นาน​มี​บุ๊คส์ มุ่ง​มั่น​พัฒนา​คุณภาพ​การ​ศึกษา​ของ​เด็ก​ไทย ด้วย​การ​อ่าน​และ​การ​เรียน​รู้ ซึ่ง​เรา​ไม่​เพียง​แต่​ผลิต​หนังสือ​ดี​มี​คุณภาพ​ ที่​ช่วย​เสริม​ความ​รู้​ทาง​ด้าน​วิชาการ​ และ​กระบวน​การ​เรียน​รู้​ที่​ทัน​สมัย เรา​ยัง​สรร​หาน​วตก​รรม​ใหม่ๆ เพื่อ​เพิ่ม​ประสิทธิภาพ​ใน​การ​ศึกษา​ให้​กับ​เด็ก​ใน​ทุก​ด้าน

นานมีบุ๊คส์...รับจัดทำศูย์เสริมศักยภาพเด็กปฐมวัยสำหรับโรงเรียนและสถาบันการศึกษาปฐมวัยทั่วประเทศ... ด้วยสื่อเสริมศักยภาพการเรียนรู้ที่คัดสรรจากทั่วโลก

5 สถานี​เสริม​สร้าง​ศักยภาพ​การ​เรียน​รู้...คือ การ​จัดการ​เรียน​การ​สอน​และ​การ​เรียน​รู้​ตาม​แนว​ทาง​ของ STREAM Approach to the 21st Century Education สำหรับ​เด็ก​ปฐมวัย​จะ​สนอง​ตอบ​ต่อ​การ​พัฒนา​เด็ก​โดย​องค์​รวม การ​จัด​ประสบการณ์​ที่​ยึด​เด็ก​เป็น​สำคัญ ด้วย​การ​จัด​เป็น​สถานี​การ​เรียน​รู้​อย่าง​มี​ความ​หมาย 5 สถานี

สถานี​การ​เรียน​รู้​ประกอบ​ไป​ด้วย ชุด​หนังสือ​และ​สื่อ​เสริม​พัฒนาการ​เรียน​รู้ (Education Toys) โดย​มี​ระบบ​บริหาร​จัดการ​สถานี​อย่าง​ครบ​วงจร​เพื่อ​ส่ง​เสริม​คุณภาพ​และ​ประสิทธิภาพ​ใน​การ​จัดการ​เรียน​การ​สอน​ให้​ได้​มาตรฐาน​และ​เป็น​ตาม​ความ​คาด​หวัง​ของ​หลัก​สูตร

การคัดสรร​สื่อ​เสริม​พัฒนาการ​เรียน​รู้ (Education Toys)และ​ชุด​หนังสือ คำนึง​ถึง​วัสดุ​ที่​ปลอดภัย ดูแล​รักษา​ง่าย มี​คุณภาพ และ ส่ง​เสริม​พัฒนาการ​อย่าง​แท้​จริง

การ​ออก​แบบ​สถานี​การ​เรียน​รู้​และ​ชุด​กิจกรรม ที่​นำ​มา​จัด​รวม​เป็น​สถานี​การ​เรียน​รู้​ทั้ง 5 สถานี ผ่าน​การ​วิเคราะห์​และ​พัฒนา​จาก​ผู้​เชี่ยว​ชาญ​ด้าน​ปฐมวัย คือ อ.​ธิดา พิทักษ์​สิน​สุข (กรรมการ​บริหาร​สมาคม​อนุบาล​ศึกษา​แห่ง​ประเทศ​ไทย วิทยากร​รับ​เชิญ​ทั่ว​ประเทศ อดีต​ผู้​อำนวย​การ​โรงเรียน​สาธิต​พัฒนา) และ อ.​ศจิ​กา ทอง​สุข (ผู้​อำนวย​การ​โรงเรียน​อิสระ​ปัญญา ได้​รับ​เกียรติ​นิยม อันดับ 1 ด้าน​ปฐมวัย มหา​วิ​ทยา​ลัย​พิตต์สเบิร์ก สหรัฐ​อเมริกา)

นวัตกรรม​ที่​ตอบ​สนอง​ต่อ​ความ​คาด​หวัง​เพื่อ​ให้​ผู้​เรียน​มี​พัฒนาการ​ตาม​วัย ด้วย​การ​เรียน​รู้​อย่าง​มี​ความ​สุข เพื่อ​เกิด​การ​เรียน​รู้​อย่าง​ยั่งยืน ให้​ความ​สำคัญ​กับ​พัฒนาการ​ตาม​วัย​ทั้ง 4 ด้าน 6 กิจกรรม​หลัก​ครอบ​คลุม​ทั้ง 4 สาระ​ที่​ควร​เรียน​รู้ สอด​คล้อง​ตาม​หลัก​สูตร​การ​ศึกษา​ปฐม​วัย​พ.​ศ. 2546 การ​จัด​ประสบการณ์​การ​เรียน​รู้​ที่​คำนึง​ถึง​ความ​สามารถ​และ​ความ​แตก​ต่าง​ระหว่าง​บุคคล และ​ให้​ความ​สำคัญ​ทั้ง​กับ​กระบวน​การ​และ​ผล​ผลิต​เพื่อ​พัฒนา​ผู้​เรียน​โดย​องค์​รวม​อย่าง​ต่อ​เนื่อง โดย​ผ่าน​สถานี​การ​เรียน​รู้​ทั้ง 5 สถานี ตาม​ตาราง​แสดง​ความ​สอด​คล้อง​กับ​สาระ​ที่​ควร​เรียน​รู้​ตาม​โครง​สร้าง​หลัก​สูตร​การ​ศึกษา​ปฐมวัย พ.​ศ. 2546

บริษัท นานมีบุ๊คส์ อินโนเวชั่น จำกัด

เลขที่ 11 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ 0-2662-3000 ต่อ 7118 หรือ 092-003-3948 หรือ อี-เมล aunchittha@nanmeebooks.com