ขอเชิญท่านและองค์กรของท่านมีส่วนร่วมกับ โครงการมอบอนาคตมอบหนังสือ เพื่อเพิ่มศักยภาพเด็กไทยด้วยการมอบหนังสือให้กับโรงเรียนด้อยโอกาส
หน้าแรก
เข้าร่วมโครงการ
ตู้หนังสือ
ผู้ใหญ่ใจดี
ติดต่อเรา
บริจาค
น้ำใจของท่านคืออนาคตของพวกเรา

ร่วมมอบโอกาสในการเรียนรู้ให้เด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร
 ด้วยการมอบหนังสือหรือสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัย
เป็นการเสริมสร้างความรู้ สติปัญญา ช่วยให้นักเรียนมีชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคต

โครงการมอบอนาคตมอบหนังสือ ดำเนินโครงการมายาวนานกว่า 7 ปีแล้วโดยบริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด และมูลนิธิทองเกษมเพื่อการศึกษา ได้ส่งมอบหนังสือสู่โรงเรียนมากกว่า 5,000 โรงเรียนทั่วประเทศ  โดยได้รับการสนับสนุนจากท่านผู้มีจิตเมตตาร่วมบริจาคสมทบทุนเป็นจำนวนมาก ทั้งหน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน และบุคคลทั่วไป ซึ่งทางบริษัท นานมีบุ๊คส์  จำกัดและมูลนิธิทองเกษมเพพื่อการศึกษา ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญของการอ่านซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยให้เติบโตไปเป็นบุคคลากรที่มีคุณภาพ สามารถช่วยพัฒนาประเทศชาติได้ในอนาคต

ถึงแม้ว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาโครงการมอบอนาคตมอบหนังสือจะได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน องค์กร ทั้งของรัฐและเอกชนและประชาชนทั่วไปเป็นจำนวนมาก ร่วมช่วยกันบริจาคหนังสือให้กับโรงเรียนไปแล้วมากกว่า 5 ล้านเล่ม แต่ก็ยังมีโรงเรียนอีกจำนวนมากที่ยังขาดแคลนและต้องการหนังสือเสริมความรู้และสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้กับนักเรียน โดยมีการร้องขอความอนุเคราะห์ผ่านทางโครงการอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้โครงการมอบอนาคตมอบหนังสือ จึงใคร่ขอเชิญชวนองค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนที่สนใจและผู้มีจิตเมตตาทุกท่าน ร่วมส่งเสริมการอ่านให้กับเด็กไทย ด้วยการร่วมบริจาคเพื่อมอบหนังสือดีๆพร้อมตู้หนังสือให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน ซึ่งนอกจากจะได้บุญแล้วยังเป็นการเป็นการช่วยสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพให้กับประเทศชาติอีกด้วย

สิทธิประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมบริจาคจะได้รับ

1. ท่านจะได้จารึกชื่อและ/หรือโลโก้บริษัทบนตู้หนังสือ

2. ผู้ดำเนินโครงการยินดีอำนวยความสะดวกในเรื่องการขนส่งไปยังโรงเรียน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

3. กรณีบริจาคจำนวนมากในนามบริษัท ผู้ดำเนินโครงยินดีสนับสนุนเรื่องการประชาสัมพันธ์ การจัดพิธีมอบ และ/หรือจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโรงเรียน

4.หนังสือขอบคุณจากโรงเรียนที่รับมอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า(เฉพาะโรงเรียนที่มีรายชื่อตามกรมสรรพากรกำหนด)

 

 

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด เลขที่ 11 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ฝ่ายโครงการ: โทร.0-2662-3000 ต่อ 4309

