Education

แนวคิดของนานมีบุ๊คส์กับการสร้าง Active Citizen และจัดศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Education for Sustainable Development)


นานมีบุ๊คส์มีเป้าหมายส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อสร้าง Active Citizen คนเก่ง คนดี รับผิดชอบตัวเองได้ และมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมด้วย เราเชื่อว่า “หากคนเราเกิดมาเพื่อแค่ตัวเอง ไม่ทำประโยชน์ให้สังคม ชีวิตจะน่าเสียดายนัก” เราจะสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนมีไฟ ฉุกคิด ที่จะเอาสิ่งที่ได้เรียนรู้ที่โรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหา วิธีการคิด วิธีการแก้ปัญหา วิธีการใช้ชีวิต มาเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น

“ทุกคนสามารถเป็น Changemaker หรือผู้นำการเปลี่ยนแปลงได้”


การแบ่งทีมตามความเชี่ยวชาญและโฟกัส 

ทีม Education ของนานมีบุ๊คส์แบ่งทีมตามความเชี่ยวชาญและโฟกัส เพื่อช่วยโรงเรียนของท่านจัดการความท้าทายที่กำลังเผชิญ ดังนี้

 • Library Solutions Team ดูแลเรื่องการสร้างวัฒนธรรมการอ่านในโรงเรียน ทำอย่างไรให้นักเรียนและครูอยากและอ่านหนังสือ อ่านแล้วต่อยอดได้ ตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย - มหาวิทยาลัย
 • Chinese Solutions Team ดูแลเรื่องการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย - อาชีวะศึกษา
 • STEM Solutions Team ดูแลเรื่องการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ บูรณาการมาสู่ STEM ตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย - มัธยม
 • Early Childhood Team ดูแลเรื่องการเรียนการสอนปฐมวัย ทั้งในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาล
 • Camp Team ดูแลเรื่องการจัดค่ายทั้งหมด ตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย - มหาวิทยาลัย
 • Professional Development & Teacher Training Team ดูแลเรื่องการพัฒนาศักยภาพครูและบุคคลากรด้านการศึกษา ทั้งในมิติของสาระวิชาที่สอน แนวทางการจัดการเรียนการสอน และการสร้างทีม


แนวคิดของ Learning Advisor กับการออกแบบ solutions  ที่ช่วยแก้ปัญหา pain point ให้โรงเรียน

นานมีบุ๊คส์ตั้งใจสร้างทีม Learning Advisor หรือที่ปรึกษาด้านการเรียนรู้ เพื่อทำงานร่วมกับโรงเรียน เราเข้าไปทำความเข้าใจความท้าทาย หรือ pain point ของท่าน และออกแบบ solutions ให้เหมาะสมกับความท้าทายนั้น ๆ บริบท และงบประมาณ


Pedagogy ที่เราเชื่อ

เราเชื่อว่าการจัดการศึกษาที่สร้างสรรค์ ที่มีประสิทธิภาพ เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการสร้าง Active Citizen และผู้นำความเปลี่ยนแปลง ที่จะทำให้สังคมของเราน่าอยู่ขึ้น ในการจะทำแบบนั้น ไม่ใช่แค่จัดการเรียนให้ “รู้” หรือ “สอบได้” แต่ต้องการเป็นการเรียนรู้ให้ “รู้จักตั้งคำถาม” ไม่นิ่งดูดายกับความผิดปกติ เห็นปัญหา ทดลองแก้ อาจล้มเหลว ก็ไม่ท้อถอย ลองใหม่ ซึ่งการจะทำแบบนี้ได้ ต้องรู้จักบูรณาการองค์ความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมา เพราะฉะนั้น การจัดการเรียนรู้ในแต่ละวิชา จำเป็นต้องเอา “เป้าหมายเป็นที่ตั้ง” และวางแผนว่า จะจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีที่หลากหลายอย่างไร เพื่อให้ได้ทั้งเนื้อหา และทักษะที่จำเป็น

ในการแก้ปัญหา 1 เรื่อง ไม่ว่าจะเป็นโจทย์ปัญหาในหนังสือ เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียน หรือในชุมชน อาจต้องเอาทักษะที่ได้เรียนจากหลายวิชา เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษา ศิลปะ สังคมศาสตร์ ฯลฯ ยกตัวอย่างว่า เราจะลดปริมาณขยะในชุมชนได้อย่างไร เราต้องรู้จักเก็บข้อมูล มีการนับ การจำแนก การนำเสนอข้อมูลเป็นสถิติ เป็นกราฟ เราต้องทำความเข้าใจที่มาของขยะ มีประเภทอะไร มาจากไหน จะลดอย่างไร แปลงขยะอาหารเป็นปุ๋ยหมักได้ไหม ทำอย่างไร เป็นต้น

เราเชื่อใน pedagogy (แนวทางจัดการเรียนการสอน) หลักดังต่อไปนี้

 • หนังสือสร้างตัวตน
  เราเชื่อในพลังของหนังสือ ที่จะจุดประกายให้สงสัย ให้ตั้งคำถาม และตอบคำถาม หนังสือเป็นเครื่องมือในการสร้างคนที่ไม่แพง เข้าถึงได้ทุกคน หนังสือมีหลากหลายรูปแบบ หากครูทุกวิชารู้จักที่จะได้หนังสือที่หลากหลายเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ ไม่ยึดติดอยู่แค่แบบเรียนปกติ จะเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ได้อีกมาก


