Uehara Fumi

อดีตนักสังคมสงเคราะห์ที่ไปเยี่ยมเยียนสถานรับเลี้ยงเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาลเป็นเวลากว่า 10 ปี จึงมีความต้องการถ่ายทอด วิธีการดูแลและช่วยเหลือ “เด็กพิเศษ” ที่เข้าใจง่ายแก่ครูในสถานศึกษา จึงลาออกจากการเป็นนักสังคมสงเคราะห์และมาทุ่มเทกับการทำงาน ด้านการวิจัย ให้คำปรึกษา โดยเป็นอาจารย์และนักการศึกษาเพื่อให้ ความช่วยเหลือแก่ “เด็กพิเศษ”