ขอเชิญท่านและองค์กรของท่านมีส่วนร่วมกับ โครงการมอบอนาคตมอบหนังสือ เพื่อเพิ่มศักยภาพเด็กไทยด้วยการมอบหนังสือให้กับโรงเรียนด้อยโอกาส
น้ำใจของท่านคืออนาคตของพวกเรา
ขอเชิญท่านและองค์กรของท่านมีส่วนร่วมกับ โครงการมอบอนาคตมอบหนังสือ เพื่อเพิ่มศักยภาพเด็กไทยด้วยการมอบหนังสือให้กับโรงเรียนด้อยโอกาส
น้ำใจของท่านคืออนาคตของพวกเรา
ขอเชิญท่านและองค์กรของท่านมีส่วนร่วมกับ โครงการมอบอนาคตมอบหนังสือ เพื่อเพิ่มศักยภาพเด็กไทยด้วยการมอบหนังสือให้กับโรงเรียนด้อยโอกาส
น้ำใจของท่านคืออนาคตของพวกเรา

ร่วมมอบโอกาสในการเรียนรู้ให้เด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร
 ด้วยการมอบหนังสือหรือสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัย
เป็นการเสริมสร้างความรู้ สติปัญญา ช่วยให้นักเรียนมีชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคต

โครงการมอบอนาคตมอบหนังสือ ดำเนินโครงการมายาวนานกว่า 7 ปีแล้วโดยบริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด และมูลนิธิทองเกษมเพื่อการศึกษา ได้ส่งมอบหนังสือสู่โรงเรียนมากกว่า 5,000 โรงเรียนทั่วประเทศ  โดยได้รับการสนับสนุนจากท่านผู้มีจิตเมตตาร่วมบริจาคสมทบทุนเป็นจำนวนมาก ทั้งหน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน และบุคคลทั่วไป ซึ่งทางบริษัทนานมีบุ๊คส์ จำกัดและมูลนิธิทองเกษมขอขอบพระคุณทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญของการอ่านซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยให้เติบโตไปเป็นบุคคลากรที่มีคุณภาพ สามารถช่วยพัฒนาประเทศชาติ

ถึงแม้ว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาโครงการมอบอนาคตมอบหนังสือจะได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน องค์กร ทั้งของรัฐและเอกชนและประชาชนทั่วไปเป็นจำนวนมากช่วยกันบริจาคหนังสือให้กับโรงเรียนไปแล้วมากกว่า 5 ล้านเล่ม แต่ก็ยังมีโรงเรียนที่ยังขาดแคลนและมีความต้องการหนังสือเสริมความรู้และสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้อีกจำนวนมาก โดยมีการร้องขอความอนุเคราะห์ผ่านทางโครงการอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้โครงการมอบอนาคตมอบหนังสือ จึงใคร่ขอเชิญชวนองค์กรรัฐ เอกชน และประชาชนที่สนใจและผู้มีจิตเมตตาทุกท่าน ร่วมส่งเสริมการอ่านให้กับเด็กไทย ด้วยการร่วมบริจาคเพื่อมอบหนังสือดีๆพร้อมตู้หนังสือให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน ซึ่งนอกจากจะได้บุญแล้วยังเป็นการเป็นการช่วยสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพให้กับประเทศชาติอีกด้วย

สิทธิประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมบริจาคจะได้รับ

1. ท่านจะได้จารึกชื่อและ/หรือโลโก้บริษัทบนตู้หนังสือ

2. ผู้ดำเนินการยินดีอำนวยความสะดวกในเรื่องการขนส่งไปยังโรงเรียน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

3.กรณีบริจาคจำนวนมากในนามบริษัท ผู้ดำเนินโครงยินดีสนับสนุนเรื่องการประชาสัมพันธ์ การจัดพิธีมอบ และ/หรือจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโรงเรียน

4.หนังสือขอบคุณจากโรงเรียนที่รับมอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า(เฉพาะโรงเรียนที่มีรายชื่อตามกรมสรรพากรกำหนด)

 

 

บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด เลขที่ 11 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ฝ่ายโครงการ: โทร.0-2662-3000 ต่อ 4309

