หน้าแรก รายละเอียดโครงการ สมัครเข้าร่วมโครงการ แผนปฏิบัติงาน กิจกรรมสำหรับครู/นักเรียน ประกาศผลรางวัล สมุดบันทึก ติดต่อเรา
ตัวอย่างกิจกรรมสำหรับครู/นักเรียน เข้าสู่ระบบบันทึกการอ่าน กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการ นิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ภาพกิจกรรม
 • สำหรับระดับชั้นอนุบาล
  อนุบาล 1
  อนุบาล 2
  อนุบาล 3
 • สำหรับระดับชั้นประถมศึกษา
  ประถมศึกษาปีที่ 1
  ประถมศึกษาปีที่ 2
  ประถมศึกษาปีที่ 3
  ประถมศึกษาปีที่ 4
  ประถมศึกษาปีที่ 5
  ประถมศึกษาปีที่ 6
 • สำหรับระดับชั้นมัธยมศึกษา
  มัธยมศึกษาปีที่ 1
  มัธยมศึกษาปีที่ 2
  มัธยมศึกษาปีที่ 3
  มัธยมศึกษาปีที่ 4
  มัธยมศึกษาปีที่ 5
  มัธยมศึกษาปีที่ 6
สำหรับระดับชั้นอนุบาล 1