 • การเรียนรู้แบบ Inquiry  & Active Learning

เราเชื่อในการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ คือเริ่มจากการตั้งคำถาม ครุ่นคิดว่าทำไม ตั้งสมมุติฐาน ลงมือพิสูจน์ วิเคราะห์  PDCA (Plan Do Check Act) หากไม่สำเร็จ ก็ลองใหม่ จะทำแบบนี้ได้ ต้องเรียนรู้แบบ Active Learning คือ ลงมือปฏิบัติจริง เพียงแค่ฟังครู หรืออ่านจากหนังสือไม่เพียงพอ เราจะเชื่อจริง ๆ ได้อย่างไร หากเราไม่ได้ลองทำเอง วิธีการนี้ใช้ได้กับทุกวิชา ไม่ใช่แค่วิชาที่เกี่ยวกับ STEM


 • Co-Construction & Meta-cognition

คนเราย่อมมีความเห็นที่แตกต่าง หากเราเอาความเห็นที่ต่างมาถกกัน อาจจะได้ข้อสรุปใหม่ที่ไม่เหมือนเดิม และอาจจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องก็ได้ เพราะจะได้ เราเชื่อในกระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่ม เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนระหว่างนักเรียนด้วยกันเอง และ/หรือ ระหว่างนักเรียนและครู นี่คือ Co-Construction แต่ในขณะเดียวกัน การที่นักเรียนจะมีโอกาสครุ่นคิด สะท้อนคิดว่า “เมื่อกี้ฉันได้เรียนรู้อะไร” “สรุปว่าฉันคิดว่าอะไร” คือ “ได้คิดในสิ่งที่คิด” นี่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน นี่คือ Meta-Cognition เพราะฉะนั้น ในการจัดาการเรียนรู้ไม่ว่าวิชาอะไร ครูจำเป็นต้องออกแบบ “วิธีการ” เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสได้ทั้งทำงานกลุ่ม ได้แลกเปลี่ยน และต้องมีโอกาสที่ได้นั่งนิ่ง ๆ คนเดียว เพื่อสรุปการเรียนรู้ด้วย


 • Sensory Integration

การเรียนรู้ด้วยการบูรณาการความรู้ หรือเรียนรู้จากประสาทรับสัมผัสทั้ง 5 เป็นสิ่งที่สำคัญมาก มันเชื่อมโยงกับแนวคิด Active Learning คือ เรียนแบบปฏิบัติจริง ลงมือทำ มีสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย และหากเราสามารถเปิดโลกการเรียนรู้ “นอกห้องเรียน” ใช้ “ห้องเรียนธรรมชาติ” กระตุ้นการเรียนรู้ จะดีเลิศมาก


 • Personalised Learning

เราเชื่อว่าทุกคนเกิดมาไม่เหมือนกัน ถูกปลุกเร้าให้อยากเรียนรู้ด้วยวิธีการที่ไม่เหมือนกัน อายุเท่ากัน ก็ไม่ได้เก่งเท่ากันในทุกเรื่อง เพราะฉะนั้น การใช้สื่อการเรียนการสอนแบบเดียว เช่น แบบเรียน หรือการประเมินการเรียนรู้วิธีเดียว เช่น การสอบ ก็ไม่ตอบโจทย์ “การพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคล” เป็นประเด็นที่หลายประเทศที่พัฒนาแล้วให้ความสำคัญอย่างมาก บ้างมองในมุมมองของการจัดการเรียนรู้บนพื้นฐานของประชาธิปไตย ที่ตระหนักถึงความแตกต่างของนักเรียนแต่ละคน บ้างมองในวิธีการที่จะจัดการกับความแตกต่างนี้ เราจัดการกับเรื่องนี้ด้วยแนวคิดที่จะต้องใช้สื่อการเรียนการสอน การประเมินที่หลากหลาย และการนำ Education Technology เข้ามาจัดการช่องว่างนี้


แนวคิดของการทำงานกับโรงเรียนแบบ  Partnership ระยะยาว เพื่อสร้างเครือข่ายร่วมอุดมการณ์

นานมีบุ๊คส์เป็นธุรกิจครอบครัว ปีนี้เราอายุ 31 ปี และเราตั้งใจที่จะอยู่คู่สังคมไทยไปอีกนาน เพราะฉะนั้น เรามีแนวคิดทำงานกับโรงเรียนแบบ partnership ระยะยาว ถึงแม้ว่าโรงเรียนของท่านต้องการซื้อ แต่หากเราคิดว่า โรงเรียนท่านยังไม่พร้อม เราจะแนะนำท่านอย่างจริงใจ เพราะไม่มีประโยชน์ที่จะได้เงินของท่านแค่ครั้งเดียว และไม่เปิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่แท้จริง เรามีเป้าหมายสร้างเครือข่ายร่วมอุดมการณ์ ที่มีแนวคิดเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการศึกษาให้สร้าง Active Citizen เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หากท่านให้ความไว้วางใจใช้ learning solutions ของนานมีบุ๊คส์ เป้าหมายของเรา คือ ท่านได้นำไปใช้จริงแบบ best practice ใช้ได้แล้วเกิดผล หากไม่ได้ผล เราจะ PDCA ด้วยกัน และขอให้ท่านได้บอกต่อกับเพื่อน ๆ


นานมีบุ๊คส์มีบริการให้คำปรึกษาการจัดการเรียนการสอนและคู่มือประกอบการเรียน
สนใจติดต่อ คุณกมลฉัตร
โทร 06-3494-6679

ลูกค้าสัมพันธ์
การช่วยเหลือ
บริการต่างๆ
เกี่ยวกับเรา
เลขที่ 11 ซอยสวัสดี ซอย สุขุมวิท 31
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110

ตรวจสอบสถานะการจัดส่ง
ติดตามเราได้ที่
ช่องทางการชำระเงิน
 • Mastercard
 • Visa
© 2024 nanmeebooks.com All Right Reserved.