รวมค่ายและกิจกรรม

  นานมีบุ๊คส์เชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยวิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน จึงต้องมีการเรียนรู้ที่หลากหลาย การเรียนรู้ในห้องเรียนคงไม่เพียงพอแล้ว การเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้ในแบบที่เหมาะกับตัวเอง เพื่อสร้าง แรงบันดาลใจให้อยากเรียนรู้สู้ผลสำเร็จ และผลสำเร็จของการเรียนรู้นอกจากการตอบโจทย์ที่จะพัฒนาเด็ก ตามมาตรฐานหลักสูตรแกนกลางแล้ว อีกหนึ่งผลสำเร็จที่นานมีบุ๊คส์จะสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการค่ายคือการ ช่วยให้เด็กๆทุกคนเติบโตเป็น “Active Citizen คนเก่ง คนดี รู้จักรับผิดชอบตัวเองและสังคม” มีทักษะชีวิตที่ จำเป็นสำหรับการใช้ชีวิต และพร้อมก้าวสู่การเป็นพลโลกที่ประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิต"

All in Category

ทั้งหมดในหมวด

2 รายการ

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

2 รายการ

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย