Login | Register

 
หน้าหลัก โปรโมชั่น วิธีสั่งซื้อสินค้า แฟมิลี่คลับ สอบถามบริการ สมัครงาน เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา
ค้นหา:  
 


หลักเกณฑ์การพิจารณา โครงการประกวดนานมีบุ๊คส์อะวอร์ด ปี 52


มาแจ้งเกิดเป็นนักเขียนแถวหน้าในวงการหนังสือ
กับโครงการ
 

 


โครงการประกวดต้นฉบับ
รางวัลนานมีบุ๊คส์อะวอร์ด ปีที่ 3 ประจำปี 2552

แบ่งการประกวดเป็น 3 ประเภท

ประเภท
นิทานภาพส่งเสริมคุณธรรม สำหรับผู้อ่านวัย 3 – 8 ปี


ประเภท
การ์ตูนความรู้ สำหรับผู้อ่านวัย 9-15 ปี (เลือกเขียน 1 แนวจาก 3 แนว)

• การ์ตูนความรู้ ชุด "ตะลุยประวัติศาสตร์ - วัฒนธรรมไทย"
• การ์ตูนความรู้ ชุด "ผจญภัยทั่วไทย - แนะนำจังหวัดต่างๆ"
• การ์ตูนความรู้ ชุด "เอาตัวรอดจากภัยสิ่งแวดล้อม" - เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติ

ประเภท
นวนิยายรัก (เลือกเขียน 1 แนวจาก 2 แนว)

• นวนิยายรักสะอาดใส สำหรับผู้อ่านวัย 12 ปีขึ้นไป
• นวนิยายรักอบอุ่นหัวใจ สำหรับผู้อ่านวัย 20 ปีขึ้นไป

ชิงรางวัลเงินสด 630,000 บาท

รางวัลชนะเลิศ
ประเภทละ 1 รางวัล
รางวัลละ 100,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทละ 1 รางวัล
รางวัลละ 50,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทละ 1 รางวัล
รางวัลละ 30,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

รางวัลชมเชย ประเภทละ 3 รางวัล
รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

เปิดรับผลงานตั้งแต่
กันยายน 2551 – 30 มีนาคม 2552
ตัดสินและประกาศผล ตุลาคม 2552

ส่งผลงานได้ที่
บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด เลขที่ 11 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี)
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
วงเล็บมุมซอง (ประกวดนิทานภาพส่งเสริมคุณธรรม) หรือ (ประกวดการ์ตูนความรู้)
หรือ (ประกวดนวนิยาย)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ Call Center
โทรศัพท์ 0-2662-3000 ต่อ 5249 โทรสาร 0-2662-0334
E-mail : editorial@nanmeebooks.com

 

 

เกณฑ์การพิจารณาตัดสินผลงาน ประเภทนิทานภาพส่งเสริมคุณธรรม
1. เป็นนิทานภาพที่มีเนื้อหาส่งเสริมให้เด็กรู้จักและตระหนักถึงประโยชน์ของคุณธรรมต่างๆ ต่อไปนี้
 
(ข้อใดข้อหนึ่งเป็นหลัก โดยมีข้ออื่นๆ ผสมผสานก็ได้)
๐ ขยัน ๐ ประหยัด ๐ ซื่อสัตย์ ๐ มีวินัย
๐ สุภาพ ๐ สะอาด ๐ สามัคคี ๐ มีน้ำใจ
๐ ความรับผิดชอบ ๐ ความกตัญญู    
2. เนื้อหา ภาษา ภาพ และกลวิธีการนำเสนอสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กวัย 3 – 8 ปี
3. มีเนื้อเรื่องสนุกสนาน ชวนติดตาม
4. ภาพประกอบมีความงดงามทางศิลปะ สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง มีความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมจินตนาการ และมีเอกลักษณ์ของตัวเอง

