•   นานมีบุ๊คส์ให้ความสำคัญกับการศึกษาของเด็กไทย เราจึงมุ่งมั่นพัฒางานด้านการตัดอบรมครู โดยร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญหลากหลายแขนงในการจัดทำหลักสูตรที่มีคุณภาพ และได้รับการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา อีกทั้งได้พัฒนาหลักสูตรอบรมครู สำหรับคุณคุณครูที่จบไม่ตรงสาย รวมทั้งการสรรหาคัดเลือกสื่อและนวัตกรรม ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนให้คุณครู และให้โอกาสนักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมายด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยที่หลักสูตรและนวัตกรรมของนานมีจะเน้นกระบวนการเรียนรู้ แบบ Active Learning ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง (Hands-On) is จนเกิดองค์ความรู้ด้วยตนเองและสามารถนำความรู้สู่การปฏิบัติในการใช้ชีวิต


  •   การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญที่จะขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมาย ทุกองค์กรจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพของทีมงานให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Productive Manpower) อีกทั้งองค์กรต้องไม่ลืมพัฒนาทีมให้พร้อมรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้เสมอ แน่นอนทุกองค์กรต้องการพนักงานที่มีความคิดสร้างสรรค์ จึงต้องให้ความสำคัญอีกประเด็นกับ (Creative Workforce) และตระหนักถึงการสร้างสังคมแห่งการทำงานในองค์กรให้เป็นสังคมแห่งปัญญา (Brain Power) เพื่อให้ทรัพยากรมนุษย์สมบูรณ์ ไม่ใช่แค่ด้านสมองเท่านั้น แต่ยังรวมถึงจิตใจด้วย