ดร.ไช่อิงเจี๋ย

  • ศาสตราจารย์สถาบันวิจัยชีวเคมีและอณูชีววิทยา มหาวิทยาลัยแห่งชาติหยังหมิง ไต้หวัน
  • ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาไบโอเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ ไต้หวัน
  • ผู้ก่อตั้งสมาคมแล็กติกแอซิดแบคทีเรียแห่งไต้หวัน
  • ผู้ร่วมก่อตั้งสมาพันธ์แล็กติกแอซิดแบคทีเรียแห่งเอเชีย