Shoko Kanno

โชโกะ คันโนะ จบการศึกษาสาขาจิตวิทยา และเป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านจิตวิทยา สั่งสมประสบการณ์จากการทำงานหลายแห่ง เข้าร่วมการฝึกอบรมต่างๆ จนได้รับประกาศนียบัตรรับรองมากมาย หลังจากได้รู้จักกับ Anger Management ได้ผันตัวมาเป็นวิทยากรอิสระ ปัจจุบันจัดการอบรมเรื่อง Anger Management ให้แก่เด็กๆทั้งใน โรงเรียนประถมศึกษาและการอบรมที่หน่วยงานท้องถิ่นจัดขึ้น ด้วยคติพจน์ที่ว่า “สอนให้สนุกและเข้าใจง่าย” นอกจากนี้ ยังฝึกอบรมครูผู้สอนเรื่อง Anger Management สำหรับเด็ก และสอนเรื่อง Anger Management ทั้งในโรงเรียน สถาบันการศึกษา และสถานประกอบการทั่วประเทศ