• ศูนย์พัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย (Kiddy Intelligence Center)

    เหมาะสำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี เป็นศูนย์ที่ช่วยส่งเสริมการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการทั้ง ด้านวิทยาศาสตร์ การอ่าน การเคลื่อนไหว การพัฒนาสมอง และศิลปะ ด้วยกระบวนการเรียนรู้แนว Co-construction เพื่อสร้าง Active Citizen และพหุปัญญาทั้ง 8 ด้าน ปัจจุบันมีโรงเรียนในโครงการ 50 แห่ง โดยได้แนวคิดจากประเทศเยอรมนี สหรัฐอเมริกา ไต้หวัน และไทย

  • โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย (Little Scientists’ House, Thailand)

    เหมาะสำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ จากประเทศเยอรมนี เปิดโอกาสให้เด็กได้ทำกิจกรรมวิทยาศาสตร์แบบ Hands-on ต่อยอดไปสู่การทำโครงงาน ผ่านกระบวนการพัฒนาครูปฐมวัย และกลไกที่อยากทำต่อเนื่อง ปัจจุบันมีโรงเรียนอนุบาลและศูนย์เด็กเล็กในโครงการกว่า 14,000 แห่ง