Head

พัฒนาสมองและทักษะการคิดด้านต่าง ๆ เช่น การคิดวิเคราะห์ การวางแผน การแก้ปัญหา

อ่านตัวอย่าง

อ่านตัวอย่าง

อ่านตัวอย่าง

อ่านตัวอย่าง

อ่านตัวอย่าง

ซื้อหนังสือ

ซื้อหนังสือ

ซื้อหนังสือ

ซื้อหนังสือ

ซื้อหนังสือ

อ่านตัวอย่าง

อ่านตัวอย่าง

อ่านตัวอย่าง

อ่านตัวอย่าง

อ่านตัวอย่าง

ซื้อหนังสือ

ซื้อหนังสือ

ซื้อหนังสือ

ซื้อหนังสือ

ซื้อหนังสือ

อ่านตัวอย่าง

อ่านตัวอย่าง

อ่านตัวอย่าง

อ่านตัวอย่าง

อ่านตัวอย่าง

ซื้อหนังสือ

ซื้อหนังสือ

ซื้อหนังสือ

ซื้อหนังสือ

ซื้อหนังสือ

อ่านตัวอย่าง

อ่านตัวอย่าง

อ่านตัวอย่าง

อ่านตัวอย่าง

อ่านตัวอย่าง

ซื้อหนังสือ

ซื้อหนังสือ

ซื้อหนังสือ

ซื้อหนังสือ

ซื้อหนังสือ

อ่านตัวอย่าง

อ่านตัวอย่าง

อ่านตัวอย่าง

อ่านตัวอย่าง

อ่านตัวอย่าง

ซื้อหนังสือ

ซื้อหนังสือ

ซื้อหนังสือ

ซื้อหนังสือ

ซื้อหนังสือ

อ่านตัวอย่าง

อ่านตัวอย่าง

อ่านตัวอย่าง

อ่านตัวอย่าง

อ่านตัวอย่าง

ซื้อหนังสือ

ซื้อหนังสือ

ซื้อหนังสือ

ซื้อหนังสือ

ซื้อหนังสือ

อ่านตัวอย่าง

อ่านตัวอย่าง

อ่านตัวอย่าง

อ่านตัวอย่าง

อ่านตัวอย่าง

ซื้อหนังสือ

ซื้อหนังสือ

ซื้อหนังสือ

ซื้อหนังสือ

ซื้อหนังสือ

อ่านตัวอย่าง

อ่านตัวอย่าง

อ่านตัวอย่าง

อ่านตัวอย่าง

อ่านตัวอย่าง

ซื้อหนังสือ

ซื้อหนังสือ

ซื้อหนังสือ

ซื้อหนังสือ

ซื้อหนังสือ

อ่านตัวอย่าง

อ่านตัวอย่าง

อ่านตัวอย่าง

อ่านตัวอย่าง

อ่านตัวอย่าง

ซื้อหนังสือ

ซื้อหนังสือ

ซื้อหนังสือ

ซื้อหนังสือ

ซื้อหนังสือ

อ่านตัวอย่าง

อ่านตัวอย่าง

อ่านตัวอย่าง

อ่านตัวอย่าง

อ่านตัวอย่าง

ซื้อหนังสือ

ซื้อหนังสือ

ซื้อหนังสือ

ซื้อหนังสือ

ซื้อหนังสือ

อ่านตัวอย่าง

อ่านตัวอย่าง

อ่านตัวอย่าง

อ่านตัวอย่าง

ซื้อหนังสือ

ซื้อหนังสือ

ซื้อหนังสือ

Head

Heart

Hand

Health

หากท่านต้องการสั่งซื่อหนังสือ Top 100 ในระดับชั้นเรียนนี้ ซึ่งมีทั้งหมด 100 ปก เพื่อประโยชน์สูงสุดและตรงตามวัตถุประสงค์ของท่าน
กรุณาติดต่อสอบถามข้อมูลของหนังสือและสื่อนวตกรรมการเรียนรู้จากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลโครงการก่อนตัดสินใจสั่งซื้อ

ติดต่อ: ผู้อำนวยการด้านนวตกรรมการเรียนรู้ คุณกุสุมา โทร.08-8008-9863 คุณสมศักดิ์ โทร. 08-8008-9864

Heart

พัฒนาจิตใจและทักษะด้านการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข เช่น การมีมนุษยสัมพันธ์ ความซื่อสัตย์ รวมถึงมีจิตสนึกรักชาติ ความเป็นไทยและหวงแหนสมบัติของชาติ

อ่านตัวอย่าง

อ่านตัวอย่าง

อ่านตัวอย่าง

อ่านตัวอย่าง

อ่านตัวอย่าง

ซื้อหนังสือ

ซื้อหนังสือ

ซื้อหนังสือ

ซื้อหนังสือ

ซื้อหนังสือ

อ่านตัวอย่าง

อ่านตัวอย่าง

อ่านตัวอย่าง

อ่านตัวอย่าง

อ่านตัวอย่าง

ซื้อหนังสือ

ซื้อหนังสือ

ซื้อหนังสือ

ซื้อหนังสือ

ซื้อหนังสือ

อ่านตัวอย่าง

อ่านตัวอย่าง

อ่านตัวอย่าง

อ่านตัวอย่าง

อ่านตัวอย่าง

ซื้อหนังสือ

ซื้อหนังสือ

ซื้อหนังสือ

ซื้อหนังสือ

ซื้อหนังสือ

อ่านตัวอย่าง

อ่านตัวอย่าง

อ่านตัวอย่าง

อ่านตัวอย่าง

อ่านตัวอย่าง

ซื้อหนังสือ

ซื้อหนังสือ

ซื้อหนังสือ

ซื้อหนังสือ

ซื้อหนังสือ

อ่านตัวอย่าง

อ่านตัวอย่าง

อ่านตัวอย่าง

อ่านตัวอย่าง

อ่านตัวอย่าง

ซื้อหนังสือ

ซื้อหนังสือ

ซื้อหนังสือ

ซื้อหนังสือ

ซื้อหนังสือ

เรื่องเล่านิทานก่อนนอน เล่ม 1

คืนนี้น้องหมีทำอะไร

ไดโนเสาร์ตัวโตโต๊โต

ทำแบบนี้ไม่ดีแน่ๆ!

เจี๊ยบน้อยกับเม่นเกาลัด

 

อ่านตัวอย่าง

อ่านตัวอย่าง

อ่านตัวอย่าง

อ่านตัวอย่าง

อ่านตัวอย่าง

ซื้อหนังสือ

ซื้อหนังสือ

ซื้อหนังสือ

ซื้อหนังสือ

ซื้อหนังสือ

อ่านตัวอย่าง

ซื้อหนังสือ

Head

Heart

Hand

Health

หากท่านต้องการสั่งซื่อหนังสือ Top 100 ในระดับชั้นเรียนนี้ ซึ่งมีทั้งหมด 100 ปก เพื่อประโยชน์สูงสุดและตรงตามวัตถุประสงค์ของท่าน
กรุณาติดต่อสอบถามข้อมูลของหนังสือและสื่อนวตกรรมการเรียนรู้จากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลโครงการก่อนตัดสินใจสั่งซื้อ

