Nanmeebooks ต้องการรับบุคลากรที่มากความสามารถและมีไฟในการทำงานมาร่วมงานกับเรา นานมีบุ๊คส์ เป็น Content Provider สร้างสรรค์หนังสือ และบริการด้านการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพของคนไทย นานมีบุ๊คส์กำลังขยายงานอย่างต่อเนื่องและกำลังเสาะหาผู้ร่วมอุดมการณ์เป็นจำนวนมาก เพื่อมาร่วมสร้างสรรค์ ดำเนินธุรกิจ ที่มีหัวใจแห่งการพัฒนาคนและสังคมไปพร้อมกัน ตามตำแหน่งงานดังนี้...


ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

 1. 1. Business Manager
  ลักษณะงาน
  - บริหารทีมงานขาย (Key Account/Sales Executive) เพื่อบรรลุเป้าหมายการขาย พร้อมสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า
  - พัฒนาแผนธุรกิจร่วมกับลูกค้า (Joint Business Plan) เพื่อพัฒนาการขายและการตลาดสินค้าที่เหมาะสมกับช่องทางภายใต้งบประมาณที่มีประสิทธิภาพ (Effective Spending) พร้อมติดตามงานอย่างต่อเนื่อง
  - พัฒนาแผนการเติบโตบนสินค้ากลยุทธ์ในช่องทางหลัก เพื่อสร้างส่วนแบ่งตลาดที่เติบโตอย่างยั่งยืน
  - พัฒนาแผนการตลาดเพื่อส่งเสริมการขายทั้ง Brand และ Categories สร้างการรับรู้และการซื้อต่อเนื่องผ่านแผนงาน Brand Marketing ทั้งสื่อ Online/Offline เพื่อสร้างยอดขายและ Brand Visibility
  - พัฒนาทักษะทีมงานให้มีทักษะการขาย/การตลาด พร้อมบริการและปรับตัวได้กับตลาดที่เปลี่ยนแปลง
  - สร้าง Synergy ในการทำงานกันระหว่างช่องทางย่อยของทาง Consumer BU กับทุกช่องทาง ทั้งนโยบาย ราคา และการสร้างโอกาสการขายใหม่
  คุณสมบัติ
  - อายุไม่เกิน 40 ปี
  - ระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
  - ประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง 3 ปี
 2. 2. Channel Marketing
  ลักษณะงาน
  - เตรียมสื่อโปรโมชั่นให้สอดคล้องกับสินค้าและโปรโมชั่นทั้งแบบ Online/Offline
  - เตรียมสื่อสำหรับการทำ pre-order ทั้งในสื่อจุดขายและสื่อ Online
  - เตรียมสื่อที่ต้องการทำ Co-media/In-store QR Media/Media Support Online Sales ของลูกค้า
  - การเข้าตกแต่งและปรับปรุงสื่อจุดขายของสาขาที่เป็น Shop in Shop หรือ Gondola
  - นำเสนอ/เตรียมการและจัด Brand Activity พร้อมประสานงานฝ่าย Learning Service หรือ Outsource ให้เกิดกิจกรรม ณ จุดขาย เพื่อกิจกรรมที่สร้างทั้ง Awareness และ Sales
  - นำเสนอและประสานงานกิจกรรมส่งเสริมส่วน CRM/สิทธิพิเศษกับลูกค้า/การเก็บ Customer Lead จากกิจกรรม
  คุณสมบัติ
  - อายุไม่เกิน 40 ปี
  - ระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
  - ประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง 3 ปี
 3. 3. Integrated Marketing Communication Manager
  ลักษณะงาน
  - วางแผนกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของ Consumer BU ผ่านการนำเสนอผ่าน Thematic Communication ซึ่งเชื่อมโยงแผนการตลาดและแผนผลักดันสินค้าแต่ละกอง และเชื่อมโยงยอดขายรวมทุกช่องทาง
