Math Camp โหด มัน ฮา ตอน เอาชีวิตรอดในธรรมชาติด้วยทักษะคณิตศาสตร์

Math Camp โหด มัน ฮา ตอน เอาชีวิตรอดในธรรมชาติด้วยทักษะคณิตศาสตร์

.

วันที่ : 4 - 6 ตุลาคม 2562

สถานที่ : Go Genius Learning Center (เขาใหญ่) นครราชสีมา

ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน

อายุ : 10-14 ปี

หมายเหตุ : สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2662-3000 ต่อ 5226

ราคา : ฿7,500.00

CAMP DETAIL

จุดประสงค์ของค่าย: กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
- เข้าใจความหลากหลายของระบบจำนวน การดำเนินการจำนวน
- เข้าใจและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ลำดับ และอนุกรม
- เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด การคาดคะเน และนำไปใช้ ปริมาตรและพื้นที่ผิว
- เข้าใจและวิเคราะห์รูปแบบเรขาคณิต สมบัติรูปเรขาคณิต และทฤษฎีบทพีทาโกรัส
- เข้าใจกระบวนการทางสถิติ และนำไปใช้แก้ปัญหา การเก็บรวบรวมข้อมูลและการนำเสนอข้อมูล

ทักษะที่ผู้เรียนจะได้รับ
1. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
2. มีภาวะผู้นำ
3. สร้างสรรค์ต่อยอดคิดนอกกรอบ
4. รู้จักคิดวิเคราะห์
5. มีจิตสำนึกผลเมืองดี
6. ปลูกจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดกิจกรรม: จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อน้องๆต้องเอาชีวิตรอด ท่ามกลางธรรมชาติ ณ Go Genius Learning Center และเจอกับความท้าทายของภารกิจที่ทั้งโหด มัน และฮา เพื่อฝึกการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การทำงานร่วมกันเป็นทีม ความสามัคคี อีกทั้งยังฝึกความมีระเบียบวินัย ความอดทน ซึ่งน้องๆจะต้องเอาชีวิตรอดด้วยทักษะคณิตศาสตร์ สอดแทรกความรู้ น้องๆจะรับมือกับภารกิจได้อย่างไร จะผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้หรือไม่แล้วมาพบกัน