สาวิตรีต์ พรหมพิทักษ์กุล

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปัจจุบันเป็นกราฟฟิกดีไซเนอร์อิสระ