  - วางแผนรูปแบบสื่อการตลาด Media Asset/Media Guide สำหรับ Thematic กลางทุกงาน
  - วางแผนสื่อ Online/Offline ที่เชื่อมโยงเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
  - วางแผน Corporate Identity Guideline เพื่อเป็น Design Template ในสื่อทั้งหมด
  - วางแผนและดำเนินการทำสื่อการขาย เช่น Catalogue/E-catalogue
  - วางแผนและกำหนดแผน PR ผ่านสื่อการตลาด และทำแผนการตลาดผ่าน Influencer/Micro-influencer Marketing
  คุณสมบัติ
  - อายุไม่เกิน 40 ปี
  - ระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
  - ประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง 3 ปี
 4. 4. CRM planning and partnership Management Manager
  ลักษณะงาน
  - วางแผนการบริหารและวิเคราะห์ฐานลูกค้าทั้ง Acquisition และการรักษา Retention ให้สนับสนุนการขายได้ตามกลยุทธ์
  - ร่วมวางแผนกิจกรรมการตลาดและสื่อการตลาด เพื่อให้ได้ลูกค้าจากทุกกิจกรรมการขายและเป็นไปตามเป้าหมาย
  - ร่วมวางแผนและนำกิจกรรมกระตุ้นการขายเพื่อรักษาลูกค้าเดิมให้ซื้อในทุกช่องทาง
  - ริเริ่มในการหา Partner ต่างๆมาร่วมส่งเสริมการรักษาลูกค้าในเชิงเพิ่มสิทธิพิเศษและในเชิงร่วมกันหาลูกค้าใหม่
  คุณสมบัติ
  - อายุไม่เกิน 40 ปี
  - ระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
  - ประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง 3 ปี
 5. 5. Key account
  ลักษณะงาน
  - ผลักดันยอดขายผ่านทาง Chain store สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
  - วิเคราะห์ยอดขายและเสนอแผนเพื่อเพิ่มยอดขาย
  - เสนอโปรโมชั่นให้ร้านที่ดูแลแต่ละเดือนกับการตลาด/จัดซื้อแต่ Chain ที่ดูแล
  คุณสมบัติ
  - ปริญญาตรี ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - อายุไม่เกิน 35 ปี
  - มีประสบการณ์การขายและการตลาดไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 6. 6. Sales Executive (ขายสื่อการเรียน/ขายหนังสือ)
  ลักษณะงาน
  - วางแผนการขาย คิดวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ด้านการตลาดและการขาย เช่น แผนงานขายหรือแผนปฏิบัติการ
  - ทำนัดกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเพื่อเข้าไปนำเสนอโครงการและผลิตภัณฑ์ ติดตามงานจนกระทั่งปิดการขายและดูแลลูกค้า
  คุณสมบัติ
  - อายุไม่เกิน 35 ปี
  - มีประสบการณ์งานขาย 1 ปีขึ้นไป
 7. 7. Online Sales Supervisor
  ลักษณะงาน
  - บริหารแผนการขายผ่านเว็บไซต์พาทร์เนอร์และตัวแทนตำหน่าย (Who sale)
  - วางแผนการจัดโปรโมชั่น
  - ติดต่อประสานงานเพื่อผลักดันการขายแก่ลูกค้า
  - ประสานงานกับฝ่ายขายออนไลน์เพื่อสนับสนุนการขาย
  - สรุปและวิเคราะห์ยอดขายประจำเดือน
  คุณสมบัติ
  - อายุไม่เกิน 40 ปี
  - ระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
  - ประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง 3 ปี
 8. 8. Merchandiser (Sales)
