กิตติยา ลี้ครองสกุล และ ร่มรัฐ ปรมาธิกุล

กิตติยา ลี้ครองสกุล
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา วิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก คณะมนุษยศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (เกียรตินิยม อันดับ 2)
ร่มรัฐ ปรมาธิกุล
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาศิลปอุตสาหกรรม จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ ทหารลาดกระบัง