Nanmeebooks ต้องการรับบุคลากรที่มากความสามารถและมีไฟในการทำงานมาร่วมงานกับเรา นานมีบุ๊คส์ เป็น Content Provider สร้างสรรค์หนังสือ และบริการด้านการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพของคนไทย นานมีบุ๊คส์กำลังขยายงานอย่างต่อเนื่องและกำลังเสาะหาผู้ร่วมอุดมการณ์เป็นจำนวนมาก เพื่อมาร่วมสร้างสรรค์ ดำเนินธุรกิจ ที่มีหัวใจแห่งการพัฒนาคนและสังคมไปพร้อมกัน ตามตำแหน่งงานดังนี้...


ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

 1. 1. Business Manager
  ลักษณะงาน
  - บริหารทีมงานขาย (Key Account/Sales Executive) เพื่อบรรลุเป้าหมายการขาย พร้อมสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า
  - พัฒนาแผนธุรกิจร่วมกับลูกค้า (Joint Business Plan) เพื่อพัฒนาการขายและการตลาดสินค้าที่เหมาะสมกับช่องทางภายใต้งบประมาณที่มีประสิทธิภาพ (Effective Spending) พร้อมติดตามงานอย่างต่อเนื่อง
  - พัฒนาแผนการเติบโตบนสินค้ากลยุทธ์ในช่องทางหลัก เพื่อสร้างส่วนแบ่งตลาดที่เติบโตอย่างยั่งยืน
  - พัฒนาแผนการตลาดเพื่อส่งเสริมการขายทั้ง Brand และ Categories สร้างการรับรู้และการซื้อต่อเนื่องผ่านแผนงาน Brand Marketing ทั้งสื่อ Online/Offline เพื่อสร้างยอดขายและ Brand Visibility
  - พัฒนาทักษะทีมงานให้มีทักษะการขาย/การตลาด พร้อมบริการและปรับตัวได้กับตลาดที่เปลี่ยนแปลง
  - สร้าง Synergy ในการทำงานกันระหว่างช่องทางย่อยของทาง Consumer BU กับทุกช่องทาง ทั้งนโยบาย ราคา และการสร้างโอกาสการขายใหม่
  คุณสมบัติ
  - อายุไม่เกิน 40 ปี
  - ระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
  - ประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง 3 ปี
 2. 2. Channel Marketing
  ลักษณะงาน
  - เตรียมสื่อโปรโมชั่นให้สอดคล้องกับสินค้าและโปรโมชั่นทั้งแบบ Online/Offline
  - เตรียมสื่อสำหรับการทำ pre-order ทั้งในสื่อจุดขายและสื่อ Online
  - เตรียมสื่อที่ต้องการทำ Co-media/In-store QR Media/Media Support Online Sales ของลูกค้า
  - การเข้าตกแต่งและปรับปรุงสื่อจุดขายของสาขาที่เป็น Shop in Shop หรือ Gondola
  - นำเสนอ/เตรียมการและจัด Brand Activity พร้อมประสานงานฝ่าย Learning Service หรือ Outsource ให้เกิดกิจกรรม ณ จุดขาย เพื่อกิจกรรมที่สร้างทั้ง Awareness และ Sales
  - นำเสนอและประสานงานกิจกรรมส่งเสริมส่วน CRM/สิทธิพิเศษกับลูกค้า/การเก็บ Customer Lead จากกิจกรรม
  คุณสมบัติ
  - อายุไม่เกิน 40 ปี
  - ระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
  - ประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง 3 ปี
 3. 3. Integrated Marketing Communication Manager
  ลักษณะงาน
  - วางแผนกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของ Consumer BU ผ่านการนำเสนอผ่าน Thematic Communication ซึ่งเชื่อมโยงแผนการตลาดและแผนผลักดันสินค้าแต่ละกอง และเชื่อมโยงยอดขายรวมทุกช่องทาง
  - วางแผนรูปแบบสื่อการตลาด Media Asset/Media Guide สำหรับ Thematic กลางทุกงาน
  - วางแผนสื่อ Online/Offline ที่เชื่อมโยงเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
  - วางแผน Corporate Identity Guideline เพื่อเป็น Design Template ในสื่อทั้งหมด
  - วางแผนและดำเนินการทำสื่อการขาย เช่น Catalogue/E-catalogue
  - วางแผนและกำหนดแผน PR ผ่านสื่อการตลาด และทำแผนการตลาดผ่าน Influencer/Micro-influencer Marketing
  คุณสมบัติ
  - อายุไม่เกิน 40 ปี
  - ระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
  - ประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง 3 ปี
 4. 4. CRM planning and partnership Management Manager
  ลักษณะงาน
  - วางแผนการบริหารและวิเคราะห์ฐานลูกค้าทั้ง Acquisition และการรักษา Retention ให้สนับสนุนการขายได้ตามกลยุทธ์
  - ร่วมวางแผนกิจกรรมการตลาดและสื่อการตลาด เพื่อให้ได้ลูกค้าจากทุกกิจกรรมการขายและเป็นไปตามเป้าหมาย
  - ร่วมวางแผนและนำกิจกรรมกระตุ้นการขายเพื่อรักษาลูกค้าเดิมให้ซื้อในทุกช่องทาง
  - ริเริ่มในการหา Partner ต่างๆมาร่วมส่งเสริมการรักษาลูกค้าในเชิงเพิ่มสิทธิพิเศษและในเชิงร่วมกันหาลูกค้าใหม่
  คุณสมบัติ
  - อายุไม่เกิน 40 ปี
  - ระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
  - ประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง 3 ปี
 5. 5. Content Marketing/Social Marketing (กลุ่มสินค้าแม่และลูก)
  ลักษณะงาน
  - ดูและสื่อประชาสัมพันธ์สินค้าของบริษัทฯ ผ่านช่องทาง Online ทั้งหมด
  - วางแผนงานการทำสื่อ Online ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายลูกค้า (แม่และลูก)
  - ทำรายงานถึงผู้บริหารเกี่ยวกับการใช้สื่อ Online
  คุณสมบัติ
  - อายุไม่เกิน 40ปี
  - ระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
  - ประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง ด้าน Content สินค้าแม่และลูกหรือ Social Media ไม่ต่ำกว่า 2 ปี
  - รักการอ่านหนังสือ เขียน Content เล่าเรื่องได้น่าสนใจ
  - มีความรู้ด้าน Social Media ออกแบบโดยใช้โปรแกรม Illustrator/Photoshop
 6. 6. Key account
  ลักษณะงาน
  - ผลักดันยอดขายผ่านทาง Chain store สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
  - วิเคราะห์ยอดขายและเสนอแผนเพื่อเพิ่มยอดขาย
  - เสนอโปรโมชั่นให้ร้านที่ดูแลแต่ละเดือนกับการตลาด/จัดซื้อแต่ Chain ที่ดูแล
  คุณสมบัติ
  - ปริญญาตรี ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - อายุไม่เกิน 35 ปี
  - มีประสบการณ์การขายและการตลาดไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 7. 7. Sales Executive (Chinese Solution)
  ลักษณะงาน
  - โทรนัดและติดตามการขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
  - เข้าพบลูกค้าเพื่อเสนอขายตามแผนงานที่วางไว้
  - สรุปรายงานการขาย
  คุณสมบัติ
  - อายุไม่เกิน 40 ปี
  - ระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปและสื่อสารภาษาจีนได้
  - ประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง 3 ปี
 8. 8. Sales Executive (ขายสื่อการเรียน/ขายหนังสือ)
  ลักษณะงาน
  - วางแผนการขาย คิดวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ด้านการตลาดและการขาย เช่น แผนงานขายหรือแผนปฏิบัติการ
  - ทำนัดกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเพื่อเข้าไปนำเสนอโครงการและผลิตภัณฑ์ ติดตามงานจนกระทั่งปิดการขายและดูแลลูกค้า
  คุณสมบัติ
  - อายุไม่เกิน 35 ปี
  - มีประสบการณ์งานขาย 1 ปีขึ้นไป
 9. 9. Online Sales Supervisor
  ลักษณะงาน
  - บริหารแผนการขายผ่านเว็บไซต์พาทร์เนอร์และตัวแทนตำหน่าย (Who sale)
  - วางแผนการจัดโปรโมชั่น
  - ติดต่อประสานงานเพื่อผลักดันการขายแก่ลูกค้า
  - ประสานงานกับฝ่ายขายออนไลน์เพื่อสนับสนุนการขาย
  - สรุปและวิเคราะห์ยอดขายประจำเดือน
  คุณสมบัติ
  - อายุไม่เกิน 40 ปี
  - ระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
  - ประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง 3 ปี
 10. 10. Merchandiser (Sales)
  ลักษณะงาน
  - มีใจรักในงานขายและชอบศึกษาข้อมูลสินค้าเพื่อแนะนำสินค้าและบริการแก่ลูกค้าในห้างสรรพสินค้า
  - ดูแลจัดเรียงสินค้า สั่งเติมสินค้าหน้าร้าน Chain Store ที่มีสินค้าของบริษัทฯ วางขาย
  - บริการแนะนำสินค้าของบริษัทฯ ให้กับลูกค้าประจำหน้าร้าน ต้อนรับลูกค้า เพื่อแนะนำสินค้า เชียร์ขาย
  คุณสมบัติ
  - อายุไม่เกิน 40 ปี
  - ระดับการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
  - ประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง งานขาย 1 ปีขึ้นไป หากเป็นงานขายหนังสือและสื่อการเรียนรู้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 11. 11. Brand Outside Planner
  ลักษณะงาน
  - บริหารการขายด้วยแผนงานการขายสินค้า ผ่านกิจกรรมขายทั้งในส่วนห้าง Chain-modern Trade โรงเรียน หรือ plaza ต่างๆ ผ่านกิจกรรมกลางของ PUBAT หรือส่วนชุมชนสำนักงาน
  - เตรียมแผนงานขายสินค้าให้เหมาะสมกับงานทั้งรายการและปริมาณ พร้อมจัดการสั่งสินค้าจากหน่วยงานต่างๆให้ทันกำหนด
  - เตรียมแผนงานการตลาดสนับสนุนโรงเรียนที่ต้องการกิจกรรมเพื่อการศึกษา เช่น การอบรมพิเศษ การจัดนิทรรศการโครงงานรักการอ่าน การอบรมและสาธิต Science Show ต่างๆ เพื่อเป็นวิทยาทานให้กับนักเรียน หรือสนับสนุน Teacher Resource เพื่อเป็นIncentive ให้โรงเรียนหรือคุณครู
  - นำเสนอโครงงานในส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายประมาณการของแต่ละโครงงาน และมีการติดตามค่าใช้จ่ายจริง
  - เตรียมแผนงานการจัดงานทั้ง Brand/Display Perspective เพื่อสนับสนุนการอนุมัติโครงงานและเพื่อการ Set Up ที่ถูกต้อง
  - มีส่วนในการวางตัวทีมขายทั้งภายในและภายนอก เพื่อผลักดันการขายให้สำเร็จ
  คุณสมบัติ
  - อายุไม่เกิน 40 ปี
  - ระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
  - ประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง 3 ปี
 12. 12. Educational Comics Editor
  ลักษณะงาน
  - เข้าใจในลักษณะหนังสือ การทำ และงานบรรณาธิกรหนังสือแนวการ์ตูนความรู้
  - Edit งานได้เป็นอย่างดีทั้งเชิงภาษาและข้อมูล
  - วางแผนการออกหนังสือและสร้างสรรค์งานสนับสนุนการขายร่วมกับฝ่ายบริหารการขายและการตลาด
  คุณสมบัติ
  - อายุไม่เกิน 40 ปี
  - ระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์/อักษรศาสตร์/อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  - ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ด้านสำนักพิมพ์/บรรณาธิการ ด้านการทำหนังสือการ์ตูนความรู้/การ์ตูนอื่นๆ ด้านการทำงานกับนักเขียน/นักวาด ด้านการตลาดโดยเฉพาะตลาดหนังสือ
 13. 13. Fiction Editor
  ลักษณะงาน
  - เข้าใจในลักษณะหนังสือ การทำ และงานบรรณาธิกรหนังสือแนววรรณกรรมเยาวชน/นวนิยายสำหรับผู้ใหญ่
  - Edit งานได้เป็นอย่างดีทั้งเชิงภาษาและข้อมูล
  - วางแผนการออกหนังสือและสร้างสรรค์งานสนับสนุนการขายร่วมกับฝ่ายบริหารการขายและการตลาด
  คุณสมบัติ
  - อายุไม่เกิน 40ปี
  - ระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาอักษรศาสตร์/ศิลปศาสตร์/มนุษยศาสตร์/วารสารศาสตร์/อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  - ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ด้านสำนักพิมพ์/บรรณาธิการ ด้านการตลาดโดยเฉพาะตลาดหนังสือ
 14. 14. Proofreader and Sub-editor
  ลักษณะงาน
  - ตรวจพิสูจน์อักษรงานต้นฉบับหนังสือเล่ม สื่อการตลาด เอกสารต่างๆ และอื่นๆของบริษัทฯ
