โครงการ Mini Phänomenta

รู้จักเรา

โครงการ Mini Phänomenta เกิดขึ้นจาก ศูนย์วิทยาศาสตร์ Phänomenta ในประเทศเยอรมนี ซึ่งเป็นศูนย์วิทยาศาสตร์แนวการลงมือปฏิบัติจริง (Hands-on) ที่ช่วยให้เด็กได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างยั่งยืนผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบการเรียนรู้จากประสบการณ์ใหม่ที่ขัดแย้งกับประสบการณ์เดิม (Accommodation) ซึ่งกระบวนการนี้จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อมีเวลาในการเรียนรู้ที่เพียงพอ

ศูนย์วิทยาศาสตร์ Phänomenta ณ เมือง flensburg  ประเทศเยอรมนี

Prof.Dr.Lutz Fiesser ผู้ก่อตั้งโครงการ Mini Phänomenta

เนื่องด้วยข้อจำกัดนี้และเด็ก ๆ ไม่สามารถมาที่ศูนย์ ได้ตลอดเวลา  Phänomenta จึงได้ขยายต่อยอดความคิดสู่โครงการศูนย์วิทยาศาสตร์ในโรงเรียน Mini Phänomenta ที่สามารถเข้าถึงเด็กๆ ในทุกชุมชน โดยให้ผู้ปกครองอาสาสมัครร่วมกันสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์ให้แก่โรงเรียน  “ศูนย์วิทยาศาสตร์ Phänomenta ประเทศไทย”

ศูนย์วิทยาศาสตร์ Phänomenta ในประเทศไทย ณ อาคารนานมีบุ๊คส์ เฮ้าส์ สุขุมวิท 31

 

             โครงการศูนย์วิทยาศาสตร์ในโรงเรียน Mini Phänomenta เหมาะสำหรับเด็กระดับประถมศึกษา ด้วยปรัชญาที่ต้องการให้ศูนย์วิทยาศาสตร์เข้าถึงทุกชุมชน จึงเป็นที่มาให้ครูและผู้ปกครองร่วมกันสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์มอบเป็นสมบัติของโรงเรียน โดยเด็กๆ จะได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง (Hands-on) อย่างไม่จำกัดเวลา (open process) และส่งเสริมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ให้เด็ก ๆ กล้าคิด กล้าพูด กล้าตั้งคำถามและหาคำตอบด้วยตนเอง

              สถานีการทดลอง Mini Phänomenta จะตั้งอยู่บริเวณทางเดินและโถงที่มีคนเข้า-ออกตลอดเวลา เพื่อเด็กๆ ได้เรียนรู้ผ่านการเล่นตลอดเวลา ซึ่งแต่ละสถานีจะไม่มีชื่อหรือคำอธิบายใดๆ เพื่อให้เด็กได้คิดวิธีเล่นด้วยตัวเองและพบกับปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่หลากหลาย

 

                  การดำเนินโครงการในประเทศไทย ด้วยความร่วมมือของ 4 พันธมิตรหลัก ได้แก่ มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โครงการ Mini Phänomenta จึงได้ริเริ่มขึ้นในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ 2558 โดยขณะนี้โครงการมีโรงเรียนที่เข้าร่วมทั้งหมด 10 โรงเรียน และครอบคลุมโรงเรียนทุกสังกัด

ถวายรายงานโครงการแก่สมเด็จพระเทพรัตราชสุดา ณ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี

Prof.Dr.Lutz Fiesser และคณะเดินทางมาเป็นวิทยากรอบรมวิทยากรหลักของโครงการ

โรงเรียนที่สนใจต้องการเข้าร่วมโครงการ มีขั้นตอนดำเนินการ คือ

1. โรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการและส่งตัวแทนครู (ควรเป็นครูวิทยาศาสตร์และครูเทคโนโลยี) จำนวน 2 คน และผู้ปกครอง 1 คน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการกับโครงการ โดยมีค่าใช้จ่าย 4,800 บาท/คน ณ ศูนย์การเรียนรู้ Go Genius Learning Center อ.ปากช่อง จ.เขาใหญ่ เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน
2. หากโรงเรียนมีความสนใจเข้าจะเข้าร่วมโครงการต่อ ทางโครงการจะนำสถานีการทดลองไปตั้งไว้ที่โรงเรียน เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้ลองเรียนรู้ผ่านสื่อ Mini Phanomenta รวมถึงคุณครูและผู้ปกครองได้ลองสังเกตวิธีการเรียนรู้ของเด็ก ๆ อีกด้วย
3. ครูและผู้ปกครองร่วมกันสร้างสถานีวิทยาศาสตร์เพื่อเป็นสมบัติของโรงเรียนและนักเรียนสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา

 

โรงเรียนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการกับโครงการเป็นเวลา 3  วัน 2 คืน ผู้ปกครองร่วมสร้างสถานีการทดลองเพื่อมอบเป็นสมบัติของโรงเรียน โดยใช้หนังสือคู่มือเป็นแนวทางในการสร้างสถานีการทดลอง

สั่งซื้อหนังสือศูนย์วิทยาศาสตร์ในโรงเรียน : Mini PHANOMENTA คลิก

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ที่อยู่สำนักงาน: สถาบันนานมีบุ๊คส์ อินโนเวชั่น 11 ซอย สุขุมวิท 31 (สวัสดี) ถ.สุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กทม. 10110

โทร 0-2662-3000 ต่อ 4319 อีเมล: sawanya@nanmeebooks.com Facebook: www.facebook.com/miniphaeno.th