แนวทางการจัดการเรียนรู้ด้วยการเล่น (Play-based Learning) สำหรับเด็กปฐมวัยในรูปแบบเยอรมัน

แนวทางการจัดการเรียนรู้ด้วยการเล่น (Play-based Learning) สำหรับเด็กปฐมวัยในรูปแบบเยอรมัน

.

วันที่ : 8 - 9 ตุลาคม 2562

สถานที่ : NANMEEBOOKS Learning center อาคารนานมีบุ๊คส์เฮาส์ สุขุมวิท ซอย 31 (สวัสดี)

ระยะเวลา : หลักสูตร 12 ชั่วโมง

หมายเหตุ : สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2662-3000 ต่อ 1533

ราคา : ฿4,700.00

CAMP DETAIL

จุดประสงค์ของค่าย: หัวข้อการเรียนรู้
1. การจัดการเรียนรู้ปฐมวัย และการเรียนรู้ของเด็ก พัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย
2. ความสำคัญในการเล่นของเด็กปฐมวัย
3. สิ่งจำเป็นสำหรับครูเมื่อจัดการเรียนรู้ผ่านการเล่น
4. บทบาทของครูในกระบวนการสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการเล่นของเด็ก
5. การสังเกต และจดบันทึกพฤติกรรม พัฒนาการของเด็กระหว่างการและเรียนรู้
6. การเล่นเพื่อสร้างฐานการเรียนรู้อย่างอิสระ
7. เอกลักษณ์การเล่นอย่างไร้เดียงสาของเด็ก
8. ช่วงเวลาในการเล่นที่สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาในชีวิตประจำวัน และการสำรวจที่หลากหลาย
รายละเอียดกิจกรรม: ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเล่นหลากหลายรูปแบบและเข้าใจถึงความสำคัญของการจัดการการเล่นเพื่อการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกระบวนการพัฒนาทักษะ ต่างๆของเด็ก ในขณะเดียวกันผู้อบรมจะได้เรียนรู้วิธีการเป็นผู้อำนวยการเรียนรู้ที่สนับสนุนและจัดประสบการณ์สำคัญอย่างเหมาะสมในการเล่น รวมถึงจะจัดสิ่งแวดล้อมอย่างไรที่อำนวยต่อการเล่นอย่างมีความหมาย