  - ควบคุมมาตรฐานการพิสูจน์อักษรให้มีคุณภาพทั้งเชิงภาษา ข้อมูล และความสร้างสรรค์
  - มีบทบาทในงานบรรณาธิกรของบรรณาธิการ เพื่อให้งานพิสูจน์อักษรมีคุณภาพทั้งเชิงภาษา ข้อมูล และความสร้างสรรค์
  - ให้คำปรึกษาด้านภาษา มาตรฐานงานสำนักพิมพ์ หรืออื่นๆแก่บรรณาธิการและฝ่ายต่างๆ
  คุณสมบัติ
  - อายุไม่เกิน 40 ปี
  - ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาอักษรศาสตร์/ศิลปศาสตร์/มนุษยศาสตร์/โบราณคดี/อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  - ประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง: ด้านสำนักพิมพ์/บรรณาธิการ ด้านภาษาศาสตร์ ด้านภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ/ภาษาที่สาม
 15. 15. Acquisition Editor&International Projects/ฝ่ายลิขสิทธิ์
  ลักษณะงาน
  - ทำงานร่วมกับสำนักพิมพ์ เอเยนต์ นักเขียน และคู่ค้าต่างประเทศ เพื่อคัดสรรหนังสือสำหรับนำมาพิมพ์ในไทย และสรรหานวัตกรรมการศึกษาเพื่อขยายธุรกิจด้านการศึกษา
  - รับผิดชอบการขายลิขสิทธิ์ให้สำนักพิมพ์ต่างประเทศ
  - ดูแลการนำเข้าสื่อจากต่างประเทศ งานแปลเอกสาร
  - วิเคราะห์ตลาดขายหนังสือให้เหมาะกับตลาดปัจจุบัน
  คุณสมบัติ
  - มีความสนใจธุรกิจทางด้านหนังสือ ด้านการศึกษา สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างดีทั้งพูด อ่าน เขียน
  - ปริญญาตรีขึ้นไป อายุไม่เกิน 45 ปี
  - ประสบการณ์ด้านสำนักพิมพ์ 3 ปีขึ้นไป
 16. 16. Graphic Designer
  ลักษณะงาน
  - คิดสร้างสรรค์และออกแบบอาร์ตเวิร์คของปก สื่อ Online และ Offline ได้อย่างสวยงาม และออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด
  - วางแผนจัดสรรงานที่ได้รับมอบหมายได้ตรงตามเวลา
  คุณสมบัติ
  - ปริญญาตรี ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - มีความสามารถด้าน (ADOBE CREATIVE SUIT / 3D MAX / ตัดต่อ)
  - อายุไม่เกิน 35ปี
  - ประสบการณ์การด้านออกแบบไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 17. 17. VDO Editor
  ลักษณะงาน
  - เขียน VDO Storyboard เพื่อสร้างชิ้นงานตามที่ได้รับโจทย์งาน
  - ตัดต่อ VDO เพื่อส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ของนานมีบุ๊คส์ตามที่ได้รับโจทย์งาน
  - ออกแบบภาพกราฟฟิคตามที่ได้รับโจทย์งาน
  - ถ่ายภาพนิ่งและถ่ายวีดีโอตามโจทย์งาน
  - ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  คุณสมบัติ
  - อายุไม่เกิน 40ปี
  - ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
  - ประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง: 1 ปี
 18. 18. งานพาร์ทไทม์ กิจกรรมสันทนาการ
  ถ้าคุณเป็นคนที่ชื่นชอบ การทำกิจกรรมสันทนา นำร้อง นำเต้น กล้าแสดงออก เรากำลังมองหา ผู้ที่มีใจรักงานสันทนาการมาร่วมงานกับเรา (ค่าตอบแทนวันละ 500 บาท) โดยทำหน้าดังต่อไปนี้
  ลักษณะงาน
  - นำร้อง / นำเต้น / เป็นพิธีกรเบื้องต้น
  - คุมฐานเกมส์ / อธิบายเกมส์
  - อำนวยความสะดวกให้น้องๆที่เข้าร่วมงาน
  - งานอื่นๆ ตามที่มอบหมาย / เคยทำสันทนาการจากมหาวิทยาลัยจะดีมาก
  คุณสมบัติ
  - อายุไม่เกิน 30 ปี
  - รับนักศึกษาจบใหม่

Rain Tree Residence Hotel

โรงแรมแนวบูติก ในเครือบริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด ( ที่อยู่ : บ้านซับใต้ ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ) กำลังมองหาผู้สมัครไฟแรงที่มากความสามารถมาร่วมงานกับเรา ตามตำแหน่งงานดังนี้...


ตำแหน่งงานที่เปิดรับ