หลักสูตรปฐมวัย

 • การออกแบบจัดประสบการณ์เรียนรู้ปฐมวัยแบบบูรณาการ นิทาน เพลง เกม เพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF

  รหัสหลักสูตร : 611161003
  คำสำคัญ : ทักษะสมองEF
  รายละเอียดหลักสูตร
  เรียนรู้ความสำคัญของการพัฒนาทักษะสมองในเด็กประถมวัย ด้วยการบูรณาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยนำนิทาน เพลง และเกม เป็นสื่อและกิจกรรมในการกระตุ้นการพัฒนาสมองเพื่อนำไปสู่การเป็นActive Citizen ที่มีความสุข เนื้อหาหลักประกอบด้วย หนึ่ง ความเข้าใจเรื่องพัฒนาการทางสมองของมนุษย์ และทักษะสมองเพื่อการจัดการชีวิตสู่ความสำเร็จ สอง ทำความเข้าใจกับทักษะพื้นฐานทั้งสามด้านคือ ทักษะพื้นฐาน ทักษะกำกับตนเอง และทักษะปฏิบัติ สาม เรียนรู้วิธีการประยุกต์ความเข้าใจในสองหัวข้อไปสู่การจัดกระบวนการเรียนรู้แก่เด็กปฐมวัยอย่างเป็นองค์รวม
  Objective เรียนรู้
  • การจัดประสบการณ์ ส่งเสริมทักษะการพัฒนาสมองส่วนหน้า (EF: Executive Function)
  • นิทาน เพลง เกม เพื่อส่งเสริมทักษะสมองส่วนหน้า (EF: Executive Function)
  • การออกแบบกิจกรรมหรือการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ (แผนหน้าเดียว) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำไปใช้จัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

  สนใจเข้าอบรมหลักสูตรนี้ Click


  • ติดต่อสอบถามรายละเอียด
   โทร.คุณฎามา 088-008-9862 หรือ
   คุณบุญเรือน 088-008-9866
   LINE. 0880089862 หรือ 0880089866

 • แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ (Inquiry - based Learning) ในรูปแบบเยอรมัน

  รหัสหลักสูตร : 621161129
  คำสำคัญ : ปฐมวัย, สืบเสาะ, Inquiry, วิทยาศาสตร์, การใช้คำถาม
  รายละเอียดหลักสูตร
  ผู้เข้าอบรมจะไม่เพียงได้รู้จักเบื้องหลังของ “การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ” แต่จะเปิดโอกาสให้ได้ลงมือทดลองเรียนรู้แบบ สืบเสาะอย่างเป็นขั้นตอน ทั้งยังได้เรียนรู้ว่าจะใช้คำถามอย่างไรกระตุ้นให้เด็กๆ เกิดความสงสัยจนอยากสืบและกระหายที่จะ เสาะหาคำตอบด้วยตนเอง ซึ่งเป็นจุดสำคัญที่เด็กๆ จะได้มีอิสระในการคิดและการเรียนรู้
  Objective เรียนรู้
  • ความสำคัญของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะกับการพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
  • การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้แบบบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
  • ทฤษฎีการเรียนรู้แบบสืบเสาะในหลักการศึกษา (ปีอาเช, วืยกอตสกี, ดิวอีย์, ไฟรเออร์)

  สนใจเข้าอบรมหลักสูตรนี้ Click


  • ติดต่อสอบถามรายละเอียด
   โทร.คุณฎามา 088-008-9862 หรือ
   คุณบุญเรือน 088-008-9866
   LINE. 0880089862 หรือ 0880089866

 • แนวทางจัดการเรียนรู้ด้วยการเล่น Play-based Learning ในรูปแบบเยอรมัน

  รหัสหลักสูตร : 621161123
  คำสำคัญ : ปฐมวัย, Play-based, กิจกรรม, เรียนรู้ผ่านการเล่น
  รายละเอียดหลักสูตร
  ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเล่นหลากหลายรูปแบบและเข้าใจถึงความสำคัญของการจัดการเล่นเพื่อการ เรียนรู้ที่สอดคล้องกับกระบวนการพัฒนาทักษะต่างๆของเด็ก ในขณะเดียวกันผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้วิธีการ เป็นผู้อำนวยการเรียนรู้ที่สนับสนุนและจัดประสบการณ์สำคัญอย่างเหมาะสมในการเล่น รวมถึงจะจัดสิ่งแวดล้อม อย่างไรที่อำนวยต่อการเล่นอย่างมีความหมาย
  Objective เรียนรู้
  • การจัดการเรียนรู้ปฐมวัยและการเรียนรู้ของเด็กพัฒนาการเด็กปฐมวัย
  • การเล่นเพื่อสร้างพื้นฐานการเรียนรู้อย่างอิสระ
  • รูปแบบการเล่นและการโน้มน้าวเด็กๆในการเรียนรู้ในชั้นเรียน และการจัดบรรยากาศที่เหมาะสม
  • บทบาทและพฤติกรรมของครูในกระบวนการสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการเล่นของเด็ก

  สนใจเข้าอบรมหลักสูตรนี้ Click


  • ติดต่อสอบถามรายละเอียด
   โทร.คุณฎามา 088-008-9862 หรือ
   คุณบุญเรือน 088-008-9866
   LINE. 0880089862 หรือ 0880089866

 • การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างสร้างสรรค์ด้วย (Activity – based Learning) สำหรับเด็กปฐมวัย

  รหัสหลักสูตร : 621161125
  คำสำคัญ : คณิตศาสตร์, สร้างสรรค์, Activity-based, ปฐมวัย
  รายละเอียดหลักสูตร
  แนวทางการสอนวิชาคณิตศาสตร์เพื่อจัดประสบการณ์อันน่าจดจำและส่งเสริมให้เด็กได้คิดอย่างอิสระบนพื้นฐานการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล ผ่านการเล่นสนุกด้วยกระบวนการ Activity-based Learning เพื่อสร้างกระบวนการทางความคิดและเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ให้แก่เด็กปฐมวัย
  Objective เรียนรู้
  • ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวคิดหลักที่ช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ ด้วย Activity-Based Learning
  • รู้หลักการสอนคณิตศาสตร์ในปัจจุบัน และดึงศักยภาพทางคณิตศาสตร์ของเด็กออกมาได้อย่างเต็มที่

  สนใจเข้าอบรมหลักสูตรนี้ Click


  • ติดต่อสอบถามรายละเอียด
   โทร.คุณฎามา 088-008-9862 หรือ
   คุณบุญเรือน 088-008-9866
   LINE. 0880089862 หรือ 0880089866