Sally Moomaw,EdD

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยแห่งมหาวิทยาลัยชินชินแนติ (University of Cincinnati) เป็นผู้นำเสนอในงานประชุมและอบรมเชิงปฏิบัติการทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา งานวิจัยของ ดร.แซลลี ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ STEM