PRIVATE CAMP

รับจ้างจัดค่าย


สำหรับโรงเรียน

เราสนับสนุนให้นักเรียนได้เข้าค่ายเพื่อหาประสบการณ์นอกห้องเรียนที่ช่วยสร้างทักษะชีวิตและเรียนรู้การอยู่กับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข การทำกิจกรรมนอกห้องเรียนอย่างการเข้าค่ายจึงมีความสำคัญ ไม่น้อยไปกว่าการเรียนในห้องเรียน ในขณะเดียวกันคุณครูก็ควรได้รับการพัฒนาทักษะการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เท่าทันทฤษฎีทางการศึกษาที่เกิดใหม่อยู่ตลอดเวลา

เราจึงมีบริการรับจัดทำหลักสูตรค่าย เวิร์กช็อป สัมมนา สำหรับนักเรียน ครู และผู้บริหาร ตามความต้องการ (วิชาการและนันทนาการ) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

o สำหรับนักเรียน มีทั้งค่ายค้างคืนและค่ายหนึ่งวัน นำเสนอผ่าน Theme เรียนรู้ที่แตกต่างกันในแต่ละค่าย

เช่น ค่าย STEM ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การอ่าน

ค่ายคุณธรรม ส่งเสริมความเป็นผู้นำ และการทำงานเป็นทีม เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน

ผ่านกิจกรรมสนุกตื่นเต้นและท้าทาย มุ่งเน้นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์และกระบวนการที่นำไปใช้แก้ปัญหาได้จริง

o สำหรับครูและผู้บริหาร 

เช่น อบรมครูแบบบูรณาการ

หลักสูตร “เทคนิคการจัดการเรียนการสอน STEM เพื่อพัฒนาผู้เรียนยุค 4.0”

หลักสูตร “ต่อยอดแนวคิดในการจัดการเรียนรู้ STEM สู่ STREAM Approach”

หลักสูตร “ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตประจำวัน”

หลักสูตร “การพัฒนาครูผู้สอนให้มีทักษะความเป็นโค้ช (Coach) เพื่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างมืออาชีพ”

ติดต่อเรา

สอบถามเพิ่มเติม
คุณชัญญา
โทรศัพท์ 0-2662-3000 ต่อ 5226, 4425
หรือทาง e-mail: chanya@nanmeebooks.com
* Required

*ข้อมูลที่จำเป็น

ตัวอย่างกิจกรรมที่ผ่านมา