ยุวดี สุวรรณศักดิ์ชัย

จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาการออกเเบบสื่อสาร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(ประสารมิตร)ได้รับประกาศนียบัตร A Diploma in Children's Book Illustrationที่Central Saint Martins,University of the Art Londonและจบการศึกษาปริญญาโท สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จากจุลาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจบันทำอาชีพ Art Assistant ที่The Early Leaming Centre ครูสอนศิลปะสำหรับเด็กนักวาดภาพประกอบอิสระ ทั้งยังเป็นวิทยากรอบรมครูและผู้ปกครองเกี่ยวกับสร้างสรรค์สื่อและงานศิลปะในเด็ก