Shozo Shibuya

● เกิด ค.ศ. 1946 ที่จังหวัดคะนะงะวะ
● จบการศึกษาระดับปริญญาเอกจามหาวิทยาลัยนครโตเกียว (Tokyo Metropolitan University) สาขาเอกด้านจิตวิทยา
● ปัจจุบันเป็นศาสตราจารย์ประจำอยู่ทีมหาวิทยาลัยเมจิโระ  
● มีผลงานเขียนหนังสือเกี่ยวกับจิตวิทยาหลายเล่ม