Search
Profile
Shopping Cart0
Favorite
เข้าสู่ระบบ
ผู้เขียน

Toshio Kijima

เกิดเมื่อ ค.ศ. 1948 (พ.ศ. 2491) ที่จังหวัดโทะชิงิ สําเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาเอกด้านเกษตรศาสตร์จากมหาวิทยาลัยโตเกียว เคยดํารงตําแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรกรรมแนวธรรมชาติ และประธานมูลนิธิวัฒนธรรม การเกษตรแนวธรรมชาติ MOA ต่อมาเขาก่อตั้งสถาบันวิจัยวัฒนธรรม การเกษตรเชิงอนุรักษ์ โดยทําวิจัยเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์และเกษตรกรรมแบบ ดั้งเดิมอย่างจริงจังในแปลงทดลองในจังหวัดโทะชิงิ เขาเขียนหนังสือ เขียนบทความลงนิตยสาร รวมทั้งเดินสายบรรยายหลาย ต่อหลายครั้งเพื่อส่งเสริมการปลูกผักโดยไม่ใช้ปุ๋ยเคมีและยาปราบศัตรูพืช เขา พยายามค้นหาวิธีเพาะปลูกแบบดั้งเดิมที่สืบทอดกันมา เช่น การใช้พืชพันธมิตร การปลูกพืชหมุนเวียน การปลูกพืชแซม และการปลูกแบบต่อเนื่อง แล้วอธิบายใน เชิงวิทยาศาสตร์ กลายเป็น "วิธีเพาะปลูกแบบคิจิมะ" และให้คําแนะนําแก่ผู้สนใจ ปลูกพืชผักสวนครัว
สินค้าทั้งหมด ( 1 รายการ )
ลด 25%
addFavorite
฿225
฿169
ประหยัดไป ฿56
addCart