Joachim Hecker

วิศวกร นักเขียนหนังสือวิทยาศาสตร์ และนักจัดรายการวิทยาศาสตร์ทางวิทยุขวัญใจเด็กๆ เยอรมัน เขามักอธิบายปรากฏการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในสังคมด้วยหลักวิทยาศาสตร์ที่เข้าใจง่าย ผลงานเขียนของเขาที่จัดพิมพ์เป็นภาษาไทยมี 4 เล่ม ได้แก่ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ทดลองวิทย์รอบรู้ธรรมชาติ เล่ม 1 และเล่ม 2 และ 50 ทดลองวิทย์ในชีวิตประจำวัน