สุทธาสินีย์ สุวุฒโฑ

เกิด 30 เมษายน พ.ศ. 2520 จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรีจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาภาพพิมพ์ ภาควิชา วิจิตรศิลป์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ ปริญญาโท คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ สาขาวิชาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำคณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์