อ่านอย่างไรเพื่อนำไปสู่ทักษะการคิดอย่างมีตรรกะ (logical thinking) รู้จักคิดแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ รู้จักตั้งคำถาม ซึ่งจะนำไปสู่ประเด็นที่จะเพิ่มความรู้ความสามารถให้กับตัวเอง สามารถใช้ห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีจิตสำนึก และมีนิสัยการอ่านที่ยั่งยืน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้


  • STREAM สนุกอ่านฉลาดคิด Click
  • พลิกการอ่านสร้างนักคิดด้วย STREAM มุ่งสู่ Thailand 4.0 Click

ติดต่อเรา

สอบถามเพิ่มเติม
คุณฝนเทียม
โทรศัพท์ 0-2662-3000 ต่อ 4323
หรือทาง e-mail: rattanaphon@nanmeebooks.com
* Required

*ข้อมูลที่จำเป็น