• ปฐมวัย

  - ‘ศูนย์พัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย (Kiddy Intelligence Center)’ บูรณาการการเรียนรู้ผ่าน 5 สถานี คือ สถานีขบวนรถไฟรักการอ่าน สถานีขยับร่างกาย สถานีวิทยาศาสตร์ สถานีศิลปะ และสถานี 6Q UP อัจฉริยะปั้นได้

  ‘โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย (Little Scientists House, Thailand)’ ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยทำกิจกรรมวิทยาศาสตร์แบบ Hands-on เน้นการสำรวจและวิจัย ดำเนินการร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

 • ประถมศึกษา

  - 'Maths-Whizz เซียนคณิตศาสตร์’ ระบบติวเตอร์ออนไลน์ จัดการเรียนรู้ด้วยแอนิเมขันตามอายุทางคณิตศาสตร์ (Maths-Age) เป็นรายบุคคล มีรายงานการใช้ และพัฒนาการสำหรับผู้บริหารโรงเรียน ครู และผู้ปกครอง

  - 'ห้องเรียนทดลองวิทย์ (Science Experiment Classroom)’ นวัตกรรมการเรียนรู้จากญี่ปุ่น ช่วยให้ครูที่ไม่ได้จบวิทย์ สอนวิทย์แบบ Hands-on และ Inquiry-based ปฏิรูปการเรียนวิทย์ให้สนุกสุดยอด โดยใช้หัวข้อที่เชื่อมโยงกับชีวิต (Theme-based)

  - 'โครงการสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (Mini-Phaenomenta)’ เป็นโครงการต่อยอดที่ผู้ปกครองสามารถสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์ให้โรงเรียนด้วยมือตัวเอง

 • มัธยมศึกษา

  'ห้องเรียนทดลองวิทย์ (Science Experiment Classroom)’ จากประเทศญี่ปุ่น เหมาะสำหรับเด็กอายุ 6-15 ปี หลักสูตรวิทย์ Hands-on ที่จะทำให้นักเรียนเรียนวิทย์อย่างเข้าใจ สนุกสุดยอด ด้วยกิจกรรม Hands-on ที่ตื่นเต้นและเชื่อมโยงกับชีวิตจริง และเครื่องมือช่วยให้ครูประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น สามารถสอน วิทยาศาสตร์แบบ Inquiry และแบบ Hands-on เพื่อต่อยอดไปสู่การเรียนรู้แบบบูรณาการได้ แม้ครูจะไม่ได้จบวิทย์ก็ตาม ปัจจุบันมีโรงเรียนในโครงการกว่า 400 แห่ง

 • ทุกวัย

  - ‘ศูนย์วิทยาศาสตร์ปฏิบัติการเฟโนเมนต้า (Phaenomenta)’ จากประเทศเยอรมนี เหมาะสำหรับคนอายุ 0-99 ปี เป็นศูนย์วิทยาศาสตร์แนวใหม่ ที่ไม่มีวิธีเล่น และไม่มีคำอธิบาย หากด้วยการปฏิบัติจริงกับประสาทสัมผัสทั้งห้า และการสนทนากับเพื่อน จะสร้างแรงบันดาลใจให้อยากรู้ และเข้าใจเองในที่สุด เปิดเป็นแหล่งเรียนรู้ให้โรงเรียนมานักเรียนมาทัศนศึกษา และให้ชุมชนเข้ามาเรียนรู้

  - ‘E-English Club’ เหมาะสำหรับเด็กอายุ 6-17 ปี ระบบการเรียนภาษาอังกฤษแบบ E-learning และ Interactive ที่ให้เด็กฝึกทักษะ ฟัง-อ่าน-พูด-เขียน ด้วยสำเนียงของเจ้าของภาษา พร้อมเทคโนโลยี voice recognition ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนฝึกซ้อมสำเนียงด้วยระบบบทบาทสมมุติและอัดเสียง ปัจจุบันมีโรงเรียนในโครงการกว่า 150 แห่ง แนวคิดจากประเทศไต้หวัน