ชาญศิลป์ กิตติโชติพาณิชย์

เกิด 18 มิถุนายน 2517 ที่จ.สมุทรสงคราม จบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เอกนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยบูรพา และปริญญาโท คณะครุศาสตร์ ภาควิชาศิลปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันเป็นฟรีแลนซ์ภาพประกอบ ส่วนใหญ่เป็นงานภาพประกอบสำหรับเด็ก