Julia Manzanares และ Derek Kent

จูเลีย แมนซานาเรสเป็นอาจารย์สอนการแปลภาษาอังกฤษ เป็นภาษาต่างประเทศ การสื่อสารในสังคมต่างวัฒนธรรม และเป็นวิทยากรฝึกอบรมครูมาเป็นเวลายี่สิบปี โดยมี ประสบการณ์การสอนในต่างประเทศถึงสิบหกปี ได้แก่ เอเชีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และตะวันออกกลาง เดเร็ก เคนต์เป็นอาจารย์สอนการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษา ต่างประเทศในตะวันออกกลางและประเทศไทยมาเป็นเวลา สิบห้าปี ปัจจุบันเขามีส่วนร่วมในการให้โอกาสทางการ ศึกษาการพัฒนาอาชีพ และการฝึกฝนด้านอาชีพ และได้ตั้ง ศูนย์ให้ความช่วยเหลือแก่เด็กผู้หญิงที่ด้อยโอกาสในประเทศไทย