ติดต่อ: ผู้อำนวยการด้านนวตกรรมการเรียนรู้ คุณกุสุมา โทร.08-8008-9863 คุณสมศักดิ์ โทร. 08-8008-9864

Hand

พัฒนาทักษะการปฏิบัติและอาชีพสู่สากล เช่น ด้านศิลปะ การประดิษฐ์

 

อ่านตัวอย่าง

อ่านตัวอย่าง

อ่านตัวอย่าง

อ่านตัวอย่าง

อ่านตัวอย่าง

ซื้อหนังสือ

ซื้อหนังสือ

ซื้อหนังสือ

ซื้อหนังสือ

ซื้อหนังสือ

อ่านตัวอย่าง

อ่านตัวอย่าง

อ่านตัวอย่าง

อ่านตัวอย่าง

Head

Heart

Hand

Health

หากท่านต้องการสั่งซื่อหนังสือ Top 100 ในระดับชั้นเรียนนี้ ซึ่งมีทั้งหมด 100 ปก เพื่อประโยชน์สูงสุดและตรงตามวัตถุประสงค์ของท่าน
กรุณาติดต่อสอบถามข้อมูลของหนังสือและสื่อนวตกรรมการเรียนรู้จากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลโครงการก่อนตัดสินใจสั่งซื้อ

ติดต่อ: ผู้อำนวยการด้านนวตกรรมการเรียนรู้ คุณกุสุมา โทร.08-8008-9863 คุณสมศักดิ์ โทร. 08-8008-9864

หน้าแรก
รายละเอียดโครงการ
แผนปฏิบัติงาน
กิจกรรมสำหรับครู/นักเรียน
ประกาศผลรางวัล
สมุดบันทึก
สมัครเข้าร่วมโครงการ
ติดต่อเรา
เข้าสู่ระบบบันทึกการอ่าน
ตัวอย่างกิจกรรมสำหรับครู/นักเรียน
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
นิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ภาพกิจกรรม

สนับสนุนโดย

บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด เลขที่ 11 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ฝ่ายโครงการ: คุณสิตา อุตมัง โทร.0-2662-3000 ต่อ 4425, 5226 
www.nanmeebooksreadingclub.com หรือ www.nanmeebooks.com

สำหรับระดับชั้นอนุบาล 1
หน้าแรก รายละเอียดโครงการ แผนปฏิบัติงาน กิจกรรมสำหรับครู/นักเรียน ประกาศผลรางวัล สมุดบันทึก สมัครเข้าร่วมโครงการ ติดต่อเรา
ตัวอย่างกิจกรรมสำหรับครู/นักเรียน เข้าสู่ระบบบันทึกการอ่าน กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการ นิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ภาพกิจกรรม
 •  

  หน้าแรกรายละเอียดโครงการแผนปฏิบัติงานกิจกรรมสำหรับครู/นักเรียนประกาศผลรางวัลสมุดบันทึกสมัครเข้าร่วมโครงการติดต่อเราเข้าสู่ระบบบันทึกการอ่านตัวอย่างกิจกรรมสำหรับครู/นักเรียนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการนิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านภาพกิจกรรม
สำหรับระดับชั้นอนุบาล 1
สำหรับระดับชั้นอนุบาล 1
 • หน้าแรก
  รายละเอียดโครงการ
  แผนปฏิบัติงาน
  กิจกรรมสำหรับครู/นักเรียน
  ประกาศผลรางวัล
  สมุดบันทึก
  สมัครเข้าร่วมโครงการ
  ติดต่อเรา
  เข้าสู่ระบบบันทึกการอ่าน
  กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
  นิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
  ภาพกิจกรรม
สำหรับระดับชั้นอนุบาล 1
สำหรับระดับชั้นอนุบาล 1
สำหรับระดับชั้นอนุบาล 1
สำหรับระดับชั้นอนุบาล 1
สำหรับระดับชั้นอนุบาล 1