  ลักษณะงาน
  - มีใจรักในงานขายและชอบศึกษาข้อมูลสินค้าเพื่อแนะนำสินค้าและบริการแก่ลูกค้าในห้างสรรพสินค้า
  - ดูแลจัดเรียงสินค้า สั่งเติมสินค้าหน้าร้าน Chain Store ที่มีสินค้าของบริษัทฯ วางขาย
  - บริการแนะนำสินค้าของบริษัทฯ ให้กับลูกค้าประจำหน้าร้าน ต้อนรับลูกค้า เพื่อแนะนำสินค้า เชียร์ขาย
  คุณสมบัติ
  - อายุไม่เกิน 40 ปี
  - ระดับการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
  - ประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง งานขาย 1 ปีขึ้นไป หากเป็นงานขายหนังสือและสื่อการเรียนรู้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 9. 9. Educational Comics Editor
  ลักษณะงาน
  - เข้าใจในลักษณะหนังสือ การทำ และงานบรรณาธิกรหนังสือแนวการ์ตูนความรู้
  - Edit งานได้เป็นอย่างดีทั้งเชิงภาษาและข้อมูล
  - วางแผนการออกหนังสือและสร้างสรรค์งานสนับสนุนการขายร่วมกับฝ่ายบริหารการขายและการตลาด
  คุณสมบัติ
  - อายุไม่เกิน 40 ปี
  - ระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์/อักษรศาสตร์/อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  - ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ด้านสำนักพิมพ์/บรรณาธิการ ด้านการทำหนังสือการ์ตูนความรู้/การ์ตูนอื่นๆ ด้านการทำงานกับนักเขียน/นักวาด ด้านการตลาดโดยเฉพาะตลาดหนังสือ
 10. 10. Fiction Editor
  ลักษณะงาน
  - เข้าใจในลักษณะหนังสือ การทำ และงานบรรณาธิกรหนังสือแนววรรณกรรมเยาวชน/นวนิยายสำหรับผู้ใหญ่
  - Edit งานได้เป็นอย่างดีทั้งเชิงภาษาและข้อมูล
  - วางแผนการออกหนังสือและสร้างสรรค์งานสนับสนุนการขายร่วมกับฝ่ายบริหารการขายและการตลาด
  คุณสมบัติ
  - อายุไม่เกิน 40ปี
  - ระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาอักษรศาสตร์/ศิลปศาสตร์/มนุษยศาสตร์/วารสารศาสตร์/อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  - ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ด้านสำนักพิมพ์/บรรณาธิการ ด้านการตลาดโดยเฉพาะตลาดหนังสือ
 11. 11. Proofreader and Sub-editor
  ลักษณะงาน
  - ตรวจพิสูจน์อักษรงานต้นฉบับหนังสือเล่ม สื่อการตลาด เอกสารต่างๆ และอื่นๆของบริษัทฯ
  - ควบคุมมาตรฐานการพิสูจน์อักษรให้มีคุณภาพทั้งเชิงภาษา ข้อมูล และความสร้างสรรค์
  - มีบทบาทในงานบรรณาธิกรของบรรณาธิการ เพื่อให้งานพิสูจน์อักษรมีคุณภาพทั้งเชิงภาษา ข้อมูล และความสร้างสรรค์
  - ให้คำปรึกษาด้านภาษา มาตรฐานงานสำนักพิมพ์ หรืออื่นๆแก่บรรณาธิการและฝ่ายต่างๆ
  คุณสมบัติ
  - อายุไม่เกิน 40 ปี
  - ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาอักษรศาสตร์/ศิลปศาสตร์/มนุษยศาสตร์/โบราณคดี/อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  - ประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง: ด้านสำนักพิมพ์/บรรณาธิการ ด้านภาษาศาสตร์ ด้านภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ/ภาษาที่สาม
