1. กรณีนำใบแจ้งชำระเงินไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย

ชำระเงินผ่านบริการ Bill Payment ณ เคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขา ทั่วประเทศ โดย Print ใบแจ้งการชำระเงิน (pdf file) ไปยื่นที่เคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทยเท่านั้น โดย ไม่ต้อง แฟกซ์หลักฐาน การชำระเงินกลับมายังบริษัท *ผู้สั่งซื้อเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมธนาคาร 20 บาท2. กรณีนำใบแจ้งชำระเงินไปชำระผ่านตู้ ATM ของธนาคารกสิกรไทย (สำหรับบัตรกสิกรไทยเท่านั้น)
(ชำระได้ที่ตู้ของธนาคารกสิกรไทยเท่านั้น เวลา 06.00 น. – 21.00 น. ทุกวัน)

ขั้นตอนการใช้บริการโอนเงินชำระค่าสินค้า ผ่านเครื่อง ATM สำหรับลูกค้าบริษัท นานมีบุ๊คส์ และบริษัทในเครือ กรณีชำระผ่านบริการ Bill Payment โดยใช้ ATM จะไม่ใช่การโอนโดยใช้เลขบัญชีธนาคาร แต่จะใช้รหัสบริษัทแทน มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

  1. สอด บัตร ATM หรือบัตรเครดิต
  2. กด รหัสประจำตัว ( รหัสผ่าน 4 หลัก )
  3. กดปุ่ม " ซื้อ / ชำระเงิน "
  4. กดปุ่ม " อื่น ๆ (ระบุรหัสบริษัท) "
  5. เลือก บัญชีที่ต้องการชำระ (ออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน)
  6. ใส่รหัส บริษัท นานมีบุ๊คส์ และบริษัทในเครือ " 40115 "
  7. กดปุ่ม " รหัสบริษัทถูกต้อง "
  8. ใส่รหัสสั่งซื้อ (จากช่องรหัสสั่งซื้อที่/Ref.1) เมื่อขึ้นข้อความ หมายเลขสมาชิก/บัญชี
  9. กดปุ่ม " หมายเลขถูกต้อง "
  10. ใส่ จำนวนเงินที่ต้องการชำระ รวมหน่วยสตางค์
  11. กดปุ่ม " จำนวนเงินถูกต้อง "
  12. ระบบจะแจ้งค่าธรรมเนียม ตรวจสอบและกดปุ่ม " ยืนยันการทำรายการ "
  13. รอรับหลักฐานการชำระเงิน Slip ATM
  14. ไม่ต้องแฟกซ์ Slip ATM กลับมายังบริษัท (ขอให้เก็บ Slip ไว้จนกว่าจะได้รับสินค้า เผื่อกรณีตรวจสอบ)
* ค่าธรรมเนียมธนาคาร ในเขตสำนักหักบัญชีเดียวกัน 10 บาท, นอกเขตสำนักหักบัญชี 20 บาท


บริการรับชำระค่าสินค้า/บริการผ่านทางเครื่อง ATM

 1. ผู้ชำระเงิน
  ต้องเป็นผู้ถือบัตร ATM ของธนาคารกสิกรไทย ทุกประเภท หรือ ต้องเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารกสิกรไทย และต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันผูกไว้กับบัตรฯ
 2. การชำระค่าสินค้า/บริการ
  สามารถชำระผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกสิกรไทยทั่วประเทศเท่านั้น ชำระได้ตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 21.00 น. ทุกวัน ผู้ชำระจะได้รับ Slip ATM เก็บไว้เป็นหลักฐาน
 3. รหัสประจำบริษัท
  รหัสประจำบริษัทที่ใช้ในการชำระเงิน คือ " 40115 " หมายเลขโทรศัพท์ที่ให้บริการ " 0-2888-8888 "
 4. อัตราค่าธรรมเนียม/วันที่ระบบหักค่าธรรมเนียม
  ในเขตสำนักหักบัญชีเดียวกัน 10.- บาท/รายการ นอกเขตสำนักหักบัญชี วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท รายการละ 20 บาท วงเงินเกิน 50,000 บาท หมื่นละ 10 บาท คิดตั้งแต่ 1 บาทแรกคิดค่าธรรมเนียมสูง สุดไม่เกิน 1,000 บาท หักทุกวันทำการที่มีรายการชำระเงิน
 5. บัญชีที่ใช้บริการ/หักค่าธรรมเนียม
  จากผู้ทำรายการ