Prof.Dr. Albrecht Beutelspacherและ Marcus Wagner

จบการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และปรัชญามีชื่อเสียงโด่งดังจากการเขียนหนังสือคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เป็นผู้ก่อตั้ง แมเทแมติคุม พิพิธภัณฑ์คณิตศาสตร์แห่งแรกในเยอรมนี ค.ศ. 2004 ได้รับรางวัลด้านวัฒนธรรมแห่งรัฐเอสเซิน<\div>