 12. 12. Acquisition Editor&International Projects/ฝ่ายลิขสิทธิ์
  ลักษณะงาน
  - ทำงานร่วมกับสำนักพิมพ์ เอเยนต์ นักเขียน และคู่ค้าต่างประเทศ เพื่อคัดสรรหนังสือสำหรับนำมาพิมพ์ในไทย และสรรหานวัตกรรมการศึกษาเพื่อขยายธุรกิจด้านการศึกษา
  - รับผิดชอบการขายลิขสิทธิ์ให้สำนักพิมพ์ต่างประเทศ
  - ดูแลการนำเข้าสื่อจากต่างประเทศ งานแปลเอกสาร
  - วิเคราะห์ตลาดขายหนังสือให้เหมาะกับตลาดปัจจุบัน
  คุณสมบัติ
  - มีความสนใจธุรกิจทางด้านหนังสือ ด้านการศึกษา สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างดีทั้งพูด อ่าน เขียน
  - ปริญญาตรีขึ้นไป อายุไม่เกิน 45 ปี
  - ประสบการณ์ด้านสำนักพิมพ์ 3 ปีขึ้นไป
 13. 13. Art Director
  เราต้องการมุมมองจากนักออกแบบมืออาชีพ ที่สามารถทำได้ทั้งงาน Print และ Digital พร้อมทักษะด้านการจัดการทีม เพื่อมาร่วมสร้างสรรค์และสื่อสารผลงานคุณภาพจากบรรดาสำนักพิมพ์ระดับโลก
  ลักษณะงาน
  • รับผิดชอบหน้าที่ด้านงานออกแบบปกหนังสือและ Key Visual ของProducts โบว์ชัวร์ สือการตลาด DISPLAY และ EVENT ของบริษัททั้งออนไลน์ออฟไลน์
  • ประสานงานกับทีมทั้งภายในภายนอกเพื่อให้เกิดแนวความคิดสร้างสรรค์และแปลกใหม่ ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า
  • จัดทำภาพร่างหรือ Layout คร่าวๆ เพื่อสื่อสารและนำเสนอแนวความคิด
  • ตรวจสอบประสิทธิภาพของงานที่ได้ออกแบบไปแล้ว
  • สร้างและพัฒนาทีมงานให้มีประสิทธิภาพ
  คุณสมบัติ
  • อายุไม่เกิน 45 ปี ประสบการณ์ ในระดับผจก.งานออกแบบ5ปีขึ้นไป
  • จบปริญญาตรี ทางด้าน Design / Interior/ศิลปกรรม
  • เข้าใจและชำนาญงานด้านการใช้เทคนิคการพิมพ์ทั้งระบบ OFF SET และ DIGITAL ในการออกแบบ
  • ไหวพริบดี สามารถวางแผนงานแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ซื่อสัตย์ต่อหน้าาที่ที่ได้รับมีความอดทนรับผิดชอบสูง
  • สามารถใช้โปรแกรม Adobe Illustrator, Adobe Photoshop/ InDesign ได้อย่างดี
  • มีความยีดหยุ่นสามารถทำงานภายในภาวะกดดันได้้เป็นอย่างดี
  • หากมีประสบการณ์ในการออกแบบปกหนังสือจะดีมาก
 14. 14. งานพาร์ทไทม์ กิจกรรมสันทนาการ
  ถ้าคุณเป็นคนที่ชื่นชอบ การทำกิจกรรมสันทนา นำร้อง นำเต้น กล้าแสดงออก เรากำลังมองหา ผู้ที่มีใจรักงานสันทนาการมาร่วมงานกับเรา (ค่าตอบแทนวันละ 500 บาท) โดยทำหน้าดังต่อไปนี้
  ลักษณะงาน
  - นำร้อง / นำเต้น / เป็นพิธีกรเบื้องต้น
  - คุมฐานเกมส์ / อธิบายเกมส์
  - อำนวยความสะดวกให้น้องๆที่เข้าร่วมงาน
  - งานอื่นๆ ตามที่มอบหมาย / เคยทำสันทนาการจากมหาวิทยาลัยจะดีมาก
  คุณสมบัติ
  - อายุไม่เกิน 30 ปี
  - รับนักศึกษาจบใหม่

Rain Tree Residence Hotel

โรงแรมแนวบูติก ในเครือบริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด ( ที่อยู่ : บ้านซับใต้ ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ) กำลังมองหาผู้สมัครไฟแรงที่มากความสามารถมาร่วมงานกับเรา ตามตำแหน่งงานดังนี้...


ตำแหน่งงานที่เปิดรับ