อรนิดา ธรรมโชเต

คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร และปริญญาโทสาขาการคาระหวางประเทศ