น้ำใจของท่านคืออนาคตของพวกเรา
ขอเชิญท่านและองค์กรของท่านมีส่วนร่วมกับ โครงการมอบอนาคตมอบหนังสือ เพื่อเพิ่มศักยภาพเด็กไทยด้วยการมอบหนังสือให้กับโรงเรียนด้อยโอกาส
น้ำใจของท่านคืออนาคตของพวกเรา
ขอเชิญท่านและองค์กรของท่านมีส่วนร่วมกับ โครงการมอบอนาคตมอบหนังสือ เพื่อเพิ่มศักยภาพเด็กไทยด้วยการมอบหนังสือให้กับโรงเรียนด้อยโอกาส

ร่วมมอบโอกาสในการเรียนรู้
ให้เด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร
 ด้วยการมอบหนังสือหรือ
สื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัย
เป็นการเสริมสร้างความรู้ สติปัญญา
ช่วยให้นักเรียนมีชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคต

โครงการมอบอนาคตมอบหนังสือ ดำเนินโครงการมายาวนานกว่า 7 ปีแล้วโดยบริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด และมูลนิธิทองเกษมเพื่อการศึกษา ได้ส่งมอบหนังสือสู่โรงเรียนมากกว่า 5,000 โรงเรียนทั่วประเทศ  โดยได้รับการสนับสนุนจากท่านผู้มีจิตเมตตาร่วมบริจาคสมทบทุนเป็นจำนวนมาก ทั้งหน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน และบุคคลทั่วไป ซึ่งทางบริษัทนานมีบุ๊คส์ จำกัดและมูลนิธิทองเกษมขอขอบพระคุณทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญของการอ่านซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยให้เติบโตไปเป็นบุคคลากรที่มีคุณภาพ สามารถช่วยพัฒนาประเทศชาติ

ถึงแม้ว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาโครงการมอบอนาคตมอบหนังสือจะได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน องค์กร ทั้งของรัฐและเอกชนและประชาชนทั่วไปเป็นจำนวนมากช่วยกันบริจาคหนังสือให้กับโรงเรียนไปแล้วมากกว่า 5 ล้านเล่ม แต่ก็ยังมีโรงเรียนที่ยังขาดแคลนและมีความต้องการหนังสือเสริมความรู้และสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้อีกจำนวนมาก โดยมีการร้องขอความอนุเคราะห์ผ่านทางโครงการอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้โครงการมอบอนาคตมอบหนังสือ จึงใคร่ขอเชิญชวนองค์กรรัฐ เอกชน และประชาชนที่สนใจและผู้มีจิตเมตตาทุกท่าน ร่วมส่งเสริมการอ่านให้กับเด็กไทย ด้วยการร่วมบริจาคเพื่อมอบหนังสือดีๆพร้อมตู้หนังสือให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน ซึ่งนอกจากจะได้บุญแล้วยังเป็นการเป็นการช่วยสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพให้กับประเทศชาติอีกด้วย

สิทธิประโยชน์

ที่ผู้เข้าร่วมบริจาคจะได้รับ

1. ท่านจะได้จารึกชื่อและ/หรือโลโก้บริษัทบนตู้หนังสือ

2. ผู้ดำเนินการยินดีอำนวยความสะดวกในเรื่องการขนส่งไปยังโรงเรียน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

3.กรณีบริจาคจำนวนมากในนามบริษัท ผู้ดำเนินโครงยินดีสนับสนุนเรื่องการประชาสัมพันธ์ การจัดพิธีมอบ และ/หรือจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโรงเรียน

4.หนังสือขอบคุณจากโรงเรียนที่รับมอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า(เฉพาะโรงเรียนที่มีรายชื่อตามกรมสรรพากรกำหนด)

 

 

บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด เลขที่ 11 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี)

ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ฝ่ายโครงการ: โทร.0-2662-3000 ต่อ 4309

ขอเชิญท่านและองค์กรของท่านมีส่วนร่วมกับ โครงการมอบอนาคตมอบหนังสือ เพื่อเพิ่มศักยภาพเด็กไทยด้วยการมอบหนังสือให้กับโรงเรียนด้อยโอกาส
น้ำใจของท่านคืออนาคตของพวกเรา