Toshio Kijima

จบการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านเกษตรศาสตร์จากมหาวิทยาลัยโตเกียว เคยดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรกรรมแนวธรรมชาติ และประธาน มูลนิธิวัฒนธรรมการเกษตรแนวธรรมชาติ MOA ต่อมาก่อตั้งสถาบันวิจัยวัฒนธรรม การเกษตรเชิงอนุรักษ์ โดยทำวิจัยเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์และเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม อย่างจริงจังในแปลงทดลอง เขาพยายามค้นหาวิธีเพาะปลูกแบบดั้งเดิมที่สืบทอดกันมา จนกลายเป็น “วิธีเพาะปลูกแบบคิจิมะ” และให้คำแนะนำแก่ผู้สนใจปลูกพืชผัก สวนครัว