หน้าแรก รายละเอียดโครงการ สมัครเข้าร่วมโครงการ แผนปฏิบัติงาน กิจกรรมสำหรับครู/นักเรียน ประกาศผลรางวัล สมุดบันทึก ติดต่อเรา
ตัวอย่างกิจกรรมสำหรับครู/นักเรียน เข้าสู่ระบบบันทึกการอ่าน กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการ นิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ภาพกิจกรรม

 หนังสือทุกเล่มสามารถนำเนื้อหามาสร้างสรรค์กิจกรรมได้ นานมีบุ๊คส์ได้คัดเลือกหนังสือที่เหมาะสมและสอดคล้องกับเป้าหมายที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนในแต่ละหัวข้อ โดยแยกตามระดับชั้น

ตัวอย่างกิจกรรม 4H จากหนังสือ

 ตัวอย่างกิจกรรมที่นำมาจากหนังสือแยกตามหัวข้อ 4H ในแต่ละระดับชั้น สามารถสมัครสมาชิก Nanmeebooks Reading Club และดาวน์โหลดใบงานพร้อมคู่มือทำกิจกรรมได้ที่ www.nanmeebooks   readingclub.com

พัฒนาสมองและทักษะการคิดด้านต่าง ๆ เช่น

การคิดวิเคราะห์ การวางแผน การแก้ปัญหา

พัฒนาจิตใจและทักษะด้านการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข เช่น

การมีมนุษยสัมพันธ์ ความซื่อสัตย์  รวมถึงมีจิตสำนึกรักชาติ ความเป็นไทย และหวงแหนสมบัติของชาติ

พัฒนาทักษะการปฏิบัติและอาชีพสู่สากล

เช่น ด้านศิลปะ การประดิษฐ์

พัฒนาทักษะการปฏิบัติและอาชีพสู่สากล

เช่น ด้านศิลปะ การประดิษฐ์

หน้าแรก
รายละเอียดโครงการ
แผนปฏิบัติงาน
กิจกรรมสำหรับครู/นักเรียน
ประกาศผลรางวัล
สมุดบันทึก
สมัครเข้าร่วมโครงการ
ติดต่อเรา
เข้าสู่ระบบบันทึกการอ่าน
ตัวอย่างกิจกรรมสำหรับครู/นักเรียน
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
นิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ภาพกิจกรรม

สนับสนุนโดย

บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด เลขที่ 11 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ฝ่ายโครงการ: คุณสิตา อุตมัง โทร.0-2662-3000 ต่อ 4425, 5226 
www.nanmeebooksreadingclub.com หรือ www.nanmeebooks.com

ตัวอย่างกิจกรรม 4H จากหนังสือ
หน้าแรก รายละเอียดโครงการ แผนปฏิบัติงาน กิจกรรมสำหรับครู/นักเรียน ประกาศผลรางวัล สมุดบันทึก สมัครเข้าร่วมโครงการ ติดต่อเรา
ตัวอย่างกิจกรรมสำหรับครู/นักเรียน เข้าสู่ระบบบันทึกการอ่าน กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการ นิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ภาพกิจกรรม
 •  

  หน้าแรกรายละเอียดโครงการแผนปฏิบัติงานกิจกรรมสำหรับครู/นักเรียนประกาศผลรางวัลสมุดบันทึกสมัครเข้าร่วมโครงการติดต่อเราเข้าสู่ระบบบันทึกการอ่านตัวอย่างกิจกรรมสำหรับครู/นักเรียนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการนิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านภาพกิจกรรม
ตัวอย่างกิจกรรม 4H จากหนังสือ
ตัวอย่างกิจกรรม 4H จากหนังสือ
 • หน้าแรก
  รายละเอียดโครงการ
  แผนปฏิบัติงาน
  กิจกรรมสำหรับครู/นักเรียน
  ประกาศผลรางวัล
  สมุดบันทึก
  สมัครเข้าร่วมโครงการ
  ติดต่อเรา
  เข้าสู่ระบบบันทึกการอ่าน
  กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
  นิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
  ภาพกิจกรรม
ตัวอย่างกิจกรรม 4H จากหนังสือ
ตัวอย่างกิจกรรม 4H จากหนังสือ
ตัวอย่างกิจกรรม 4H จากหนังสือ
ตัวอย่างกิจกรรม 4H จากหนังสือ
ตัวอย่างกิจกรรม 4H จากหนังสือ