เกณฑ์เฉพาะของต้นฉบับผลงาน

1. ต้นฉบับผลงานต้องเป็นภาพวาดต้นฉบับ 4 สี (ไม่จำกัดเทคนิคการเสนอภาพ)
  ๐ จำนวน 28 หน้า (ไม่รวมปก และใบรองปกหน้า-หลัง)
  ๐ ขนาด 30 x 30 cm ใช้กระดาษสีขาว ไม่มีเส้น ความหนา 100 แกรมขึ้นไป
  ๐ ในกรณีทำภาพในคอมพิวเตอร์ ให้พิมพ์ต้นฉบับพร้อมแนบแผ่นซีดีไฟล์งานมาด้วย
2. ต้นฉบับเนื้อเรื่อง พิมพ์ในคอมพิวเตอร์ แยกต่างหากจากต้นฉบับภาพวาด
3. จัดทำเล่มเสมือนจริง (mock up) จำนวน 1 เล่ม ขนาด 24.3 x 24.3 cm
 
เกณฑ์การพิจารณาตัดสินผลงาน ประเภทการ์ตูนความรู้
1. เนื้อหาต้องเป็นการ์ตูนคอมมิก (Comic) มีแนวทางที่สร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ มีแนะนำตัวละครในเรื่อง และมีข้อมูลเสริมความรู้
    เพิ่มเติมท้ายบท โดยเนื้อหา ให้เลือกตามหัวข้อต่อไปนี้ (เลือกหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง)
  การ์ตูนความรู้ ชุด "ตะลุยประวัติศาสตร์ - วัฒนธรรมไทย"
     แสดงให้เห็นความสำคัญของวัฒนธรรมธรรมไทย ทั้งประเพณี ศาสนา หรือโบราณสถานที่สำคัญในแง่ต่างๆ เช่น วัด
     บันทึกประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญา มารยาทไทย
  การ์ตูนความรู้ ชุด "ผจญภัยทั่วไทย - แนะนำจังหวัดต่างๆ"
     เนื้อหาเกี่ยวกับ 76 จังหวัดของไทย อาจกล่าวถึงระดับท้องถิ่น จังหวัด หรือภูมิภาค ทั้งด้านวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิศาสตร์
     ประวัติศาสตร์ เพื่อแสดงถึงความสำคัญของพื้นที่นั้นๆ และเป็นการส่งเสริมปลูกฝังให้เยาวชนมีสำนึกรักประเทศและชุมชน
  การ์ตูนความรู้ ชุด "เอาตัวรอดจากภัยสิ่งแวดล้อม" - เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติ
     ส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยกรต่างๆ กระตุ้นจิตสำนึกการอนุรักษ์
     แสดงถึงความสำคัญของธรรมชาติที่มีความสำคัญต่อมนุษย์ ทั้งของประเทศไทยหรือของโลก
2. เนื้อหาต้องสอดคล้อง มีความถูกต้อง มีความคิดสร้างสรรค์ ความแปลกใหม่ และมีจินตนาการ
3. ทั้งภาพและเนื้อเรื่องสนุก ชวนติดตาม
4. ภาพการ์ตูนต้องมีความสวยงาม แสดงอัตลักษณ์ของตัวเอง
เกณฑ์เฉพาะของต้นฉบับผลงาน
1. ต้นฉบับผลงานต้องเป็นภาพวาดต้นฉบับ 4 สี (ไม่จำกัดเทคนิคการเสนอภาพ)
  ๐ จำนวน 120 หน้า (ไม่รวมปก)
  ๐ ขนาด 21 x 29 cm แนวตั้ง (A4) ใช้กระดาษสีขาว ไม่มีเส้น ความหนา 100 แกรมขึ้นไป
  ๐ เว้นกรอบจากกระดาษเข้ามาข้างละ 1 cm
  ๐ ในกรณีทำภาพในคอมพิวเตอร์ ให้พิมพ์ต้นฉบับพร้อมแนบแผ่นซีดีไฟล์งานมาด้วย
2. ต้นฉบับเนื้อเรื่อง พิมพ์ในคอมพิวเตอร์แยกต่างหากจากต้นฉบับภาพวาด
3. จัดทำเล่มเสมือนจริง (mock up) จำนวน 1 เล่ม ขนาด 14.5 x 21 cm (A5)
4. เนื้อหาไม่ขัดต่อศีลธรรม
5. การใช้คำพูดและภาพต้องปราศจากอคติ
6. แจ้งแหล่งความรู้ที่ค้นคว้ามาด้วย
 
เกณฑ์การพิจารณาตัดสินผลงาน ประเภทนวนิยายรัก
1. เนื้อหาเป็นนวนิยายรัก โดยเลือกแนวใดแนวหนึ่ง ต่อไปนี้
  ๐ นวนิยายรักสะอาดใส เนื้อเรื่องต้องเป็นแนวรักใสๆ สำหรับวัย 12 ปีขึ้นไป
  ๐ นวนิยายรัก เนื้อเรื่องเป็นแนวรักอบอุ่นหัวใจ สำหรับวัย 20 ปีขึ้นไป
2. เนื้อเรื่องมีอรรถรสชวนอ่าน และมีคุณค่าในเชิงวรรณศิลป์ และไม่บ่อนทำลายวัฒนธรรมของประเทศ
3. สำนวนภาษาสละสลวย กระจ่างชัด มีความเหมาะสมกับท้องเรื่อง
เกณฑ์เฉพาะของต้นฉบับผลงาน
1. ต้นฉบับผลงานต้องเป็นภาษาไทย พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ ตัวหนังสือขนาด 16 พอยต์
2. ต้นฉบับผลงานต้องมีความยาวประมาณ 200 หน้า กระดาษ A4 โดยให้ส้งต้นฉบับผลงานพร้อมแผ่นดิสก์
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับพิจารณาต้นฉบับที่เป็นลายมือเขียน

1. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องมีสัญชาติไทย และต้องเป็นผู้เขียนเรื่องด้วยตนเอง
2. ต้องเป็นเรื่องที่เขียนและวาดภาพขึ้นใหม่ ไม่ได้ลอกเลียนหรือดัดแปลงมาจากเค้าโครงเรื่องอื่น หรือแปลมาจากภาษาต่างประเทศ
    หากพบว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะถูกตัดสิทธิ์จากการประกวด
    และต้องเป็นผู้รับผิดตามกฎหมายแต่เพียงผู้เดียว
3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยส่งเข้าประกวด หรือได้รับการตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ในรูปแบบใดๆ จากที่อื่น ในเชิงพาณิชย์
4. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดมีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวดคนละ (หรือกลุ่มละ) ไม่เกิน 2 เรื่อง และสามารถส่งเป็นผลงานเดี่ยว หรือกลุ่ม        
    (กลุ่มละไม่เกิน 2 คน)
5. ไม่ว่าผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ต้องการใช้นามปากกา หรือนามแฝงในการเขียนเรื่องหรือไม่ก็ตาม จะต้องให้ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลข
    โทรศัพท์จริง ที่สามารถติดต่อได้สะดวกแก่ทางบริษัทฯ
6. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องทำสำเนาต้นฉบับเก็บไว้ เพราะทางบริษัทฯ จะไม่ส่งต้นฉบับคืนให้
7. ผลงานที่ได้รับรางวัล บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาจัดพิมพ์เผยแพร่เป็นแห่งแรก โดยมีระยะเวลาในสัญญาไม่ต่ำกว่า 5 ปี
8. ผลงานที่เข้ารอบสุดท้าย และผลงานที่ได้รับการตัดสินให้ได้รับรางวัลนอกเหนือจากที่ได้กำหนดไว้ บริษัทฯ
    สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาจัดพิมพ์และเผยแพร่เป็นแห่งแรก
9. ผลงานที่ได้รับการจัดพิมพ์ทุกเรื่องเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียน โดยบริษัทฯ จะจ่ายค่าลิขสิทธิ์ในการจัดพิมพ์ให้ผู้เขียนจำนวน 10%
    ของยอดขาย
10. ผู้เขียนที่ได้รับรางวัลต้องยินยอมให้มีการตรวจแก้ต้นฉบับตามระบบบรรณาธิการต้นฉบับในการพิมพ์เป็นเล่ม
11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการงดให้รางวัลใดรางวัลหนึ่ง กรณีผลงานที่ส่งเข้าประกวด ไม่ผ่านเกณฑ์การตัดสินของคณะกรรมการ
12. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด
 
 

