จรรยา ชูสุวรรณ

เกิดเมื่อ 25 เมษายน 2497 เป็นเด็กบ้านทุ่งจาก อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช หลังจบชั้นมัธยมศึกษาก็เดินทางเข้ากรุงเทพ ฯ เพื่อสอบเรียนต่อ แต่ไม่ทันเพราะเขา สอบกันไปแล้ว จึงไปหาประสบการณ์ชีวิตโดยการเป็นสาวฉันทนาด้วยวัยเพียง 17 ปี ต่อมาจึงสอบเข้าเรียนต่อในวิทยาลัยครูสวนสุนันทา ซึ่งเป็นสถาบันฝึกหัดครูที่เก่าแก่ ที่สุด จากนั้นก็ได้รับคัดเลือกให้ศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง และเข้ารับการอบรมจนสอบได้วุฒิพิเศษครูมัธยม รับราชการครูเรื่อยมาจนเกษียณ ปัจจุบันใช้ชีวิตเรียบง่ายและมีความสุขกับการนั่งขีดเขียนเรื่องราวประสบการณ์ ในชีวิตเพื่อเล่าสู่ผู้อ่านฟัง สารคดีสำหรับเยาวชน