ณัฐพล ตันตระกูลทรัพย์

ผู้เขียนเป็นนักวิจัยของสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย