประกวดกิจกรรม

หนังสือส่งเสริมการพัฒนาตนเอง สังคมศาสนาและวัฒนธรรม  โรงเรียนสร้างคนดี Active Citizen

เข้าใจง่าย ด้วยหนังสือคุณภาพจากทั่วโลก ครอบคลุมเนื้อหา สังคมศาสนาและวัฒนธรรม  สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทัง้ยัง ตรงกับหลักสูตรแกนการศึกษขั้นพื้นฐานปีการศึกษา 2551 เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม ” จัดมุมหนังสือดีที่น่าอ่าน” ในโครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับปีที่ 16

ใบสมัครประกวดกิจกรรม
ดูรายละเอียดทั้งหมด
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

หนังสือนวัตกรรมสื่อการเรียนรู้และกิจกรรมภาษาอังกฤษ Go English

เรียนรู้และเข้าใจภาษาอังกฤษ จากหนังสือและนวัฒกรรมล้ำสมัย เพลิดเพลินกับหนังสืออ่านนอกเวลาภาษาอังกฤษที่ทั้งสนุกทั้งยังได้ข้อคิด เรียนภาษาอังกฤษแบบบูรณาการด้วย กับค่าย English Camp และหนังสือภาษาอังกฤษที่ครอบคลุมเนื้อหาการเรียนทุกระดับชั้น

ดูรายละเอียดทั้งหมด
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

STEM Tool Kit เครื่องมือช่วยครูจัดการเรียนรู้

เครื่องมือช่วยจัดการเรียนรู้บรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร์เข้าด้วยกัน เน้นให้ผู้เรียนนำความรู้ไปใช้ได้จริง พัฒนา 7 ทักษะที่จำเป็นต่อชีวิต Active Citizen เพื่อจัดการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน

ดูรายละเอียดทั้งหมด
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

เกษตรกรรมลองทำดู หนังสือส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรแบบ Hands-on

หนังสือเพื่อการเรียนรู้และเข้าใจการทำเกษตรกรรม จากการลงมือปฏิบัติ กระตุ้นให้เด็กลงมือทำ ด้วยภาพประกอบสีสวยเข้าใจง่าย เรียนรู้ถึงพืชและสัตว์ที่มีความสำคัญต่อเศรฐกิจของประเทศไทย แนวทางการสร้างอาชีพด้วยเกษตรแนวใหม่ 

ดูรายละเอียดทั้งหมด
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

การจัดการเรียนรู้แบบ BBL สู่ STEM หนังสือ สื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย

ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้เหมาะสมตามช่วงอายุ สามารถต่อยอดและนำความรู้มาใช้แก้ปัญหาชีวิตประจำวันได้ บูรณาการระหว่าง STEM  ซึ่งเป็นเครื่องมือในการปลูกฝังทักาะการเรียนรู้ ให้รู้จักสังเกต ตั้งคำถาม ค้นหาคำตอบ

ดูรายละเอียดทั้งหมด
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
หน้าแรก
รายละเอียดโครงการ
แผนปฏิบัติงาน
กิจกรรมสำหรับครู/นักเรียน
ประกาศผลรางวัล
สมุดบันทึก
สมัครเข้าร่วมโครงการ
ติดต่อเรา
เข้าสู่ระบบบันทึกการอ่าน
ตัวอย่างกิจกรรมสำหรับครู/นักเรียน
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
นิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ภาพกิจกรรม

สนับสนุนโดย

บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด เลขที่ 11 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ฝ่ายโครงการ: คุณสิตา อุตมัง โทร.0-2662-3000 ต่อ 4425, 5226 
www.nanmeebooksreadingclub.com หรือ www.nanmeebooks.com

นานมีบุ๊คส์มีหนังสือและนวัตกรรมที่จะช่วยให้โรงเรียนและคุณครู ได้ทั้งกิจกรรมสนุก ๆ และสร้างสรรค์ได้ทั้ง 8 สาระ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
หน้าแรก รายละเอียดโครงการ แผนปฏิบัติงาน กิจกรรมสำหรับครู/นักเรียน ประกาศผลรางวัล สมุดบันทึก สมัครเข้าร่วมโครงการ ติดต่อเรา
ตัวอย่างกิจกรรมสำหรับครู/นักเรียน เข้าสู่ระบบบันทึกการอ่าน กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการ นิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ภาพกิจกรรม
 •  

  หน้าแรกรายละเอียดโครงการแผนปฏิบัติงานกิจกรรมสำหรับครู/นักเรียนประกาศผลรางวัลสมุดบันทึกสมัครเข้าร่วมโครงการติดต่อเราเข้าสู่ระบบบันทึกการอ่านตัวอย่างกิจกรรมสำหรับครู/นักเรียนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการนิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านภาพกิจกรรม
นานมีบุ๊คส์มีหนังสือและนวัตกรรมที่จะช่วยให้โรงเรียนและคุณครู ได้ทั้งกิจกรรมสนุก ๆ และสร้างสรรค์ได้ทั้ง 8 สาระ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
นานมีบุ๊คส์มีหนังสือและนวัตกรรมที่จะช่วยให้โรงเรียนและคุณครู ได้ทั้งกิจกรรมสนุก ๆ และสร้างสรรค์ได้ทั้ง 8 สาระ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 • หน้าแรก
  รายละเอียดโครงการ
  แผนปฏิบัติงาน
  กิจกรรมสำหรับครู/นักเรียน
  ประกาศผลรางวัล
  สมุดบันทึก
  สมัครเข้าร่วมโครงการ
  ติดต่อเรา
  เข้าสู่ระบบบันทึกการอ่าน
  กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
  นิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
  ภาพกิจกรรม
นานมีบุ๊คส์มีหนังสือและนวัตกรรมที่จะช่วยให้โรงเรียนและคุณครู ได้ทั้งกิจกรรมสนุก ๆ และสร้างสรรค์ได้ทั้ง 8 สาระ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
นานมีบุ๊คส์มีหนังสือและนวัตกรรมที่จะช่วยให้โรงเรียนและคุณครู ได้ทั้งกิจกรรมสนุก ๆ และสร้างสรรค์ได้ทั้ง 8 สาระ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
นานมีบุ๊คส์มีหนังสือและนวัตกรรมที่จะช่วยให้โรงเรียนและคุณครู ได้ทั้งกิจกรรมสนุก ๆ และสร้างสรรค์ได้ทั้ง 8 สาระ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
นานมีบุ๊คส์มีหนังสือและนวัตกรรมที่จะช่วยให้โรงเรียนและคุณครู ได้ทั้งกิจกรรมสนุก ๆ และสร้างสรรค์ได้ทั้ง 8 สาระ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
นานมีบุ๊คส์มีหนังสือและนวัตกรรมที่จะช่วยให้โรงเรียนและคุณครู ได้ทั้งกิจกรรมสนุก ๆ และสร้างสรรค์ได้ทั้ง 8 สาระ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -