Peggy Ashbrook

เป็นครูสอนวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัยในศูนย์ดูแลเด็กเล็ก ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1988 และเป็นสมาชิกในสมาคมครูวิทยาศาสตร์ แห่งชาติ (NSTA) สหรัฐอเมริกา