เหลยหมี่

จบปริญญาเอกด้านจิตวิทยาอาชญากรรมปัจจุบันเป็นอาจารย์ในโรงเรียนตำรวจและผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาอาช่ญากรรม เริ่ม่เชียนนวนิยายสืบสวนสอบสวนตั้งแต่ปี 2006 เคยได้รับฉายาเซอร์ล็อกโฮมส์ ตะวันออก มีผู้ติดตามอ่านหลายแสนคน ผลงานของเขาแปลเป็นภาษาอังกฤษและเวียดนาม นอกจากนี้ยังขายลิขสิทธิ์ให้บริษัทภาพยนตรด้วย