ศาตพจี รินสุวรรณ

ศาตพจี รินสุวรรณ เคยรับราชการครูอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ก่อนลาออกเพื่อศึกษาต่อ เมื่อจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงไปเป็นอาจารย์สอนที่วิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ ศาตพจีลาออกจากราชการอีกครั้งเพื่อศึกษาต่อที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อจบการศึกษาจึงสมัครสอบเป็นอาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งหนึ่งในภาคตะวันออก
ในระหว่างรับราชการ ศาตพจีได้ทำงานอดิเรกที่รักมากคืองานเขียนไปด้วย รวมถึงส่งผลงานไปตามนิตยสารต่างๆ และส่งประกวด หลังจากนั้นเธอหยุดเขียนผลงานส่งนิตยสารต่างๆนานถึงสิบกว่าปี โดยหันไปเป็นอาสาสมัครดูแลสัตว์ป่าของสวนสัตว์และศึกษาเรื่องสัตว์ป่าบางชนิดเป็นกรณีพิเศษ ปัจจุบันเธอยังคงศึกษาเรื่องสัตว์ป่าควบคู่ไปกับการกลับมาเขียนผลงานที่ชื่นชอบอีกครั้ง