สถาบันนานมีบุ๊คส์อินโนเวชั่น

เวลา 25 ปี บริษัท นานมีบุ๊คส์จำกัด ตั้งปณิธานพัฒนาคุณภาพของเด็กและเยาวชนยกระดับการศึกษาของไทยด้วยหนังสือดีมีคุณภาพจากทุกมุมโลก ด้วยความเชื่อมั่นว่าการศึกษาและหนังสือเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างคน

ด้วยคลังความรู้จากการทำหนังสือมากว่าสองทศวรรษ นานมีบุ๊คส์ก่อตั้ง "สถาบันนานมีบุ๊คส์อินโนเวชั่น" ขึ้นเพื่อกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็ก เยาวชน ครู บุคคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจ ทั้งในรูปแบบกิจกรรมและค่ายอบรม

นานมีบุ๊คส์ให้ความสำคัญกับความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เพราะฝึกให้คนรู้จักคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล รู้จักตั้งคำถามและหาคำตอบอย่างเป็นระบบ จึงริเริ่มทำนิตยสาร Go Genius และหนังสือแนววิทยาศาสตร์มาตลอด

จากการเล็งเห็นความสำคัญของการสร้างให้เด็กสามารถคิดวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล ประกอบกับพบว่าเด็กไทยมีโอกาสน้อยที่จะได้ทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน จึงได้ร่วมกับ Gakken (กัก-เคน) สำนักพิมพ์ยักษ์ใหญ่ทางการศึกษาของประเทศญี่ปุ่น เผยแพร่หลักสูตรกิจกรรมเสริมความรู้วิทยาศาสตร์ "ห้องเรียนทดลองวิทย์" เปิดโอกาสให้เด็กๆ รักวิทยาศาสตร์ในรูปแบบ Hands-on

ห้องเรียนทดลองวิทย์ จะมีส่วนช่วยให้เด็กรักและมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ ผ่านการเรียนรู้ด้านกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล สร้างความคิดให้เกิดความสงสัยว่า "ทำไม" และ "อย่างไร" ตลอดเวลา ซึ่งเด็กๆจะเป็นผู้ลงมือทำการทดลองด้วยตนเองและผลจากการลงมือปฏิบัติจริงจะทำให้เด็กเข้าใจในวิทยาศาสตร์อย่างลึกซึ้งและยั่งยืน

เกี่ยวกับ Gakken

Gakken (กัก-เคน) เป็นผู้ผลิตสื่อ หนังสือ แบบเรียนและนิตยสารตั้งแต่ปี 1947 และด้วยคลังความรู้ที่สะสมมามากกว่า 70 ปี ประกอบกับมีนักวิจัยร่วมพัฒนาสื่อและหลักสูตรการเรียนการสอน จึงได้เริ่มคิดหลักสูตรการสอนห้องเรียนทดลองวิทย์ขึ้นเพื่อเผยแพร่การเรียนรู้ในรูปแบบที่สนุสนานให้กับเด็กทั่วโลก

ผลสำฤทธิ์

ควาสำเร็จในประเทศญี่ปุ่น

นักเรียนกว่า 500,000 คนเรียนหลักสูตร "ห้องเรียนทดลองวิทย์"

ครูกว่า 20,000 คนผ่านการอบรมหลักสูตร "ห้องเรียนทดลองวิทย์"

ความสำเร็จระดับนานาชาติ

นักเรียนจากหลายประเทศใช้หลักสูตร "ห้องเรียนทดลองวิทย์"

ความสำเร็จในประเทศ

- โรงเรียนกว่า 400 โรงเรียนทุกสังกัดทั่วประเทศนำหลักสูตร “ห้องเรียนทดลองวิทย์” ไปใช้จัดการเรียนการสอน

- โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ ฯ ของ สสวท. ใช้หลักสูตร "ห้องเรียนทดลองวิทย์"

การเปลี่ยนแปลงในตัวเด็ก

ได้เรียนรู้การค้นหาคำตอบจากข้อสงสัย "ทำไม" และ "อย่างไร" ด้วยกิจกรรมการทดลอง "Hands on" เด็กๆ รักและสนใจวิทยาศาสตร์เพราะได้สัมผัสความมหัศจรรย์ด้วยตนเอง ทำให้เข้าใจและจำหลักวิทยาศาสตร์ได้

เด็กๆ ได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบเป็นวิทยาศาสตร์ คือ คาดคะเน สร้างประสบการณ์ หาผลลัพธ์ไตร่ตรอง และคิดวิเคราะห์

 

สถาบันนานมีบุ๊คส์ อินโนเวชั่น เลขที่ 11 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Nanmeebooks Call center: 0-2662-3000 แฟกซ์ 0-2662-0917 website: www.nanmeebooks.com

ติดต่อ ฝ่ายห้องเรียนทดลองวิทย์: sci-classroom@nanmeebooks.com หรือ 0-2662-3000 กด 4319