English Camp Insect Robots Workshop ตอน แมลงน้อย ซุปเปอร์โรบอท

English Camp Insect Robots Workshop ตอน แมลงน้อย ซุปเปอร์โรบอท

.

วันที่ : 7 - 8 ธันวาคม 2562

สถานที่ : ณ Learning Center นานมีบุ๊คส์ สุขุมวิท 31

ระยะเวลา : ค่าย 2 วัน (ไป-กลับ) ไม่ค้างคืน

อายุ : 10 - 14 ปี

หมายเหตุ : สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2662-3000 ต่อ 5226

ราคา : ฿5,000.00 ฿5,900.00 |15%Off

CAMP DETAIL

จุดประสงค์ของค่าย: สาระการเรียนรู้ที่จะได้รับ
1. ฝึกทักษะการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ
 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องจากที่ฟังและอ่านจากสื่อต่าง ๆ
 1.2 มีทักษะสื่อสารในการแลกเปลี่ยนข้อมูล และแสดงความรู้สึก
 1.3 นำเสนอข้อมูล ความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ทั้งการพูดและการเขียน
2. สนุกกับกิจกรรม Hand – on ที่เชื่อมโยงกับวิชาวิทยาศาสตร์
3. เรียนรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยี
4. กิจกรรมที่ส่งเสริมการคิดและคำนวณเชื่อมโยงกับหลักวิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์

ทักษะที่ผู้เรียนจะได้รับ
- การเชื่อมโยงข้อมูลอย่างเป็นระบบ
- ความสามัคคีภายในกลุ่ม
- การคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล
- การสื่อสารและรับฟังความคิดเห็น
รายละเอียดกิจกรรม: เรียนรู้และสนุกกับธรรมชาติในเรื่องของวัฎจักรของแมลงสุดพิศวงควบคู่กับภาษาอังกฤษกับค่ายภาษาอังกฤษรูปแบบใหม่ก้าวทันยุคศตวรรษที่ 21 โดยทีมงานคุณภาพเจ้าของภาษา ในการเรียนรู้ธรรมชาติผสมผสานเทคโนโลยี และใช้ความติดสร้างสรรค์ก่อให้เกิดเป็นหุ่นยนตร์แมลง ในรูปแบบของ STEM ที่เป็นรูปแบบกิจกรรมที่มุ่งเน้นบูรณาการความรู้จาก 4 สาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (S) เทคโนโลยี (T) วิศวกรรมศาสตร์ (E) และคณิตศาสตร์(M) ซึ่งการเรียนรู้แบบผสมผสานนี้จะส่งเสริมให้น้องๆสามารถคิดวิเคราะห์และลงมือปฏิบัติอย่างเป็นระบบ เสริมสร้างศักยภาพรอบด้าน กับกิจกรรม

• การทำงานของอุปกรณ์ควบคุมระดับการหมุน 180° servo
• ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบแต่ละชิ้นในอุปกรณ์ควบคุมระดับการหมุน 180° servo
• การทำงานของ 180° servo เพื่อทำให้หุ่นยนต์สามารถเคลื่อนที่ได้
• วิทยาศาสตร์และหุ่นยนต์มีความสัมพันธ์กันอย่างไรโดยเฉพาะในเรื่องเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต
•คณิตศาสตร์และหุ่นยนต์มีความสัมพันธ์กันอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องสูตรและการคำนวณเกี่ยวกับความเร็วเนื่องมาจากความสัมพันธ์ระหว่างเวลาและระยะทาง