พัชรี มีสุคนธ์

เกิดที่กรุงเทพมหานคร จบปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ ๒ สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา และจบปริญญาโท สาขาเดียวกัน ด้วยผลการเรียนดีเยี่ยม (Excellent) จากวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Thesis - Self Study Project) เรื่อง ชุดฝึกความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็ก จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรมีความสนใจเป็นพิเศษด้านการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อใช้เป็นสื่อการสอนมาตั้งแต่สมัยเรียน หลังจากจบปริญญาตรีจึงเริ่มต้นทำงานหนังสือเด็กด้วยความรักและมุ่งมั่นตลอดมา มีเป้าหมายแห่งความสำเร็จว่า “อยากเห็นหนังสือที่ตนเองทำขึ้นเป็นหนังสือที่อยู่ในใจของเด็กๆ หลายคน” ปัจจุบันมีความสุขและสนุกกับการคิดสร้างสรรค์งานหนังสือภาพสำหรับเด็ก