park Min-soo

“แพทย์เฉพาะทางผู้ชี้นำด้านสุขภาพ” และเจ้าของ “สถาบันวิจัยการบริหารจัดการ ด้านสุขภาพ” ของเกาหลี กลุ่มเป้าหมาย • คนที่อยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยวิธีง่าย ๆ • คนที่อยากมีสุขภาพกายและใจที่ดี