หลักสูตรห้องเรียนทดลองวิทย์เป็นกิจกรรมการทดลองแบบ "Hands on"

 แบ่งเป็น 12 โปรแกรม 36 หัวข้อการทดลอง

หลักสูตร "ห้องเรียนทดลองวิทย์" เป็นกิจกรรมการทดลอง "Hand on" มุ่งเน้นให้เด็กๆ ได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองและคุณครูสามารถนำหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน แบ่งเป็น 12 โปรแกรม 36 หัวข้อกิจกรรมการทดลอง สำหรับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น

หัวข้อกิจกรรมการทดลองสำหรับประถมศึกษา

โปรแกรม A

 • A-1 อากาศมหัศจรรย์
 • A-2 ความลับของแม่เหล็ก
 • A-3 มหัศจรรย์แห่งเสียง

โปรแกรม B

 • B-1 ค้นพบแรงหมุนและแรงดัน
 • B-2 เรียนรู้จุดเยือกแข็ง
 • B-3 ภาพจากกระจก

โปรแกรม C

 • C-1 ความดันอากาศ
 • C-2 วิทยาศาสตร์ในห้องครัว
 • C-3 ไฟฟ้าและแบตเตอรี่

โปรแกรม D

 • D-1 ไฟฟ้าสถิต
 • D-2 การสั่นสะเทือน
 • D-3 ไฟฟ้าและแม่เหล็ก

โปรแกรม E

 • E-1 การลอยและการจม
 • E-2 พลังของการหมุน
 • E-3 มหัศจรรย์แห่ง การมองเห็น

โปรแกรม F

 • F-1 ความมหัศจรรย์ของแสง
 • F-2 สนุกกับของเล่นบินได้
 • F-3 เพนดูลัมและความสมดุล

หัวข้อกิจกรรมการทดลองสำหรับมัธยมศึกษาตอนต้น

โปรแกรม G

 • G-1 พลังของอากาศ
 • G-2 มหัศจรรย์พลังแม่เหล็ก
 • G-3 อัศจรรย์แห่งเสียง

โปรแกรม H

 • H-1 อัศจรรย์แรงลมหมุน
  และแรงดัน
 • H-2 ความร้อนและภาวะเยือกแข็ง
 • H-3 ความลับของกระจก

โปรแกรม I

 • I-1 มหัศจรรย์ความดันบรรยากาศ
 • I-2 การทดลองในครัว
 • I-3 แบตเตอรี่และไฟฟ้า

โปรแกรม J

 • J-1 อัศจรรย์ไฟฟ้าสถิต
 • J-2 สนุกกับการสั่น
 • J-3 แม่เหล็กและไฟฟ้า

โปรแกรม K

 • K-1 แรงตึงผิวทรงพลัง
 • K-2 การเคลื่อนที่แบบหมุน
 • K-3 อัศจรรย์การมองเห็น

โปรแกรม L

 • L-1 แสงมหัศจรรย์
 • L-2 อัศจรรย์การบิน
 • L-3 เพนดูลัมและความสมดุล

ชุดสื่อการทดลองและสมุดบันทึกการทดลองสำหรับนักเรียน

ชุดสื่อการทดลองสำหรับนักเรียนเป็นอุปกรณ์การทดลองตามหัวข้อกิจกรรมการทดลองของแต่ละโปรแกรมเพื่อเสริมการทดลองเดี่ยวเป็นรายบุคคล โดยทางโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ "ห้องเรียนทดลองวิทย์" จะได้รับสื่อสำหรับกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์หัวข้อละ 30 ชุด และสมุดบันทึกการทดลอง

ชุดสื่อการทดลองสำหรับนักเรียนโปรแกรม A-F

ชุดสื่อการทดลองสำหรับนักเรียนโปรแกรม G-L

อุปกรณ์และเครื่องมือที่คุณครูจะได้รับ

เมื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ "ห้องเรียนทดลองวิทย์" คุณครูจะได้รับอุปกรณ์และเครื่องมือที่สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน ดังต่อไปนี้

 1. สื่อการทดลองสำหรับครูครบทุกหัวข้อ
 2. อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ครูสามารถนำหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน
 3.  ดีวีดีสาธิตวิธีการทำการทดลองอย่างละเอียด
 4. แผนผังการทดลองแบบ Animation Interactive ของแต่ละหัวข้อกิจกรรมการทดลองในทุกโปรแกรม
 5. คู่มือการสอน ประกอบด้วย
  1. คู่มือการทดลองโดยละเอียด
  2. ตารางแบ่งคาบสอน 50 นาทีต่อคาบ
  3. ตารางแสดงความเชื่อมโยงหลักสูตร "ห้องเรียนทดลองวิทย์" กับหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ
  4. คลังข้อสอบ
 6. ป้ายแบรนเนอร์ ห้องเรียนทดลองวิทย์

1. สื่อการทดลองสำหรับครูครบ 36 หัวข้อ

2. อบรมเชิงปฏิบัติการ

3. ดีวีดีสาธิตวิธีการทำการทดลอง

4. แผนผังการทดลองแบบ Animation

5. คู่มือการสอน

6. ป้ายแบรนเนอร์ ห้องเรียนทดลองวิทย์

สถาบันนานมีบุ๊คส์ อินโนเวชั่น เลขที่ 11 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Nanmeebooks Call center: 0-2662-3000 แฟกซ์ 0-2662-0917 website: www.nanmeebooks.com

ติดต่อ ฝ่ายห้องเรียนทดลองวิทย์: sci-classroom@nanmeebooks.com หรือ 0-2662-3000 กด 4319