Yuko Shimura

เป็นผู้อำนวยการ “ห้องเรียนคารุกะโมะ” ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เน้นพัฒนาการรับรู้ของเด็กๆผ่านวิธีทดลองและลงมือทำ ตั้งอยู่ที่เมืองโคะกาเนะอิ จังหวัดโตเกียว ในประเทศญี่ปุ่น “ห้องเรียนคารุกะโมะ” ให้ความสำคัญแก่การเล่นที่ให้เด็กได้ใช้จินตนาการและแสดงความคิดของตัวเองอย่างอิสระ รวมทั้งการเล่นที่ได้สัมผัสธรรมชาติรอบตัว ปัจจุบันเปิดสอนวิธีเล่นกับเด็กให้พ่อแม่หรือปู่ย่าตายายด้วย
ชิมุระ ยูโกะ จบการศึกษาปริญญาโทด้านการสอนศิลปะจากคณะศิลปกรรมมหาวิทยาลัยศิลปะโตเกียว และด้านพัฒนาการเด็กจากมหาวิทยาลัยสตรีโอสึมะ ปริญญาเอกด้านครุศาสตร์มหาวิทยาลัยสตรีชิระยุริ ปัจจุบันศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการสอนเด็กและการเล่นของเด็กในแง่ศิลปะ จิตวิทยา และวรรณกรรม