รศ.ดร.มณีรัตน์ สุกโชติรัตน์

ผู้อำนวยการศูนย์ซ่อมเสริมการอ่าน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เจ้าของผลงาน แบบฝึกคัดลายมือ เขียนได้ลายมือสวย เล่ม 1 และ 2