อ่านข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวกับโครงการฯ

 
เรื่องอื่นๆ ในหมวด
ประกาศผลและมอบรางวัล นานมีบุ๊คส์อะวอร์ด ปี 3 พร้อมเปิดตัวโครงการฯ ปีต่อไป
ประกาศผลโครงการแว่นแก้ว ปี 53 และเปิดตัวโครงการใหม่
โครงการ Nanmeebooks Reading Club ปีที่ 9
อบรมผู้บริหารและครูผู้นำ หัอข้อ การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
วิธีการใช้สิทธิ์การเป็นสมาชิก Nanmeebooks Family Club
Download ใบสรุปผลการอ่านสำหรับโรงเรียน
โรงเรียนมหิลวิทยานุสรณ์
มูลนิธิแอมเวย์
หมู่บ้านปัญญา
อบรมครูโรงเรียนเอกชน (สาธิตฯ เกษตร)
โรงเรียนบางกะปิ
โรงเรียนศิรินุสรณ์
โรงเรียนนวมินทราชูทิศกรุงเทพฯ
โรงเรียนฐานปัญญา
โรงเรียนพิมลวิทย์
โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน
โรงเรียนวินิตศึกษาลพบุรี
หลักเกณฑ์การพิจารณา โครงการประกวดนานมีบุ๊คส์อะวอร์ด ปี 52
หลักเกณฑ์การพิจารณาตัดสินผลงาน
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน หนังสือวรรณกรรมแว่นแก้ว
รางวัล Nanmeebooks Award 2008
เล่านิทาน อ่านสนุก ศิลปะอนุบาล
Science Math Wonderland
นานมีบุ๊คส์แฟร์ มาหาถึงโรงเรียน เดือนตุลาคม
วรรณกรรมแว่นแก้ว สู่โครงการพัฒนาการอ่านในโรงเรียน
ประกาศผลรางวัลนานมีบุ๊คส์อะวอร์ด ปี 2551 ทั้ง 3 ประเภท
นานมีบุ๊คส์ จัดอบรมครูวิทยาศาสตร์ และครูปฐมวัย
Nanmeebooks Science Club
สพท. กทม. เขต 1 พาคณะครู และนักเรียน เข้าอบรม
กระตุกต่อมเอ๊ะ
ชวนไปพัทยาหาสามก๊ก
ทุนทัศนศึกษาต่างประเทศ
ประกาศผลผู้ชนะเลิศ
ภาพบรรยากาศงานเทศกาลรักการอ่านฯ จ.ราชบุรี
จัดพิมพ์นิยายรางวัลโซจิ ชิมาดะ ครั้งที่ 1
เทศกาลรักการอ่านและการเรียนรู้สู่ภูมิภาค
Nanmeebooks Reading Club เล่มโปรดบุ๊คคลับปีที่ 8
มอบรางวัลเด็กไทยรวมใจอ่านถวายในหลวง ๘๐ พรรษา
Young Thai Artist Award 2006
สมัครสมาชิกอุปถัมภ์ เล่มโปรด, Go ให้เด็กด้อยโอกาส
ประกวดวรรณกรรมเยาวชน รางวัล แว่นแก้ว ครั้งที่ 5
นานมีบุ๊คส์อะวอร์ด ประจำปี 50-51
เด็กไทยรวมใจอ่านถวายในหลวง ๘๐ พรรษา
แนะนำหนังสือบทละคร จักรวาลและตู้เย็น
ศิลปะจีน : พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพฯ ที่จะนำผู้อ่าน
เครื่องรางยมทูต
หม่ำ หม่ำ มหัศจรรย์ทางเดินอาหาร
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ประกวดวรรณกรรมเยาวชน รางวัล แว่นแก้ว ครั้งที่ 5
ประกวดต้นฉบับ นานมีบุ๊คส์อะวอร์ด
ประกวด cos play Harry Potter
กินอยู่อย่างไรให้ปลอดภัยโรค
กระเบื้องถ้วยกะลาแตก
เด็กไทยรวมใจอ่านถวายในหลวง 80 พรรษา
ความดีเล็กๆ ของเด็กไทย
วิธีดูแลตนเองจนหายจากโรคมะเร็ง
download ไฟล์งาน
โรงเรียนสุดยอดนักอ่านประจำเขตพื้นที่
สุดยอดนักอ่านระดับประเทศและภูมิภาค
ภาพถ่ายพิธีมอบรางวัล เล่มโปรดบุ๊คคลับ
ตากสิน มหาราช ย้อนรอยประวัติศาสตร์ผ่านตัวอักษร
พิธีมอบรางวัลยอดนักอ่าน
พบกับ วาน วาน ราชินี Blog ชื่อดังจากไต้หวัน
พบ Zita Law แม่มดผู้เสกนิยาย